PL EN


2016 | 8 | 15 | 29-63
Article title

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie ochrony obrotu strategicznego.

Content
Title variants
EN
Internal Security Agency in the system of strategic trade.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pierwotną intencją niniejszego artykułu była potrzeba wypracowania prawidłowych algorytmów działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wypadek pojawienia się sytuacji i problemów dotyczących obrotu strategicznego. Poprawne określenie właściwych reakcji instytucji państwowych implikowało konieczność wskazania podstaw prawnych oraz faktycznych intencji ustawodawcy regulującego tak istotny obszar działania państwa. Z uwagi na funkcjonowanie Rzeczpospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych itd. oraz na międzynarodowe zobowiązania naszego kraju zaprezentowane prawo krajowe należało umiejscowić w obowiązującym prawie międzynarodowym. Doprowadziło to do powstania kompilacji najistotniejszych przepisów prawnych regulujących omawianą problematykę, wspartych komentarzem praktyka z „linii działań”. Rozważania przedstawione w artykule nie zamykają tematu. Chociażby już po złożeniu niniejszego materiału w Redakcji PBW pojawiły się głosy dotyczące nieprecyzyjnej definicji ustawowej pojęcia t r a n z y t , które mogą stanowić punkt wyjścia do bieżących działań poszczególnych jednostek ABW i swego rodzaju bazę do dalszej, jeszcze bardziej szczegółowej dyskusji.
EN
The initial intention which triggered out the realization of this elaboration was the desire, or rather a necessary need of working out correct algorithms of action of the Internal Security Agency for situations and problems occurring within its assigned role in the system of a strategic trade procedure. This correct delimitation of necessary reactions of state institutions implied the necessity to point out legal basis and factual intentions of legislator regulating such an essential area of state actions. Regarding the functioning of Republic of Poland within the European Union structures, United Nations Organizations etc., and considering international duties and commitment of Poland, the domestic law shown was to be placed in already existing international law. This caused compilations of the most crucial legal regulations governing the matter considered, supported by the commentary of an “action line” practitioner. The considerations presented of course, do not drain the topic, like after issuing this article, occurring divagations considering unprecise definition of statutory “transit”, but they can constitute the starting point for current actions of individual departments of Internal Security Agency as well as a peculiar base for further, even more detailed discussion.
Year
Volume
8
Issue
15
Pages
29-63
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
 • funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
References
 • Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, J. Barcz, J. Bokszczanin (red.), Warszawa 2013, Elipsa.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 II 2013 r. nr II GSK 1617/11.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 VII 2006 r. nr VI SA/Wa 997/06.
 • Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 135 poz. 948).
 • Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 z 28 IV 2004 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 136).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 702).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia,na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2014 r. poz. 627).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. z 2015 r. poz. 387).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 620).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (tekst jednolity: Dz.U. UE L z 27 III 2015 r. nr 83 poz. 34).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1625, ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 13 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu (Dz.U. UE L z 7 XI 2009 r. nr 291 poz. 1).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. UE L z 19 X 1992 r. nr 302 poz. 1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dz.U. UE L z 30 VI 2000 r. nr 159 poz. 1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE L z 29 V 2009 r. nr 134 poz. 1).
 • Rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 r. Nr 145 poz. 1625, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1929, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 576, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 1100, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 195, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 990, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 253, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1402, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1017, ze zm.).
 • Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. UE L z 13 XII 2008 r. nr 335 poz. 99).
 • Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 17 marca 2014 r., sprzęt objęty Wspólnym Stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB określającym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (uaktualnia i zastępuje współny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę w dniu 11 marca 2013 r.) – Dz.U.UE C z 27 III 2013 r. nr 90 poz. 1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55705952-07a8-4aa8-a53d-3e6748f94ef9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.