PL EN


2013 | 913 | 21-42
Article title

Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych

Title variants
EN
Spatial Planning in Cracow – An Evaluation of the State of and Current Activities in the Field of Spatial Planning in the Light of a Survey
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Given the numerous actors involved, spatial planning in metropolitan areas is a complex and sophisticated process. Spatial as well as ecological conflicts arise from the different ways of perceiving and understanding space and its resources. As one of Poland’s largest cities, Cracow’s specific role in this domain is illustrated. The main aim of the survey, which was conducted among local authorities and inhabitants alike, shows the opinions of the two groups on the role of spatial planning, its impact on local development, and the quality of spatial policy in Cracow. Another objective of the study was to identify the involvement of the inhabitants of Cracow in the process of spatial planning.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Brańka P., Hołuj A. [2012], Zagospodarowanie przestrzenne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie miasta Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Badania Młodych Naukowców, Kraków (umowa nr 192/KGR/2 i 3/2011/MN/021).
 • Couch C., Petschel-Held G., Leontidou L. [2007], Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-Use Change and Policy, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK.
 • Fogel P. [2012], Wskaźniki oceny polityki I gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 250, Warszawa.
 • Gurran N. [2011], Australian Urban Land Use Planning. Pinciples, System and Practice, 7 ed., University Press, Sydney.
 • Hołuj A. [2012], Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych. STUDIA KPZK PAN nr CXL, cz. II, red. A. Harańczyk, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Hołuj A., Hołuj D. [2010], Dylematy zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce jako element polityki regionalnej, STUDIA KPZK PAN nr CXXXI, red. T. Kudłacz, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Kolipiński B. [2011], Planowanie przestrzenne w Polsce – analiza krytyczna, STUDIA KPZK PAN nr CXXXIX, red. T. Markowski, P. Żuber, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Monitor Polski z 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.
 • Kresl P.K. [2007], Planning Cities for the Future: The Successes and Failures of Urban Economic Strategies in Europe, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. [2012], Prawo zagospodarowania przestrzeni, LEX, Warszawa.
 • Niewiadomski Z. [2011], Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Newman P., Thornley A. [1996], Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, and Planning Project, Routledge, London.
 • Opinia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, o projekcie Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw, Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” (druk sejmowy), uchwalona 1 października 2008 r., Warszawa 2008, GKUA/27/2008.
 • Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej jako elementu zintegrowanego planowania kraju, Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przyjęte na XV posiedzeniu Komisji 26 listopada 2010 r., Warszawa, GKUA/29/2010, wersja elektroniczna.
 • Sosnowski P. [2011], Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Lexis­Nexis, Warszawa.
 • Steiner R.F., Butler K. [2007], Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, New Jersey.
 • Śleszyński P. [2006a], Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P. [2006b], Szczegółowa interpretacja stanu zagospodarowania prac planistycznych w gminach na koniec 2004 roku wraz z analizą możliwych czynników wpływających na ten stan. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P. [2007], Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2006 roku. Na zlecenie Departamentu Ładu Przestrzennego i Architektury, w Ministerstwie Budownictwa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Śleszyński P. (koordynacja) [2012], Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 r., Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 • Szymańska D. [2007], Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012, poz. 647, t.j.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-556c980a-13df-478f-8767-eb02ddf28c3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.