PL EN


2011 | 29 | 63-77
Article title

Tożsamość biblijnego Izraela a postawy tolerancyjne w świetle Starego Testamentu

Content
Title variants
EN
The Identity of the Biblical Israel and Tolerant Attitudes in the Light of the Old Testament
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według tekstów Starego Testamentu Bóg JHWH wybrał naród izraelski, oddzielił go od innych, poświęcił i uczynił swoją szczególną własnością. Dla usankcjonowania i pogłębienia tej relacji zawarł z nim przymierze i dał mu prawo (Torę). Wybrany naród był świadomy swojej tożsamości. Wyrażał to poprzez praktyki religijne i posłuszeństwo Torze. Zagrożeniem dla tożsamości Izraela były jego kontakty z innymi narodami. W ich konsekwencji powstał problem stosunku do bałwochwalczych ludów i tego, co one z sobą niosły. Niebezpieczeństwo zamazania tożsamości kazało przyjąć postawę izolacji, a nawet wrogości. Zakres i granice ewentualnej tolerancji wyznaczała pragmatyka i dbałość o czystość religijną. Tolerancja biblijnego Izraela była podporządkowana jego trosce o religijno-narodową tożsamość.
EN
According to the texts of the Old Testament, the nation of Israel was the special property of God, YHWH. God chose this nation, separated it from others and consecrated it. To legitimize and deepen the relationship with Israel, God made a covenant with the nation and gave it the law (the Torah). The observance of the Torah by Israel was a condition of the covenant’s duration. The close relationship with God (YHWH) and the resultant differences from other nations were the foundation of Israel’s identity. The chosen nation was aware of this and gave expression to this awareness through worship and obedience to the Torah. Contacts with other nations constituted a threat to the identity of Israel. The problem arose of the relationship to idolatrous nations, and to what they brought with them. Close proximity to other nations, trade and cultural exchange, especially in the legal and sapiential traditions, postulated and assumed a degree of tolerance. However, the danger of a blurring of identity often impelled Israel to take the attitude of isolation and even hostility. The range and limits of Israel’s tolerance were determined by pragmatic considerations and anxiety for religious purity. The tolerance of the biblical Israel was subordinated to the interests of religious and national identity.
Year
Issue
29
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Bovati P., Il Libro del Deuteronomio (1‒11), Roma 1994.
 • Braulik G., Deuteronomium 1‒16,17, Würzburg 1986.
 • Brekelmans C., ~rx,, e Bann, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, red. E. Jenni, C. Westermann, Gütersloh 1994, t. 1, s. 635‒639.
 • Brown F., Driver S. R. – Briggs, C.A., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon with Appendix Containing the Biblical Aramaic, Peabody (MA) 1997.
 • Childs B. S., The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary, Louisville 1976.
 • Ebach J., Das Erbe der Gewalt. Eine biblische Realität und Wirkungsgeschichte, Gütersloh 1980.
 • Fabry H.-J., Toleranz im Alten Testament, „Bibel und Kirche” 2003, nr 4, s. 216‒223. de Freine J., Erwählung, w: Bibel-Lexikon, red. H. Haag, Tübingen 1968, s. 425‒427.
 • Gesenius W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Berlin 1962.
 • Gross H., Bann, w: Lexikon für Theologie und Kirche, red. J. Höfer, K. Rahner, Freiburg 1986, t. 1, s. 1225.
 • Lemański J., Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2009.
 • Lipiński E., h L ' g U s . segullāh, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G. J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, Stuttgart 1986, t. 5, s. 749‒752.
 • Lohfink N., ~ r , x e , Heræm, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G. J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, Stuttgart 1978, t. 3, s. 192‒213.
 • Preuß H. D., h m ' x ' l . mi, milHAmAh, w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G. J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, Stuttgart 1984, t. 4, s. 914‒926.
 • von Rad G., Der heilige Krieg im alten Israel, Göttingen 1965. von Rad G., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986.
 • Reiterer F. V., Krieg, w: Herders Neues Bibellexikon, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, Freiburg i.B. 2008, s. 448‒450.
 • Reiterer F. V., Zadok, w: Herders Neues Bibellexikon, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, Freiburg i.B. 2008, s. 812.
 • Scharbert J., Exodus (Die Neue Echter Bibel, 24), Würzburg 1989.
 • Schreiner J., Theologie des Alten Testaments, Würzburg 1995.
 • Seebaß H., rx;B', w: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G. J. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry, Stuttgart 1972, t. 1, s. 593‒608.
 • Stolz, F., Jahwes und Israels Kriege. Kriegstheorien und Kriegserfahrungen im Glauben des alten Israel, Zürich 1972.
 • Szamocki G., Polityczne i społeczno-religijne tło opowiadań o Proto-Izraelitach w Księdze Jozuego, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków 2010, t. 5, s. 13‒26.
 • Szamocki G., Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1‒5,1). Historiografia, teologia, pareneza, Gdańsk 2011.
 • Veijola T., Moses Erben. Studien zum Dekalog, zum Deuteronomismus und zum Schriftgelehrtentum, Stuttgart 2000.
 • Wildberger H., rxb bHr, erwählen, w: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, red. E. Jenni, C. Westermann, Gütersloh 1994, t. 1, s. 275‒300.
 • Zenger E., Eigenart und Bedeutung der Weisheit Israels, w: Einleitung in das Alte Testament, red. E. Zenger i in., Stuttgart 2006, s. 329‒334.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5573925a-2e75-4054-8af6-d60872605ac7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.