PL EN


2018 | 107 | 197-219
Article title

Przestrzenne różnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach 2002–2014

Content
Title variants
EN
Territorial Diversification of Economic Development of Counties in 2002–2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest uszeregowanie powiatów pod względem rozwoju ekonomicznego. Uszeregowania dokonano, opierając się o taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego. Ponadto w artykule autorzy opisali również przestrzenne zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach. Omawiane w opracowaniu zmienne to: stopa bezrobocia rejestrowanego, płace, produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca, inwestycje na mieszkańca oraz wartości brutto środków trwałych na mieszkańca. Okres analiz obejmuje lata 2002–2014, zaś dane statystyczne zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
EN
The aim of the study is to rank the counties in respect of economic development. The classificationwas based on taxonomic indicators of economic development. In addition, the authors alsodescribed spatial differentiation of basic macroeconomic variables in counties. The differentiationhas been based on such macroeconomics variables as: registered unemployment rate, wages, soldproduct industry per capita, investments per capita, gross value of fixed assets per capita. Theperiod of analyses is covering years 2002–2014, and the final statistics taken from the Local DataBank of the Central Statistical Office
Year
Volume
107
Pages
197-219
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekono¬mii, Finansów i Zarządzania, Katedra Ekonomii Matematycznej
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
References
 • Adamczyk Andrzej, Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Adamczyk Andrzej, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk, Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, Gospodarka Narodowa 2009/9.
 • Dykas Paweł, Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów województwa podkarpackiego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2009/LXXX.
 • Dykas Paweł, Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach, w: Mariusz Trojak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Dykas Paweł, Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski, Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010, Humanities and Social Sciences 2013/XVIII/1.
 • Krajewski Władysław, Pojęcie rozwoju i postępu, w: Jerzy Kmita (red.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, PWN, Warszawa 1977.
 • Tokarski Tomasz, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 • Tokarski Tomasz, Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, w: Mariusz Trojak (red.), Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 91–138.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, stan na 10.05.2017 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55033e02-76cf-4809-8902-9244d60f789e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.