PL EN


2017 | 18 |
Article title

Praca dyplomowa jako przedmiot prawa autorskiego

Title variants
EN
DIPLOMA THESIS AS AN OBJECT OF COPYRIGHT
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule autorka stawia pytanie: czy można stosować w stosunku do prac dyplomowych sposób definiowania pojęć: „samodzielne” i „opracowanie” z ustawy o prawie autorskim, czy też należy poprzestać na wykładni gramatycznej pojęć dokonywanej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w myśl zasady autonomii pojęć w ramach danego aktu prawnego)? W celu odpowiedzi na pytanie autorka wskazuje na znaczenie słownikowe pojęć: „samodzielne” i „opracowanie”, następnie przedstawia znaczenie słów „samodzielne” i „opracowanie” na gruncie prawa autorskiego. Autorka dochodzi do wniosku, że zestawienie określeń „samodzielne” i „opracowanie” używanych w definiowaniu pracy dyplomowej przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i na gruncie prawa autorskiego wzajemnie się wyklucza. Dokonywanie wykładni sformułowania „samodzielne opracowanie” na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym powinno odbywać się w drodze wykładni gramatycznej tych pojęć. W dalszej części artykułu autorka zastanawia się, czy brak zgodności w rozumieniu pojęć „opracowanie” i „samodzielność” na gruncie prawa autorskiego i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wyklucza możliwość ochrony prac dyplomowych na gruncie prawa autorskiego. Dochodzi do wniosku, że prace dyplomowe mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego, o ile spełniają warunki wyznaczane przez art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chodzi tutaj o specyficzne dla tej gałęzi prawa przesłanki warunkujące objęcie ochroną prawa autorskiego intelektualnych wytworów pracy ludzkiej. Istnieją one, obok wymogów formułowanych co do charakteru pracy dyplomowej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zapisów wskazujących na określony sposób wyrażenia, konieczność utrwalenia pracy dyplomowej (w przypadku prac pisemnych) oraz konieczność posiadania określonej wartości.
EN
In the article, the author puts a following question: can the way of defining terms “independent” and “work” from Act on Copyright be used in relations to diploma theses, or should these definitions be replaced by the grammatical interpretation on the basis of Law on Higher Education Act (according to the rule of terms’ autonomy in specific legal act)? To answer the question, the author introduces dictionary meanings of considered terms, and then presents their meaning on the grounds of copyright. The author arrives at conclusion that different definitions of words “independent” and “work”, used to define diploma thesis by the Law on Higher Education Act and on the grounds of copyright, are mutually exclusive. Interpretation of the phrase “independent work” on the basis of Law on Higher Education Act should happen through grammatical interpretation of these terms. In the next part of the article, the author wonders if lack of agreement on the meaning of terms “work” and “independence” between copyright law and Law on Higher Education Act eliminates the possibility of copyright protection of diploma theses. The author arrives at conclusion that diploma thesis can be an object of copyright, as long as they fulfil conditions named by Art. 1 of the Copyright Act. These conditions consist of specific for this branch of the law prerequisite conditions of providing copyright protection for intellectual product of human labour. They exist next to character requirements of diploma thesis in the Law on Higher Education Act, which include specific way of expression, necessity of preservation of diploma thesis (in case of written thesis) and necessity of presenting certain value.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Prywatnego WZ SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu
References
 • Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz. U. z 1952 r., nr 34, poz. 234.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 r., poz. 1198.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r., IV CSK 203/06, LEX nr 369175, www. lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., I ACa 800/07, LEX nr 370747, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX nr 488738, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, LEX nr 694269, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., IV CSK 274/10, LEX nr 738126, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 lipca 2012 r., I ACa 483/12, LEX nr 1532400, www.lex.pl (dostęp 1.02.2017).
 • Uzasadnienie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, dokonanych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r., https://sip.lex.pl/#/projekt-ustawy/101949604?unitId=justification (dostęp 25.11.2016).
 • Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=1574&id_znaczenia=4038080&l=22&ind=0 (dostęp 1.02.2017).
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/samodzielność.html (dostęp 5.12.2016).
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/samodzielnosc;5494776.html (dostęp 5.12.2016).
 • Barta J., Markiewicz R., Art. 1, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
 • Barta J., Markiewicz R., Art. 2, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
 • Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/monografia/369328090/73?keyword=da%C5%84czak&tocHit=1 (dostęp 25.11.2016).
 • Flisak D., Art. 1, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587669091/466531 (dostęp 1.02.2017).
 • Flisak D., Art. 2, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX 2015, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587669091/466531 (dostęp 1.02.2017).
 • Flisak D., Utwór multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008.
 • Flisak D., Maxa Kummera teoria statystycznej jednorazowości – pozorne rozwiązanie problematycznej oceny indywidualności dzieła, w: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.
 • Lewandowska I., Dziedzictwo kulturowe – problemy terminologiczne, zakres podejściowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn 2007.
 • Machała W., Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2013.
 • Poźniak-Niedzielska M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielska, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007.
 • Sarbiński R.M., Art. 1, w: Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, red. R.M. Skarbiński, M. Siciarek, LexisNexis 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/ 587711108/508548 (dostęp 1.02.2017).
 • Sarbiński R.M., Art. 2, w: Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, R.M. Skarbiński, M. Siciarek, LexisNexis 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587711108/508548 (dostęp 1.02.2017).
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.
 • Szydełko-Ferenc E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Szydełko-Ferenc, Warszawa 2011.
 • Traple E., Art. 1, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
 • Traple E., Art. 2, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, LEX 2011, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587283631/109028 (dostęp 1.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55306afb-feaa-4147-94b8-4abe5981ed5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.