PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 35-46
Article title

Expenditure on research and development activities as a determinant of the innovativeness of the European Union’s economy

Content
Title variants
PL
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową jako determinanta innowacyjności gospodarki Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article aims to determine to what extent and with what time delay expenditure on research and development activity are determined by the effects of innovative activity. The accepted research hypothesis is that the positive impact of expenditure on research and development activity on its results is visible already after one or two years from when they were incurred. In order to empirically verify the proposed research hypothesis, the correlation between selected variables relating to R&D spending in 2013-2017 and selected variables determining the effects of innovative activity in 2018 in EU economies was examined. The results obtained in the study made it possible to verify the research hypothesis by confirming the important role of expenditure on research and development activity in the context of creating innovation of the economy, with particular emphasis on the financial resources of the private sector.
PL
Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu i z jakim opóźnieniem czasowym nakłady na działalność badawczo-rozwojową determinują efekty działalności innowacyjnej. Przyjęto hipotezę badawczą stanowiącą, że pozytywny wpływ nakładów na działalność badawczo-rozwojową na jej wyniki uwidacznia się już po roku lub dwóch latach od ich poniesienia. W celu empirycznej weryfikacji zaproponowanej hipotezy zbadano zależność korelacyjną między wybranymi zmiennymi odnoszącymi się do nakładów na działalność badawczo-rozwojową w latach 2013-2017 a wybranymi zmiennymi określającymi efekty działalności innowacyjnej w 2018 r. w gospodarkach unijnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy, potwierdzając ważną rolę nakładów na działalność badawczo-rozwojową w kontekście kreowania innowacyjności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych sektora prywatnego.
References
 • Cornell University, INSEAD, WIPO, 2019, The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau and Geneva.
 • Eurostat, www.ec.europa.eu/eurostat.
 • Firlej K.A., 2013. Innovation in the European Union in light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy, Hradec Economic Days, part III, https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf.
 • Firlej K.A., 2016, Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Gasz M., 2015, Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 214.
 • Geodecki T., 2014, Innowacje a wzrost gospodarczy, [in:] T. Geodecki, Ł. Mamica (eds.), Polityka innowacyjna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation, 2019, Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2018, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r., Szczecin-Warszawa.
 • Godin B., 2008, Innovation: The History of a Category. Project on the Intellectual History of Innovation, Working Paper no. 1.
 • Goto A., Suzuki K., 1989, R&D Capital. Rate of Return on R&D Investment and Spillover of R&D in Japanese Manufacturing Industries, The Review of Economics and Statistics, vol. 71, no. 4.
 • Griffiths W., Webster E., 2010, What governs firm-level R&D: Internal of external factors?, Technovation, no. 30.
 • Hsu F.J., Chen M.Y., Chen Y.C., Wang W.C., 2013, An Empirical Study on the Relationship between R&D and Financial Performance, Journal Applied Finance&Banking, vol. 3, no. 5.
 • Klomp L., Roelandt T., 2004, Innovation performance and innovation policy: The case of the Netherlands, De Economist. vol. 152, no. 3.
 • Kothari S.P., Laguerre T., Leone A., 2012, Capitalization versus expensing: Evidence on the uncertainty of future earnings from capital expenditures versus R&D outlays, Review of Accounting Studies, no. 7.
 • Lykogianni E., Verbeek A., 2008, Time Series Analysis of the Development in National R&D Intensities and National Public Expenditures on R&D, IDEA Consult, Brussels.
 • Mikołajczyk K., 2018, Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? Analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Acta Universitatis Lodzienis, no. 3(335).
 • Nelson R.R., Winter S.G., 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • OECD/Eurostat, 2018, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting. Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. The Measurement of Scientific. Technological and Innovation Activities,
 • OECD Publishing, Luxembourg, https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
 • Patel P., Pavitt K., 2000, National Systems of Innovation Under Strain: The Internationalization of corporate R&D, [in:] Barrel R., Mason G., O’Mahony M. (eds.), Productivity. Innovation and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Piątkowski M., 2010, Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 17 (2/10), no. 272.
 • Popp D., 2015, Using Scientific Publications to Evaluate Government R&D Spending: The Case of Energy, NBER, Working Paper Series, no. 21415, Cambridge.
 • Sawulski K., 2018, Efektywność wydatków na badania i rozwój w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Solow R.M., 1957, Technical change and the aggregate production function, The Review of Economics and Statistics, vol. 39, no. 3.
 • The Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum, Switzerland 2018.
 • Ziółkowska W., 2016, Public finance versus economic innovation, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, vol. 69, no. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55b0e2b2-b837-4fdb-8212-983686f2fec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.