PL EN


2015 | 2(10)/2015 Social Policy and Models of Services for the Elderly International Perspective | 99-112
Article title

Senior policy in Poland: compensation of needs and active ageing

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland has been experiencing a number of problems related to social and demographic changes – ageing of the society in particular. However, the national social policy for older people has just begun to form. Th is study presents the main trends in the said policy. It presents forms of social support aimed at older and old people, having the form of benefi ts and social assistance services.
References
 • Czekanowski P. (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości [Social Aspects of Ageing of the Society in Poland. A Perspective of Sociology of Old Age]. Gdańsk University Publishing House, Gdańsk.
 • Halicka M., Halicki J. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych [Social Integration and Activity of Older People], at: Polska starość [Polish Old Age], edit B. Synak, Gdańsk University Publishing House, Gdańsk, p. 189–217.
 • Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji [National Research Report. Help and social integration ofselected groups – diagnosis of standardisation of services and institutional models] (2011). edit. R. Szarfenberg, WRZOS, Warsaw.
 • Krzyżowski Ł. (2013). Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej [Polish Migrants and Th eir Ageing Parents. Transnational System of Intergenerational Care]. Wydaw. Naukowe Scholar, Warsaw.
 • Ludność w starszym wieku [Population in Older Age] 2014, Central Statistical Offi ce, Warsaw Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 (Concise Statistical Yearbook of Poland 2015), Central Statistical Offi ce, Warsaw.
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [Report on Poland’s Intellectual Capital], 2008. Warsaw. Sytuacja demografi czna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050 [Demographic Situation of Older People and Consequences of Ageing of the Population of Poland in the Light of Forecasts for the Years 2014–2050], 2014, Central Statistical Office, Warsaw.
 • Szarota Z. (2014). Directions and Aims oft he (pro)Seniors Policy: Development – Integration – Activation, [in:] Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe, ed. by M.Stawiak-Ososińska, S. Chrost, Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, Kielce.
 • Szarota Z. (2015). Gerontologia opiekuńcza – główne zadania instytucji pomocy społecznej [Care-giving Gerontology – main tasks of social assistance institutions], in: Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania. [Adult Education. Inspirations and Challenges] Biblioteka Edukacji Dorosłych, Vol. 46. edit. E. Woźnicka, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Warsaw – Łódź 2015, p. 225–236.
 • Szukalski P. (2008). Polscy seniorzy w przyszłości [Polish Seniors in the Future], [in:] Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania [Poland in the Face of Ageing of the Society. Diagnosis and Plan of Action], Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” at Prezydium PAN, Warsaw.
 • Szukalski P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych [Solidarity between Generations. Intergenerational Relations Dilemma] UŁ, Łódź.
 • Tomczyk Ł. (2011). Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku [Human Capital of Seniors and Its Social Value in the Opinion of Students of the University of the Th ird Age in Cieszyn], in: Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości [Activation, Development, Integration – Towards Independent Old Age], edit. Z. Szarota, KTE, Kraków.
 • Resolution No. 237 of the Council of Ministers dated 24 December 2013 on the establishment of the Governmental Programme for Social Activity of Older People for the years 2014-2020, Monitor Polski of 2014, item 52
 • Resolution No. 34 of the Council of Ministers dated 17 March 2015 on the long-term “Senior-WIGOR” Programme for the years 2015-2020, Monitor Polski of 2015, item 341.
 • Act on Social Assistance dated 16 August 1923, Dz. U. of 1923 No. 92 item 726
 • Act dated 12 March 2004 on Social Assistance, Dz. U. of 2013, item 182 as amended
 • Act dated 5 August 2015 on amendment of the Act on Social Assistance dated 12 March 2004, Dz. U. of 2015, item 163.
 • Act dated 11 September 2015 on Older People, Dz. U. of 26 October 2015, item 1705.
 • Założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 [Goals of the Long-term Senior Policy in Poland for the years 2014–2020], Monitor Polski of 2014, item 118.
 • Zych A. A. (2010), Leksykon gerontologii [Lexicon of Gerontology], Impuls, Kraków
 • Diagnoza społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków. Raport [Social Diagnosis 2013. Conditions and Quality of Life of Poles. Report] (2014), J. Czapiński, T. Panek (edit.). Warsaw [www.diagnoza.com]
 • EHCI 2015: Euro Health Consumer Index 2015 www.healthpowerhause.com
 • Emerytury i renty w 2013 r. [Retirement and Disability Pensions in 2013] (2014), Central Statistical Office, Warsaw [www.stat.gov.pl].
 • Foundation for Healthy Ageing [www.zdrowestarzenie.org] .
 • Th e Great Orchestra of Christmas Charity Foundation [www.wosp.org.pl].
 • HelpAge International 2014 [www.helpage.org/global-agewatch...], 2015.
 • Kalinowski S., Ubóstwo emerytów w Polsce [Poverty among Pensioners in Poland], “Ekonomia XXI Wieku” [“Economy of the 21st Century] No. 1 (1) 2014, p. 29–41 [dbc.wroc.pl/Content/25156/Kalinowski_Ubostwo_emerytow_w_Polsce.pdf]
 • National Institute of Silver Economy [www.kigs.org.pl].
 • Łaszek A. (2015) opr., Rachunek od państwa za 2014 rok [Bill from the State for 2014], in: www.for.org.pl/pl/Rachunek-od-panstwa-za-wydatki-w-roku-2014
 • NSP 2002: raport z wyników [NSP 2002: Report on Results] [www.stat.gov.pl]
 • Polish Association of Universities of the Th ird Age [www.federacjautw.pl/]
 • Polish Association of Pensioners and Disabled Persons [www.pzerii.org ]
 • Social Policy Strategy for the years 2007–2013. Document adopted by the Council of Ministers on 13 September 2005, Ministry of Social Policy [http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/mps/strategiaps.pdf]
 • Long-term „Senior – WIGOR” Programme for the years2015-2020, Draft dated 31 December 2014 [http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/]
 • Wojtalik M. (2015), Polska służba zdrowia gorsza niż w Albanii [ranking] [Polish Health System Worse than in Albany [ranking]]. Newsweek.pl, swiat.newsweek.pl/rankihg-sluzby-zdrowiapolska-wypadla-gorzej-niż-albania-newsweek-pl,artykuly,356417,1.html#fp=nw [dostęp3.02.2015]
 • Żakowski J. (2013), Nadciąga srebrne tsunami [A silver tsunami is approaching], „Polityka cyfrowa”, 29 January, www.polityka.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55d0d2bd-0036-4977-b00b-e19f44202926
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.