PL EN


2018 | 2 (121) | 49-61
Article title

Perspektywa historyczna w badaniu praktyki i koncepcji zarządzania ludźmi

Authors
Content
Title variants
EN
The Historical Perspective in the Study of the Theory and Practice of Workforce Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój zarządzania ludźmi, zarówno w postaci refleksji teoretycznej, jak i praktyki, jest przedmiotem wielu publikacji naukowych. Ich autorzy próbują go wyjaśnić, wskazując jednocześnie na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, kształtujące funkcję personalną. Wymieniają takie uwarunkowania, jak: strategie firm, demograficzne, społeczne, kulturowe, gospodarcze, prawne i technologiczne, lecz bardzo często nie wyjaśniają, w jaki sposób oddziałują one na funkcję personalną. Autor artykułu przedstawia argumenty za wykorzystaniem perspektywy historycznej w badaniach refleksji teoretycznej i praktyki zarządzania ludźmi. Zastosowanie jej nakazuje badaczom wzięcie pod uwagę politycznego, społeczno-kulturowego i gospodarczego kontekstu oraz wyjaśnienia, w jaki sposób wpływa on na zmiany zarówno praktyki, jak i refleksji teoretycznej. W artykule podane są przykłady wykorzystania tej perspektywy w badaniach zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The evolution of workforce management, both theoretical reflection and practice, is the topic of numerous scientific papers. The authors of such papers strive to explain it and identify the multiple internal and external factors molding the personnel function. They specify factors such as company strategy, demographic, social, cultural, economic, legal, and technological. However, they rarely explain how these factors affect the personnel function. The author of the article presents arguments for applying a historical perspective in the study of the theory and practice of workforce management. Adopting a historical perspective in such study forces researchers to consider the social, political, cultural, and economic contexts and explain how they influence change in both practice and theory. The article also provides examples in the application of such a perspective in human resource management studies.
Year
Issue
Pages
49-61
Physical description
Document type
article
Dates
published
2018-04-15
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Boudon R. (2008), Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Braudel F. (1999), Historia i trwanie, Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik.
 • Burrell G., Morgan G. (1979), Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life, London, Heinemann.
 • Colby A., Ehrlich T., Sullivan W. M., Dolle R. J. (2011), Rethinking Undergraduate Business Education: Liberal Learning for the Profession, Hoboken, New York, John Wiley &Sons.
 • Costea B., Amiridis K., Crump N. (2014), The projection of time in management education, Management and Organization History, vol. 9, nr 3.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Górski P. (2007a), Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania, Współczesne Zarządzanie, nr 4.
 • Górski P. (2007b), „Management and Organizational History” nowe czasopismo w dziedzinie organizacji i zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Górski P. (2009), Metodologiczne aspekty badania rozwoju i recepcji koncepcji zarządzania na przykładzie naukowej organizacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, w Sułkowski Ł., Waniek K. (red. naukowa), Studia z zarządzania międzykulturowego, cz. II, Łódź, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Górski P. (2011), Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu: perspektywa historyczna, Master of Business Administration, nr 6.
 • Górski P. (2013), Zmiana organizacyjna w administracji państwowej w perspektywie historycznej – aspekty społeczno-kulturowe, Współczesne Zarządzanie, nr 1.
 • Guest D. (1987), Human Resource Management and Industrial Relations, Journal of Management Studies, vol. 24.
 • Guest D. (1990), Human Resource Management and the American Dream, Journal of Management Studies, vol. 27.
 • Hryniewicz J. (2014), Historyczne przesłanki kształtowania się polskiej kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach współczesnych, Człowiek i Społeczeństwo, t. XXXVIII.
 • Jamka B. (2013), Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4.
 • Kolasa-Nowak A. (2001), Socjolog w badaniu przeszłości. Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly’ego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Konecki K. (2007a), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, w Konecki K., Chomczyński P. (red.), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki K. (2007b), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna, Przegląd Socjologii Jakościowej, t. 3, nr 1.
 • Lisiński M. (2016), Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421.
 • Listwan T., red. (2006), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Matos J. N. (2016), The making of Portuguese Human Resources Management (1959–1986): regime change and the prevalence of normative discourse, Management and Organization History, vol. 11, nr 3.
 • Obłój K., Weinstein M. (1999), Strategia zarządzanie ludźmi w polskich przedsiębiorstwach, Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1–2 (1–2).
 • Oleksyn T. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Marks K. (2011), Osiemnasty brumaire`a Ludwika Bonaparte, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Pieliński B. (2013), Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej, Problemy Polityki Społecznej, nr 3 (22).
 • Pietruszka-Ortyl A. (2012), Studium paradygmatów współczesnego zarządzania, w Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne, nr 118. Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacjach, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa, PWE.
 • Polanyi K. (1944), The Great Transformation, New York, Rinchart & Co.
 • Ratajczak M. (2011), Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań kryzysu, Master of Business Administration, nr 6.
 • Rodriguez-Ruiz O. (2014), The history of human resource management in Spain: an autocratic legacy beyond the waves of rational and normative control, Management and Organization History, vol. 9, nr 3.
 • Sajkiewicz A. (2007), Rodowód zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, w Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Silva S. R., Human Resource Management, Industrial Relations and achieving management objectives, dostępny 5 stycznia 2017, <http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/publications/srshrm.pdf>.
 • Stoner J. A. F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne.
 • Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (65).
 • Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 • Sułkowski Ł. (2016), Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422.
 • Susabowska K. (2016), Zmiana paradygmatu w rozwiązywaniu paradoksów zarządzania? Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Swedberg R. (2003), Principles of Economic Sociology, Princeton, Oxford, Princeton University Press.
 • Thelen K. (2004), How Institutions Evolve. The Political Economy of Skills in Germany, Britain, the United States, and Japan, Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 • Veblen T. (2008), Teoria klasy próżniaczej, Warszawa, Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 • Weber M. (2011), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa, WUW.
 • Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Zawadzki M. (2013), Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu. Perspektywa nurtu krytycznego, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-4411
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55cbbf03-c0db-4b2b-86b3-bfe2a4118233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.