PL EN


2014 | 1 | 20-24
Article title

Wiedza rodziców na temat postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego u dzieci z niedosłuchem

Content
Title variants
EN
Knowledge about treatment and rehabilitation among parents of children with hypoacousia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Pierwsze lata rozwoju dziecka mają wpływ na całe jego późniejsze życie. Prawidłowy odbiór zróżnicowanych bodźców wpływa stymulująco na rozwój psychoruchowy, pozwala przystosowywać się do otoczenia i nabywać nowe umiejętności. Bagatelizowanie problemu niedosłuchu u dzieci pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje, które mają wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka. Wada słuchu uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i sprawności językowych, zaburza rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny, dlatego nie należy lekceważyć nawet najmniejszych objawów mogących świadczyć o tym, że dziecko ma problemy ze słuchem. Cel pracy. Ocena stanu wiedzy rodziców na temat leczenia i rehabilitacji dzieci z niedosłuchem. Materiał i metoda. Badanie z użyciem autorskiego kwestionariusza badawczego przeprowadzono wśród 105 rodziców dzieci z niedosłuchem w P oradni Audiologicznej w W arszawie. 78% respondentów stanowiły matki. Wyniki. Tylko 3% ankietowanych rodziców nie wiedziało, czy niedosłuch dziecka dotyczy jednego ucha czy obydwu. 12% nie wiedziało, czy jest on trwały czy przejściowy. 24% nie potrafiło określić, jaki typ niedosłuchu dotyczy jego dziecka – przewodzeniowy, odbiorczy czy mieszany. Leczeniem najczęściej stosowanym wśród pacjentów przychodni było protezowanie za pomocą aparatów słuchowych – 91% dzieci. Według 88% ankietowanych rodziców zastosowana terapia spełniła oczekiwania. 70% badanych stwierdziło, że zastosowane leczenie poprawiło ich komunikację z dzieckiem niedosłyszącym oraz dziecka z otoczeniem. 89% ankietowanych szukało dodatkowych informacji na temat choroby swojego dziecka. 90% dzieci objętych jest stałą opieką rehabilitanta słuchu i mowy. Wnioski. Wiedza rodziców dzieci z niedosłuchem na temat niepełnosprawności dziecka, leczenia i rehabilitacji jest dość duża. Dzieci systematycznie korzystają z opieki specjalistów – logopedy, pedagoga i psychologa.
EN
Background. The first years of child development have a great influence on his/her entire life. Correct perception of various impulses stimulates psychomotor development, enables adaptation to the environment and acquiring new skills. Ignoring child hypoacousia brings about irreversible consequences which affect psychomotor development of a child. A hearing defect disables correct development of speech and language skills and disturbs intellectual, emotional as well as social development. Therefore, even smallest symptoms indicating hearing problems in a child cannot be neglected. Objectives. The aim of the study was to assess parents’ knowledge of treatment and rehabilitation of children with hypoacousia. Material and methods. The original questionnaire was administrated among 105 parents of children with hypoacousia in one of the Audiology Dispensary in Warsaw. 78% of responders were mothers. Results. Only 3% of the surveyed parents did not know if the inaudibility concerned one or both ears. 12% did not know whether it was permanent or temporary. 24% could not qualify what kind of hypoacousia their children had – conductive, receiving or mixed. The most common method of treatment of the Dispensary patients was application of hearing apparatus – 91% of children. According to 88% of the surveyed parents, the applied therapy satisfied the expectations. 70% of the surveyed parents stated that the therapy improved their communication with the child and that of the child with the environment. 89% of the interviewed parents were trying to get more information about the disease of their child. 90% of children are included in permanent rehabilitation programmes concerning hearing and speech. Conclusions. General knowledge concerning the condition, the treatment and rehabilitation among parents of children with hypoacousia is quite high. The children receive regular specialized care – from a speech therapist, educator and psychologist
References
  • Szyfter W, Wróbel M, Radziszewska-Konopka M. Polish universal neonatal hearing screening program – 4 years experience (2003–2006). Otolaryngologia 2008; 72: 1783–1787.
  • Śliwińska-Kowalska M, Kotyło P. Fizjologia słyszenia. W: Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005:39–50.
  • Wójtowicz–Chomicz K, Kowal M, Kowalska M, i wsp. Audiometryczne badanie słuchu u dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Sandomierza. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 736–738.
  • Szuchnik J. Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka z wadą słuchu. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i N iedosłyszących; 2003: 3–8.
  • Sekuła A. Niedosłuch u dziecka a zaburzenia rozwoju mowy. W: Śliwińska-Kowalska M. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005: 361–363.
  • Obrębowski A. Niedosłuch a zaburzenia mowy u dzieci. Otolaryngologia 2004; 3(2): 51–54.
  • Gałkowski T, Radziszewska-Konopka M. Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu. Warszawa: Polski Komitet Audiofonologii; 2011: 115–140.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-556f5411-ed3c-4b2b-9c07-b4ad1e840128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.