PL EN


2019 | 2 | 45-52
Article title

RESPONSIBILITY AS AN ELEMENT OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCES IN A SCOPE OF EVALUATING EDUCATIONAL WORK

Authors
Content
Title variants
PL
ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO ELEMENT PROFESJONALNYCH KOMPETENCJI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE EWALUACJI PRACY EDUKACYJNEJ
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Złożoność roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy oraz jej uwikłanie w wielość związków z warunkami życia podmiotów edukacji warunkami wypełniania zadań zawodowych rodzi szczególne wymagania wobec osób wykonujących ten zawód. Zróżnicowanie płaszczyzn i kontekstów funkcjonowania nauczyciela w połączeniu z dynamiką zdarzeń w toku pełnienia przez niego roli zawodowej zwraca uwagę na wielowymiarowość dyspozycji, które warunkują odpowiedzialną realizację spoczywających na nim obowiązków. Jednym z rodzajów zawodowych kompetencji nauczyciela są jego kompetencje ewaluacyjne. Przez ewaluacyjne pole aktywności zawodowej nauczyciela należy rozumieć obszar wyznaczający zakres uczestnictwa nauczyciela w szeroko ujmowanym procesie ewaluacyjnym, który zawiera nie tylko procedury projektowania przedmiotu ewaluacji i metodologię działań badawczych, ale implikuje szerzej pojęty system oddziaływań społecznych pomiędzy uczestnikami procesu we wszystkich jego fazach. Ewaluacja to zawsze proces diagnostyczno-oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osądu i decyzji. Stąd też w tekście zostały podjęte i rozwinięte wątki odpowiedzialności jako elementu profesjonalnych kompetencji nauczyciela w zakresie ewaluacji pracy edukacyjnej (w aspekcie treści i egzekutorów odpowiedzialności nauczycielskiej).
EN
The complexity of the professional role of the teacher-educator and his or her engagement in a multitude of relationships with subjects of education and the conditions of their occupational tasks present special requirements for people practicing this profession. Moreover, the variety of space and contexts in which a teacher operates combined with the rapidly changing occupational environment demand versatile skills to perform teacher’s duties in a responsible manner. Evaluation is one of occupational competences of a teacher. The area of evaluation of a professional teacher determines teacher’s participation in the evaluation process, a process that comprises not only procedures for designing of the evaluation object and examination methodology, but also implies a broad system of social interactions between participants of the process at all stages. Evaluation is always a diagnostic and assessment process which encompasses elements of measurement, judgement and decision-making. Therefore, the article discusses and elaborates on the responsibleness as an element of professional competences of a teacher as regards the evaluation of teaching (from point of view of content and executors of teacher’s responsibleness).
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła zawodowej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.
 • Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja: słowo kluczowe czy “wytrych” w edukacji?, “Neodidagmata”, 1999, nr XXVI.
 • Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk 2006.
 • Gołębniak D. B., Etyczny wymiar edukacji nauczycieli, [In:] U. Ostrowska (ed.), Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Olsztyn 2001.
 • Jaskuła S., Pedagogika ewaluacji, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 2013, nr 4.
 • Korporowicz L., Ewaluacja i społeczeństwo, [In:] E. Hałas (ed.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin 2001.
 • Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.
 • Kwieciński Z., Odpowiedzialność jako składnik kompetencji pedagogicznych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 1998, nr 1.
 • Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko1995.
 • Mizerek H., Ewaluacja edukacyjna w obliczu pytań o teraźniejszość i zmianę. Szkic do portretu szans niewykorzystanych, „Forum Oświatowe”, 2018, nr 1.
 • Senge P., Piąta dyscyplina, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5596ee51-1fd3-44d2-8887-44f885b8f799
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.