PL EN


2015 | 14 | 2 | 9-44
Article title

Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

Content
Title variants
EN
Source editions of the acts of regional assemblies (“sejmik”): past–present–future
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents two monographic editions titled “Actsof regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship”, released by Michał Zwierzykowski. The result of gathered in 1697-1763 documents in comparison to existing editorial output was evaluated. Main postulates concerning releases of the acts of assemblies made by historians from the turn of the XIX/XX century were characterized. The first author of edition of these acts was not, like it was thought, Walerian Kalinka, but Adolf Pawiński. In the article heretofore ignored contribution of Alfons Parczewski and Stanisław Kujot waspresented. These two, next to Michał Bobrzyński, Ludwik Kubala, Władysław Konopczyński, Edward Barwiński and Stanisław Kutrzeba delivered many valuable editorial ideas and methodological findings. Finally existing and announced editorial output was described. We observe incredibly dynamic editorial process and the announces are even more impressive. Till 2030 we should have set of documents for Voivodeships: Kalisz, Poznań, Ruthenian, Belz, Brześć-Kujawski, Inowrocław. Weshould also have majority of sources from: Brest Litovsk Voivodeships, Kraków Voivodeships, Wilno Voivodeships and Duchy of Zator and Oświęcim, Chełm Land, Dobrzyń Land. This set allows to extrapolate assumption that in near future synthesis of regional council’s organization and functioning will be made.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
9-44
Physical description
Contributors
References
 • Achremczyk S.,Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772. Skład społeczny i działalność, Olsztyn 1981.
 • Achremczyk S.,Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772, Olsztyn 1999.
 • Adamczyk T.,Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego.Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Z Dziejów Prawa”2010, nr 11
 • Adamus J.,Wydawnictwa źródeł do historji Litwy, [w:] Pamiętnik VI PowszechnegoZjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. I: Referaty,Lwów 1935.
 • Balzer O.,Adolf Pawiński, „Ateneum” 1897, t. 1.
 • Balzer O.,O potrzebach nauki w zakresie historji prawa polskiego, [w:] Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. I, Warszawa 1918.
 • Balzer O.,Recenzja, [z:] Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki, Kraków 1887, „Kwartalnik Historyczny” 1887, t. 1.
 • Barwiński E.,Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski.Okres od 1572 do 1648, [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój,t. II, Warszawa 1919.
 • Barwiński E.,Wstęp, [do:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. XX: Diariusze sejmowe z roku 1597, wyd. E. Barwiński, Kraków 1907.
 • Bogdan D.,Sejmik warmiński w XVI i w pierwszej połowie XVII w., Olsztyn 1994.
 • Bondyra W., Gmiterek H., Ternes J.,Wstęp, [do:] Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013.
 • Chodyła Z.,Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Rocznik Historyczny”2009, t. 75.
 • Czermak W.,Przegląd dziejów Polski. Wiek XVII, część druga (1632–1696), [w:] Pamiętnik III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, t. I: Referaty, Kraków 1900.
 • Dąbkowski P.,Historja prawa polskiego. O nauce i nauczaniu spostrzeżenia i postulaty, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty,Lwów 1925.
 • Dworzaczek W.,Przedmowa, [do:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, t. I, cz. 1: 1572–1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957.
 • Dygdała J.,Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Wiek Oświecenia” 2010,t. 26.
 • Finkel L.,Zjazdy dotychczasowe, ich habet i debet, [w:]Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. I: Referaty, Lwów 1925.
 • Gałkowski P.,Drobna szlachta okolic Rogowa w ziemi dobrzyńskiej, [w:] Ziemia dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN, red. M. Krajewski,t. VI, Rypin 1999.
 • Gierowski J.A.,Sejmik generalny księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948.
 • Hejnosz W.,Lauda sejmikowe chełmskie, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1935, t. 15, nr 3.
 • Hejnosz W.,Przedmowa, [do:] Archiwa Grodzkie i Ziemskie, t. XXV: Lauda sejmikowe halickie 1696–1772, wyd. W. Hejnosz, Lwów 1935.
 • Jarochowski K., Lauda połączonych województw kaliskiego i poznańskiego zapanowania Augusta II, „Ateneum” 1884, t. 34, nr 3.
 • Karczmarz G., Chartanowicz M.F.,Komisje archeolograficzne i archeologiczne wileńskie w latach 1842–1915, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, t. 33,nr 4.
 • Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 2: Nr 263–583, oprac.H. Kozerska, W. Stummer, Warszawa 1973.
 • Kluczycki F.,Przedmowa wydawcy, [do:] Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd.F. Kluczycki, Kraków 1887.
 • Kołodziej R., Zwierzykowski M.,Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012.
 • Konopczyński W.,Odezwa w sprawie katalogu aktów do dziejów polskiego parlamentaryzmu, „Kwartalnik Historyczny” 1916, t. 30, nr 3–4.
 • Konopczyński W.,Potrzeby naukowe w zakresie wydawnictw źródłowych do dziejów Polski. Okres od 1648 do 1795, [w:] Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. II, Warszawa 1919.
 • Konopczyński W.,Przedmowa, [do:] Diaryusze sejmowe z wieku XVIII, t. I: Dyariusze sejmu z r. 1748, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1911.
 • Konopczyński W.,Przedmowa, [do:] Diaryusze sejmowe z wieku XVIII, t. II: Dyaryusz sejmu z r. 1746, wyd. W. Konopczyński, Warszawa 1912.
 • Konopczyński W.,Przedmowa, [do:] Diarjusze sejmowe z wieku XVIII, t. III: Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, wyd. W. Konopczyński, Warszawa1937.
 • Konopczyński W.,Przegląd badań nad dziejami Litwy w XVIII w. (1696–1795), [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września 1935 r., t. I: Referaty, Lwów 1935.
 • Korytko A.,Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Teki Sejmowe” 2010,nr 1.
 • Kosińska U.,Recenzja, [z:] Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, „Kwartalnik Historyczny” 2010, t. 117, nr 3.
 • Kozyrski R.,Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648–1717, Lublin 2006.
 • Krzymkowski M.,Recenzja, [z:] Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, Michał Zwierzykowski, Poznań 2010, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, t. 64, nr 2.
 • Kubala L.,O wydawnictwie źródeł historycznych XVII wieku, [w:] Pamiętnik Drugiego Zjazdu historyków polskich we Lwowie, Lwów 1890.
 • Kutrzeba S.,Postulaty wydawnicze z zakresu historji prawa polskiego, [w:] Nauka polska.Jej potrzeby, organizacja i rozwój, t. I, Warszawa 1918.
 • Kutrzeba S., Przedmowa, [do:] Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. I: 1572–1620, wyd. S. Kutrzeba, Kraków 1932.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5566d2a7-4400-452a-be72-095fd1660b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.