PL EN


2019 | 1(30) | 55-78
Article title

Development of Special Education in Ukraine (90th years of the XX – the beginning of the XXI century)

Content
Title variants
PL
Rozwój edukacji specjalnej na terenie Ukrainy (lata 90. XX w. – początek XXI w.)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
The author describes the features of special education in Ukraine. The article deals with the issues of development and reform of special education in Ukraine after 1991. The experience of organization of special education is analyzed. The general tendencies and problems in the system of special education are revealed. Stressed is the importance of scientific research of scientists in Ukraine for the development of special education. Considered are the most common single controversial issues in teaching children with special needs. Ukrainian educational legislation and current regulations in the field of inclusive education presented by the author show that the trends of the present stage of national education system’s development, are possible only in continuous improvement of general and special educational systems and the elimination of borders between them, which still exist today. The article notes that the reform of special education started in Ukraine requires deep, comprehensive and creative interpretation of correction and rehabilitation activities as a social phenomenon.
EN
Autor opisuje w niniejszym artykule kwestię edukacji specjalnej oraz przedstawia problematykę dotyczącą rozwoju i reformy kształcenia specjalnego na terenie Ukrainy po roku 1991. W artykule przeanalizowano kwestie organizacji edukacji specjalnej, ukazano ogólne tendencje i problemy w systemie edukacji specjalnej, podkreślono znaczenie dla jej rozwoju prowadzonych na terenie Ukrainy badań naukowych, a także omówiono najbardziej powszechne i kontrowersyjne kwestie dotyczące edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedstawione przez autora ukraińskie ustawodawstwo edukacyjne oraz aktualne regulacje z zakresu edukacji włączającej wskazują, że rozwój narodowego systemu edukacji jest możliwy tylko w przypadku ciągłego doskonalenia ogólnych i specjalnych systemów edukacyjnych oraz dzięki eliminacji istniejących między nimi barier. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż rozpoczęta na terenie Ukrainy reforma edukacji specjalnej wymaga głębokiej, kompleksowej i twórczej interpretacji zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych jako zjawiska społecznego.
Year
Issue
Pages
55-78
Physical description
Dates
published
2019-04-18
Contributors
  • Institute of Special Pedagogy National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
References
  • Гаяш О., До питання про окремі проблеми сучасної спеціальної освіти, Спеціальна освіта: стан та перспективи, ред. кол. О. Проскурняк, В. Коваленко, А. Явтушенко, Харків, 2017.
  • Дегтяренко Т., Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки, Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка 2017, № 24.
  • Іноземцева С., Спеціальна освіта на сучасному етапі розвитку суспільства, Vzdelávanie a spoločnosť. Medzinárodný nekonferenčný zborník, Ed. Renáta Bernátová, Tetyana Nestorenko, Prešov, 2016.
  • Колупаєва А., Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі, Особлива дитина: навчання і виховання 2014, № 3.
  • Талан М., Корекційна освіта в Україні: стан, тенденції, перспективи, Соціальний захист 2006, № 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5539cd98-84ef-4411-b180-0bf0e653063d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.