PL EN


2017 | 9(45) | 4 | 5-17
Article title

Demokratyzacja relacji małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach

Title variants
EN
Democratization of Marital and Parental Relations in Contemporary Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna rodzina jest przestrzenią nieustannych zmian dotyczących zarówno jej struktury, funkcji, jak i ról oraz relacji jej członków. Jednym z procesów w niej zachodzących jest, zdaniem A. Giddensa, proces demokratyzacji, który odpowiada procesom demokratyzacji w sferze publicznej. Zakłada on równość członków rodziny, ich wzajemny szacunek, autonomię każdego z nich, brak przemocy, oraz podejmowanie decyzji poprzez negocjacje i dialog. Procesy te dokonują się również w polskich rodzinach. Celem artykułu jest ukazanie kontekstów demokratyzacji relacji małżeńskich i rodzicielskich na przykładzie analizy codzienności funkcjonowania rodzin rodziców realizujących równolegle kariery zawodowe, w których zarówno aktywne zawodowo kobiety, jak i zaangażowani w ojcostwo mężczyźni wykraczają poza stereotypowe role rodzinne. Szczegółowo przedstawione zostały koncepcje partnerstwa w relacji małżeńskiej oraz partnerskiego rodzicielstwa.
EN
A contemporary family is a space of constant changes concerning both its structure and function as well as the roles and relations of its members. One of the processes, that takes place in it, according to A. Giddens, it is the process of democratization, which corresponds to the process of democratization in the public sphere. It concerns equality of family members, their mutual respect, autonomy of each of them, lack of violence, and decision-making based on negotiation and dialogue. These processes also occur in Polish families. The aim of this article is to present the contexts of democratization of marital and parental relations based on the analysis of the everyday life of dual-career families, in which both professionally active women and men engaged in their fatherhood go beyond stereotypical family roles. The conceptions of egalitarian relations between spouses and egalitarian parenthood were analyzed in detail.
Year
Volume
Issue
4
Pages
5-17
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
References
 • Arendt H., Kryzys edukacji, w: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa: Aletheia 1994.
 • Bauman Z., Wieczność w opałach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych płynnej nowoczesności, „Teraźniejszość − Człowiek − Edukacja”. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej 2001, numer specjalny.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.
 • Biddulph S., Męskość, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2004.
 • Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP 2005.
 • Dąbrowska Z., Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne, w: Z. Tyszka (red.), Rodzina w czasach szybkich przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2002.
 • Deutsch F.M., Having it all: How equally shared parenting works, Cambridge: Harvard University Press 1999.
 • Duch-Krzysztoszek D., Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007.
 • Dzwonkowska-Godula K., Równość w rodzicielstwie? Młodzi wykształceni Polacy o społecznych rolach matki i ojca, łączeniu ról rodzicielskich i zawodowych oraz polityce rodzinnej, w: E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych, Łódź: Oficyna Wydawnicza Tercja 2008.
 • Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa: Książka i Wiedza 1999.
 • Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Gilbert L.A., Two Careers/One Family, Sage Publications, London−New Delhi: Newbury Park 1993.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. II: Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
 • Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, w: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2000.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2004.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2002.
 • Olczak A., Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010.
 • Oleś P.K., Psychologia przełomu połowy życia, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000.
 • Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 • Ostrouch-Kamińska J., Egalitarne rodzicielstwo, „Szkice Humanistyczne” 13(2013), nr 1.
 • Ostrouch-Kamińska J., Między dominacją a „zbanalizowanym partnerstwem”. Koncepcja dziecka i wychowania w rodzinie egalitarnej, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2013, nr 3(22).
 • Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55818411-8ae5-45bb-a230-26e9a5051552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.