PL EN


2018 | 4(2) | 244-256
Article title

OBUDOWY PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Content
Title variants
EN
CASING OF UNDERGROUND MINING AND REAL ESTATE TAX
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aby ustalić, czy wyrobiska górnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, konieczne jest określenie ich statusu prawno-podatkowego. Definicję wyrażenia „wyrobisko górnicze” zawiera ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., przy czym mając na względzie, że ustawa ta pełni podstawową rolę przy regulowaniu zagadnień związanych z wydobywaniem kopalin ze złóż, nie budzi wątpliwości, iż rozważaną definicję należy uznać za wiążącą także na gruncie innych aktów normatywnych, w tym prawa budowlanego. Celem artykułu jest analiza zasad opodatkowania obudów podziemnych wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości. Tak sformułowany cel wynika z faktu, iż regulacje ustawowe dalekie są od jasności i precyzji. Niezależnie od obiektywnie występujących trudności możliwe wydaje się wyeliminowanie wątpliwości dotyczących opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz znajdujących się w nich obiektów i urządzeń (w tym przedmiotowych obudów wyrobisk górniczych), co wymaga jednak odpowiedniego wykorzystania przyjętych w polskiej kulturze prawnej reguł wykładni, w szczególności reguł systemowych w aspekcie pionowym, których przejawem jest tzw. technika wykładni ustaw w zgodzie z Konstytucją, oraz reguł funkcjonalnych.
EN
To determine whether mining excavations are subject to real estate tax, it is necessary to de-termine their legal and tax status. The definition of "mining excavation" is specified in the Geological and Mining Act of 9 June 2011, with regard to the fact that this Act plays a funda-mental role in regulating issues related to mineral extraction, it is not in dispute that the defini-tion under consideration should be considered binding also on the basis of other normative acts, including the Construction Law. The purpose of the article is to analyze the taxation of underground mine workings with a real estate tax. Such a goal is based on the fact that statuto-ry regulations are far from clear and precise. Irrespective of objectively existing difficulties, it seems possible to eliminate doubts regarding taxation of underground mining excavations and facilities and equipment located therein (including mining excavation housing) which requires proper use of the rules of interpretation adopted in Polish legal culture, in particular system rules in the vertical aspect, manifested by the so-called the technique of interpreting acts in accordance with the Constitution and functional rules.
Year
Issue
Pages
244-256
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
 • 1. ETEL L., PRESNAROWICZ S., (2003). Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, PWN, Warszawa.
 • 2. PROBIERZ K., STRZAŁKOWSKI P., (2007). Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • 3. SKORUPKA S., AUDERSKA H., de BONDY-ŁEMPICKA Z., (1968). Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • 4. POLSKA NORMA PN-G-01100-00:1992 z 30 września 1992 r. pt. Obudowa górnicza. Podział i terminologia.
 • 5. WYROK TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/11.
 • 6. WYROK NSA z dnia 27 maja 2015 r., II FSK 759/15.
 • 7. WYROK NSA z dnia 13 kwietnia 2011 r., II FSK 2027/09.
 • 8. WYROK NSA z dnia 25 listopada 2010 r. II FSK 1229/09.
 • 9. WYROK WSA z dnia 8 października 2014 r., I SA/Kr 1294/14.
 • 10. WYROK WSA z dnia 24 czerwca 2015 r., I SA/Bd 400/15.
 • 11. WYROK WSA z dnia 3 lipca 2015 r., I SA/Łd 367/15
 • 12. WYROK WSA z dnia 20 lutego 2014 r., I SA/Ol 49/14.
 • 13. WYROK WSA z dnia 27 czerwca 2018 r., I SA/Gl 130/18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55cf2850-a070-49c9-b547-7b3cae8c1b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.