PL EN


2013 | 12 | 2 | 63-72
Article title

Sport kobiet w Polsce w latach 1921–1922 w świetle czasopisma „Przegląd Sportowy”

Content
Title variants
EN
Women’s Sport in Poland in the Light of “Przegląd Sportowy” Magazine in Years 1921–1922
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia sport kobiet w latach 1921–1922 w oparciu o czasopismo „Przegląd Spor-towy”. „Przegląd Sportowy” był tygodnikiem poświęconym sportowi w Polsce i zagranicą. Przy-bliżał także różne aspekty ruchu sportowego kobiet. W latach 1921–1922 kobiety działały w zarządach klubów i towarzystw sportowych. Rywali-zowały w wielu dyscyplinach sportowych, głównie na arenie krajowej. Popularnymi dyscyplinami sportu kobiet były: lekkoatletyka, łyżwiarstwo, narciarstwo, pływanie, tenis ziemny, a także (w mniejszym stopniu) wioślarstwo i szermierka. Największe sukcesy kobiety odnosiły w narciar-stwie. Do wyróżniających zawodniczek w narciarstwie należały: W. Dubieńska, E. Michalewska- -Ziętkiewiczowa oraz I. Popielówna.
EN
The paper presents women’s sport in the years 1921–1922 based on “Przegląd Sportowy” [Sports Review] magazine. “Przegląd Sportowy” was a weekly dedicated to sport in Poland and abroad. It also introduced various aspects of women's sports movement. In the years 1921–1922 women were active on the boards of sports clubs and societies. They competed in a number of sports disciplines, mainly in the national arena. Popular disciplines of women’s sport were: athletics, skating, skiing, swimming, tennis and, to a lesser extent, rowing and fencing. Women were most successful in skiing. Outstanding athletes in skiing were Wanda Dubieńska, Elżbieta Michalewska-Ziętkiewiczowa and Irena Popielówna.
Contributors
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
References
 • Drozdek-Małolepsza T., Narciarstwo kobiet w Polsce w latach 1919–1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna”, z. 9, Częstochowa 2010.
 • Drozdek-Małolepsza T., Pływanie kobiet w Polsce w latach 1919–1939, M. Gizowski (red.), „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny”, t. 1, Gdańsk 2008.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport strzelecki kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna”, z. 11, Częstochowa 2012.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] L. Rak, E. Małolepszy (red.), Narciarstwo polskie 1888–2008, Jasło 2009.
 • Drozdek-Małolepsza T., Stan badań nad dziejami wychowania fizycznego i sportu kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] S. Zaborniak (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Rzeszów 2005.
 • Drozdek-Małolepsza T., Tenis ziemny kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna”, z. 10, Częstochowa 2011.
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] T. Drozdek--Małolepsza (red.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w., t. 1, Częstochowa 2011.
 • Gaj J., Woltmann B. (red.), Zarys historii sportu w Polsce (1867–1996), Gorzów Wlkp. 1999.
 • Gawkowski R., Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918–39, Warszawa 2007.
 • Lipoński W., Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012.
 • Rotkiewicz M, Hądzelek K., Powstanie i działalność polskich związków sportowych (II) 1919–1925, „Sport Wyczynowy” 2007 nr 10–12.
 • Rotkiewicz M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego, „Sport Wyczynowy” 1979, nr 3–4.
 • Socha T., Sport kobiet. Historia. Teoria. Praktyka, Warszawa 2002.
 • Woltmann B., Gaj J., Sport w Polsce 1919–1939, Gorzów Wlkp. 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55d0351c-125e-4eb7-a3dd-13d0c1ba5876
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.