PL EN


2012 | 1 | 51-83
Article title

Migracja legalna i nielegalna we współczesnej Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Legal and Illegal Migration into Poland Today
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest zaledwie próbą podejścia do problematyki migracji legalnej i nielegalnej we współczesnej Polsce. Migracja powiązana jest z identyfikacją, jak również z integracją poszczególnych kategorii grup czy osób (obcokrajowców), którzy z różnych powodów znaleźli się na terytorium Polski. Owa migracja nie zawsze jest legalna. Cudzoziemcy, którzy nie dopełniają często formalności legalizacyjnych, podejmują nielegalnie pracę, czy są w naszym kraju sprawcami przestępstw lub wykroczeń, uczestniczą w procederze migracji zwanej nielegalną. Tym samym znajdują się w trudnym położeniu prawnym. Ci którzy są legalnie próbują identyfikować się z krajem do którego przybyli, jest to ich „nowa ojczyzna.” Podjęta w artykule tematyka stawia wiele pytań skłaniających do głębszych analiz. Odpowiedzią na nie mogą być w przyszłości liczne badania socjologiczne podejmowane przez badaczy z różnych ośrodków naukowych, wyspecjalizowanych w tej problematyce.
EN
This paper constitutes but a first attempt to assess legal and illegal migration into Poland today. Migration calls for classification/identification as well as integration of the various non -resident groups or individuals, who, for different reasons, ended up in Poland. This (im-)migration is not always legal. Foreigners, who don’t comply with the legal requirements, take up illegal work, break the law or perpetrate crimes and participate in the procedure of the so called illegal migration. Their legal status is unclear and difficult to assess. Compared with them legal immigrants, for who the country of entry constitutes their new home, try their best to adapt. The subject matter only grazed on the surface in this paper raises new issues worth closer investigation. Answers and solutions to these questions may be provided by sociological research conducted by experts in various academic institutions that specialize in this field.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Dulczewski Z, Autochtonizacja ludności na Ziemiach Zachodnich, [w]: Tworzenie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich , pod red. Z. Dulczewskiego, Instytut Zachodni, Poznań 1961.
 • Hankins Fr. M., Adaptation, [w:] Encyklopedia of the Social Science, t. 1.
 • Jacewicz K., System wartości młodzieży Czeczeni, Koszalin 2007.
 • Jurczak D., Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko - niemieckim 1996-2000. Studium socjologiczne, WSIiE TWP, Olsztyn 2009.
 • Kodeks Wykroczeń, Warszawa 2006.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 • Kosowicz A., Maciejko A., Integracja uchodźców w Polsce w liczbach, Polskie Forum Migracyjne na zlecenie UNHCR, Warszawa 2007.
 • Nowak S., Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego – przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, pod red. S. Nowaka, IFiS UW, Warszawa 2004.
 • Rozporządzenie (WE) 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
 • Rozporządzenie Rady (WE) 2133/2004 z dnia 11 grudnia 2000 r.
 • Svalastoga K., Social Mobility, the Western European Model. Acta Sociologica nr 1-2, 1966.
 • Szczepański J., Techniki badań społecznych, Łódź 1951.
 • Szczepański M.S., Regionalizm górnośląski: między plemiennością a systemem globalnym, [w:] Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, Księga X ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Katowice 1988.
 • Szczurkiewicz T., Studia socjologiczne, Warszawa 1970.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.
 • Szymańska K., Cudzoziemcy w Polsce. Zarys problematyki, [w] : Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, red. J. Mucha i
 • Thomas W. J., Znaniecki F., The Polish Peasant in Europe and America, Boston 1918 – 1924.
 • Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach z późn. zmianami (Dz. U. z 2006, Nr 234, poz. 1694)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z późn. zmianami (Dz. U z 2006. Nr 234, poz.1695).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 O cudzoziemcach, Dz. U. Nr 114, poz. 739, s. 3520
 • Warner W. L., Srole L., The Social System of American Ethnic Groups, New Haven 1945.
 • Weber M., Essays in Sociology, New York 1946.
 • Wiatr J., Naród i państwo, wyd. 2, Warszawa 1973.
 • Woźniak R. B. Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, t. 2, Koszalin 1997.
 • Woźniak R. B., Prolegomena socjologii cywilizacji pogranicza, [w:] Ekologia Pogranicza, red. H. Szukalski, Gorzów Wielkopolski – Łagów Lubuski 2002.
 • Woźniak R. B., Obraz Niemiec i Niemców w świadomości polskiej młodzieży pogranicza, Szczecin 1997.
 • Woźniak R. B., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko - niemieckiego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T(CDX), Szczecin 1999.
 • Woźniak R. B., Społeczeństwo pogranicza polsko – niemieckiego. Wyzwania i Dylematy, Szczecin 2007.
 • Woźniak R. B., Społeczne aspekty euroregionalizacji stref pogranicza [w:] Ekologia pogranicza. Ökologie der Grenzregionen, red. H. Szukalski, Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski 1996.
 • Woźniak R. B., Struktury społeczności małych miast, Warszawa-Poznań 1979.
 • Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, red. K. Lutyńska, A.P. Wejland, Wrocław-Warszawa 1983.
 • Zaborowski Z., Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wrocław 1983.
 • Znaniecki F., Socjologia walki o Pomorze, Toruń 1935.
 • Znaniecki F., Współczesne narody, PWN, Warszawa 1990.
 • Znaniecki F., Współczesne narody. Dzieło tytułowe przełożył Zygmunt Dulczewski. Wstępem opatrzył Jerzy Szacki, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55aa202a-4cff-4524-a57b-c4a192b946d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.