PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 220-232
Article title

Wkład turystyki w PKB Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Contribution of Tourism to GDP of Poland and Other European Union Countries
RU
Вклад туризма в ВВП Польши на фоне других стран Европейского Союза
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu badawczego jest ukazanie wkładu turystyki w produkt krajowy brutto Polski i innych państw Unii Europejskiej. Na podstawie danych World Travel & Tourism Council sporządzono mapę dynamiki wpływu turystyki na gospodarkę krajów UE w latach 2005-2015. Na jej podstawie pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że Polska, w odróżnieniu od innych państw unijnych (choćby naszych sąsiadów – Słowacji), nie wykorzystuje w pełni możliwości, które daje turystyka w zakresie wzrostu gospodarczego. Nasz kraj zajmuje niską (w niektórych latach nawet ostatnią) pozycję z uwagi na rolę turystyki w gospodarce. W badanym okresie, mimo wzrostu wielkości turystycznego PKB, zmniejszył się jego wkład w PKB wytworzony w Polsce. Wnioskuje się zatem, że inne dziedziny naszej gospodarki wykazywały wyższą dynamikę przyrostu wartości dodanej brutto – stworzono im lepsze warunki funkcjonowania i rozwoju. Biorąc jednak pod uwagę, że pod względem ekonomicznych funkcji turystyki Polska plasuje się w grupie „penetrujących rynek”, można zakładać, że przy odpowiedniej polityce i stosownych nakładach istnieją szanse na przekształcenie tego sektora działalności w istotny czynnik rozwoju gospodarczego, a tym samym wzrostu jakości życia Polaków.
EN
The aim of the article is to show the contribution of tourism to the Gross Domestic Product of Poland and other European Union member states. Based on the information provided by the World Travel & Tourism Council, the map of the dynamics of the impact of tourism on the economy of EU countries in the years 2005- 2015 was drafted. On the basis of this map, there was positively verified the hypothesis that Poland, unlike other EU countries (even our neighbours – Slovakia), does not fully exploit the possibilities for the economic growth offered by tourism. Poland is in a low position (in some years, even the last one) in terms of the role of tourism in the economy. In the analysed period, despite an increase in the size of the tourist GDP, its contribution to Polish GDP decreased. It is concluded, therefore, that other areas of Polish economy showed a higher dynamics of growth of the gross value added – better conditions of functioning and developing were created for them. However, given that in terms of the economic functions of tourism Poland ranks in the group of “penetrating the market”, it can be assumed that with the right policy and appropriate investment there are chances to transform this sector of the economy in an important factor of the economic development and thus to improve the quality of life of Poles.
RU
Цель исследовательской статьи – указать вклад туризма в валовой внутренний продукт Польши и других государств-членов Европейского Союза. На основе данных World Travel & Tourism Council составили карту динамики влияния туризма на экономику стран-членов ЕС в 2005-2015 гг. На ее основе положительно оценили гипотезу, что Польша, иначе нежели другие государства-члены ЕС (хотя бы наши соседи – Словакия), не использует полностью возможностей, которые сулит туризм с точки зрения экономического роста. Польша занимает низкое (в некоторые годы даже последнее) место с точки зрения роли туризма в экономике. В изучаемый период, несмотря на рост объема туристского ВВП, его вклад в произведенный в Польше ВВП уменьшился. Следовательно, сделан вывод, что другие области польской экономики демонстрировали более высокую динамику прироста добавленной стоимости брутто – им создали лучшие условия функционирования и развития. Учитывая однако, что по экономическим функциям туризм Польши попадает в группу «входящих на рынок», можно считать, что при соответствующей политике и надлежащих капвложениях есть шансы преобразовать этот сектор деятельности в существенный фактор экономического развития, тем самым повышения качества жизни поляков.
Year
Pages
220-232
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Dziedzic E., Skalska T. (2012), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Dziedzic E., Kachniewska M. (1997), Rachunek satelitarny turystyki, „Rynek Turystyczny”, nr 18-19.
 • European Commission (2016), Database, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 23.07.2016].
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Juul M. (2015), Tourism and the European Union. Recent Trends and Policy Developments, European Parliamentary Research Service, Brussels.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kruczek Z., Walas B. (2004), Promocja i informacja turystyczna, PROKSENIA, Kraków.
 • Marciuniuk-Kluska A. (2014), Turystyka jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 101, seria: „Administracja i Zarządzanie”, nr 28.
 • Mączyńska E. (2003), Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe, (w:) Mączyńska E., Pysza P. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, „Ekonomia i Świat Współczesny”, PTE, Warszawa.
 • Methodology WTTC / Oxford Economics 2016 Travel & Tourism Economic Impact Research (2016), Oxford Economics, Oxford.
 • Mika M. (2007), Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, (w:) Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niemczyk A., Seweryn R. (2008), Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie Zjednoczonej Europy (próba pomiaru), (w:) Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, nr 1.
 • Seweryn R. (2010), Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region, (w:) Strišš J. i in. (Eds.), Marketing Development in Theory and Practice, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Seweryn R. (2012), Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Seria specjalna: Monografie, nr 220, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. (2015), Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 41(1).
 • Tourism Highlights (2016), UNWTO, Madrid.
 • Tourism Satellite Accounting Confirms Travel & Tourism as the World’s Foremost Economic Activity (2016), http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/tourism-satellite-accounting-confirms-travel-tourism-as-the-worlds-foremost-economic-activity-156832065.html [dostęp: 14.07.2016].
 • World Travel & Tourism Council (2016), Research, http://www.wttc.org/research [dostęp: 23.07.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55c07852-72d4-4715-95ea-567813c8481a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.