PL EN


2014 | 10 | 3 | 202-221
Article title

(Nie)przekładalność (?) perspektyw w świecie muzyki klasycznej. Autoetnografia socjologa-obserwatora i japonisty-tłumacza

Authors
Content
Title variants
EN
Reciprocity (?) of Perspectives in the World of Classical Music. Autoethnography of Sociologist-Observer and Japanese Language Translator
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowania metody analitycznej autoetnografii (Leon Anderson 2006) do socjologicznego opisu świata sztuki (Howard Becker 1982), jakim jest społeczna rzeczywistość muzyków klasycznych. Problematyka badania dotyczyła sieci kulturowo uwarunkowanych interakcji nawiązywanych między muzykami japońskimi i polskimi, współpracującymi przy realizacji muzycznych projektów. W ich trakcie autorka pełniła rolę tłumacza i mediatora między tymi dwoma środowiskami muzycznymi, stając się jednocześnie częścią tego świata sztuki (in-complete member researcher). Owa przynależność uzasadniała aplikację wspomnianej metody w celu głębszego zrozumienia procesu społecznego konstruowania rzeczywistości świata muzyki klasycznej oraz wzmocnienia trafności i rzetelności socjologicznej analizy tego środowiska. Tekst ten porusza nie tylko kwestię pożytków z prowadzenia badania społecznego w metodologicznym paradygmacie autoetnografii analitycznej, która skądinąd staje się również formą ewaluacji naukowego wnioskowania. Innym ważnym problemem, którego omówienie umożliwia wykorzystanie danych uzyskanych w trakcie autoetnograficznej analizy, są zagadnienia związane z prowadzeniem badań w języku obcym – tutaj japońskim. Omawiana metoda tworzy naukowe ramy, przestrzeń, w której wymienione kwestie mogą być opisywane oraz ujmowane w formie czynnika warunkującego w istotny sposób przebieg badania. Ta determinanta będzie opisywana poprzez wpływ wywierany na trafność analizy z jednej strony oraz na sam przedmiot badania, czyli powodzenie i/lub porażkę we współpracy japońsko-polskiej, z drugiej.
EN
This paper lays out advantages and disadvantages of the practical use of analytic autoethnorgaphy (Leon Anderson 2006) in qualitative research focused on professional careers of artists in art world (Howard Becker 1982), namely that of classical music. The research concerned the problem of networking and culturally conditioned interactions between Japanese and Polish artists involved in international artistic projects. While observing the process of cooperation between the abovementioned groups of artists, the researcher played the role of translator and so-called intercultural mediator, and as such became a member of their artistic reality (In-Complete Member Researcher). This fact justified the application of autoethnographic paradigm – though in an altered form – to the research and thus, enabled the author to better understand the process of social construction of intercultural interactions. Furthermore, by presenting the results of autoethnographic analysis, the author is also trying to show how this method serves as a tool which enhances validity and reliability of data collected through a foreign language (here: Japanese).
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
202-221
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Anderson Leon (2006) Analytic Autoethnography. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 35, no. 4, s. 373–395.
 • Babbie Earl (2003) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Przełożyli: Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Becker Howard (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
 • Bernstein Arthur, Sekine Naoki, Weissman Dick (2007) The Global Music Industry. Three perspectives. Nowy Jork: Routledge.
 • Bizeul Daniel (1999) Faire avec les deconvenues. Une enquete en milieu nomade. „Societe Contemporaine”, no. 33/34, s.111–137.
 • Davies Charlotte (1997) Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others. London: Routledge.
 • Denda Fumio (2004) Nihonjin wa kurashikku ongaku wo dō ha’aku suru ka [Jak Japończycy odbierają muzykę klasyczną?]. Tōkyō: Geijutsugeidaisha.
 • Ellis Carolyn, Adams Tony E., Bochner Arthur P. (2011) Autoethnography: An Overview. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1.
 • Garfinkel Harold (1967) Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1965) Temporal Aspects of Dying as a Non-Scheduled Status Passage. „American Journal of Sociology”, vol. 71, no. 1, s. 48–59.
 • Granovetter Mark (1973) The Strength of Weak Ties. „American Journal of Sociology”, vol. 78, no. 6, s. 1360–1380.
 • Hałas Elżbieta (1994) Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Hendry Joy (1999) An Anthropologist in Japan. Glimpses of Life in the Field. London: Routledge.
 • Hughes Everett C. (1937) Institutional Office and the Person. „American Journal of Sociology”, vol. 43, s. 404–413.
 • Hughes Everett C. (1958) Men and Their Work. Glencoe: Free Press.
 • Konecki Krzysztof (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1, s. 42–63 [dostęp 4 września 2013 r.] Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Konecki.pdf›.
 • Korporowicz Leszek (1997) Słownik ważniejszych pojęć [w]: tenże, Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 278-281.
 • Le Bon Gustave (1994) Psychologia tłumu. Przełożył Bolesław Kaprocki. Warszawa: PWN.
 • Matsumoto Yoshiko, Okamoto Shigeko (2003) The Construction of the Japanese Language and Culture in Teaching Japanese as a Foreign Language. „Japanese Language and Literature”, vol. 37, no. 1, s. 27–48.
 • Pawson Ray (1996) Theorizing the Interview. „The British Journal of Sociology”, vol. 47, no. 2, s. 295–314.
 • Riemann Gerhard, Schütze Fritz (2012) „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych [w:] Kaja Kaźmierska, red., Metoda biograficzna w socjologii. Kraków: Nomos, s. 389–414.
 • Rosenblum Karen E. (1987) The In-Depth Interview: Between Science and Sociability. „Sociological Forum”, vol. 2, no. 2, s. 388–400.
 • Senechal de la Roche Roberta (1996) Collective Violence as Social Control. „Sociological Forum”, vol. 11, no. 1, s. 97–128.
 • Smelser Neil (1994) Sociology. Cambridge: Blackwell Publications.
 • Strauss Anselm (1991) Continual Permutations of Action. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Sugimoto Yoshio (2003) An Introduction to Japanese Society. New York: Cambridge University Press.
 • Sugimoto Yoshio, red., (2009) Cambridge Companion to Modern Japanese Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Urbańska Sylwia (2012) Autoetnografia [w:] K. Konecki, P. Chomczyński, red., Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, s. 34-39.
 • Wagner Izabela (w druku) Producing of Excellence. The Making of the Virtuoso. Routledge.
 • Wierzbicka Anna (1996) Japanese Cultural Scripts: Cultural Psychology and “Cultural Grammar”. „Ethos”, vol. 24, no. 3, s. 527–555.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55a0e5db-1f67-4bd3-a18d-d34014095342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.