PL EN


2018 | 3(73) | 70-98
Article title

Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych

Content
Title variants
EN
Redefining regional development factors in the light of socio-economic megatren
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jako cel artykułu przyjęto określenie zakresu i systematyzację współczesnej redefinicji czynników rozwoju regionalnego zachodzącej pod wpływem uwarunkowań globalnych. Postępowanie badawcze objęło trzy etapy: (1) syntetyczne uporządkowanie podstaw teoretycznych oraz przemian koncepcji czynników rozwoju regionalnego; (2) przedstawienie wyników ustaleń określających kierunek i zakres oddziaływania współczesnych megatrendów procesów rozwoju społeczno-gospodarczego na przemiany czynników rozwoju regionalnego oraz (3) zasadniczy etap analizy dotyczący identyfikacji i charakterystyki specyfiki zmian sposobu i zakresu postrzegania czynników rozwoju regionalnego odbywających się w konsekwencji współczesnych uwarunkowań globalnych.
EN
The paper aims to identify the scope and propose a systematisation of the contemporary redefinition of regional development factors, influenced by global conditions. The research process comprised three stages: (1) a brief review of the theoretical foundations and changes in the understanding of regional development factors; (2) presentation of the findings relating to the directions and impact of contemporary socio-economic megatrends on changes of regional development factors, and (3) the main body of the analysis, which identifies and describes the nature of changes in the perception of regional development factors as a consequence of contemporary global conditions.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Afonso O., Monteiro S., Thompson M., 2012, „A growth model for the quadruple helix”, Journal of Business Economics and Management, listopad, http://www.questia.com/read/1G1-310868541/a-growth-model-for-thequadruple-helix (dostęp: 20.09.2017)
 • Aldrich D.P., 2012, Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Ambroziak A.A., 2014, „Review of the literature on determinants of the locational attractiveness of regions”, w: A.A. Ambroziak (red.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland: How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014–2020, Cham: Springer.
 • Amin A., 1999, „An institutionalist perspective on regional economic development”, International Journal of Urban & Regional Research, t. 23, nr 2, s. 365–378.
 • Annual Reports of Board of Governors of the Federal Reserve System, https://www.federalreserve.gov/publications/annual-report.htm (dostęp: 17.09.2017).
 • Antoci A., Sabatini F., Sodini M., 2009, The Fragility of Social Capital, FEEM Working Paper.
 • Aydalot Ph. (red.), 1986, Milieux innovateurs en Europe, Paris: GREMI, C3E.
 • Azomahou T.T., Diene M., 2012, „Polarization patterns in economic development and innovation”, Structural Change and Economic Dynamics, t. 23, nr 4, s. 421–436.
 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report prepared at the request o Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy.
 • Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A., 2012, „The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches”, Journal of Regional Science, t. 52, nr 1, s. 134–152.
 • Barczykowska A., 2011, Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Bartnik K.M., 2016, „Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii”, Studia Oeconomica Posnaniensia, t. 4, nr 6, s. 7–26.
 • Baudrillard J., 1981, For a Critique of the Political Economy of the Signs, St. Louis: Telos Press.
 • Becker G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Becker G.S., 1993, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Beine M., Docquier F., Rapoport H., 2006, Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers, ECON Working Papers, t. 23.
 • Bell D., 1973, The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books.
 • Beugelsdijk S., Klasing M.J., Milionis P., 2017, „Regional economic development in Europe: The role of total factor productivity”, Regional Studies, t. 52, nr 4, s. 461–476, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2017.1334118 (dostęp: 15.12.2017).
 • Borst G.H., Stein J.L., 1964, Economic Growth in Free Market, Columbia: Columbia University Press.
 • Boudeville J.R., 1964, „Note sur l’intégration des espaces économiques”, Cahiers de l’I.S.E.A., nr 153, seria L, 14, s. 5–74.
 • Boudeville J.R., 1972, Aménagement du territorie et polarization, Paris: Editions M.-Th. Génin.
 • Bourdieu P., 1986, „The forms of capital”, w: J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
 • Boutang Y.M., 2012, Cognitive Capitalism, New York: Wiley
 • Camagni R., 1999. „The city as a milieu: Applying GREMI’s approach to urban evolution”, Revue d’Economie Régionale et Urbaine, nr 3, s. 591–606.
 • Camagni R., 2008, „Towards a concept of territorial capital”, w: R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe, Berlin: Springer.
 • Camagni R., Capello R., 2014, Macroeconomic Conditions Beyond Territorial Elements in Forecasting Regional Growth: The MASST3 Model, Science in Support of European Territorial Development and Cohesion Ed. ESPON, Luxembourg: ESPON.
 • Capello R., 2014a, Regional Economics: Routledge Advanced Texts in Economics and Finance, London – New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Capello R., 2014b, „Proximity and regional innovation processes: is there space for new reflections?”, w: A. Torre, F. Wallet (red.), Regional Development and Proximity Relations (s. 163–194), Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar.
 • Capello R., Caragliu A., Nijkamp P., 2009, Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use, Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 2009 – 059/3, Amsterdam.
 • Capello R., Caragliu A., Nijkamp P., 2016, „The costs of the economic crisis: Which scenario for the European regions?”, Environment and Planning C: Government and Policy, t. 34, s. 113–130.
 • Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D.F., 2012, „The Quintuple Helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 1:2, http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/1/1/2 (dostęp: 15.09.2017).
 • Castells M., 2008, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2005, Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa: KPZK PAN, s. 8–23.
 • Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Christopherson S., Michie J., Tyler P., 2010, „Regional resilience: Theoretical and empirical perspectives”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, t. 3, nr 1, s. 3–10.
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Churski P. (red.), 2009, Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, Umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, Poznań.
 • Churski P., 2014, The Social and Economic Growth vs. the Emergence of Economic Growth and Stagnation Areas, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Churski P., 2017, „Podejście zorientowane terytorialnie (place based-policy) – teoria i praktyka polityki regionalnej”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 41, s. 31–50.
 • Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2017a, Czynniki rozwoju regionalnego w świetle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych – dyskurs teoretyczny, 01/2017 – Working Paper of FORSED Project, Poznań: Zakład Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
 • Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R., 2017b, Współczesne wyzwania przemian czynników rozwoju regionalnego w warunkach podejścia zorientowanego terytorialnie, 02/2017 – Working Paper of FORSED Project, Poznań: Zakład Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
 • Churski P., Kołsut B., 2017, „Potencjał rozwojowy gminy Powidz w okresie postępującej endogenizacji procesów rozwoju”, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 40, s. 35–52.
 • Cinque M., 2016, „ʻLost in translation’: Soft skills development in European countries”, Tuning Journal of Higher Education, t. 3, nr 2, s. 389–427.
 • Cleared for Takeoff: Five Megatrends That Will Change Financial Services, 2015, Deloitte.
 • Coleman J.S., 1988, „Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, t. 94, s. S95–S120.
 • Communication on a European Economic Recovery Plan. COM(2008) 800, 2009, European Commission.
 • Cooke P., Clifton N., Oleaga M., 2005, „Social capital, firm embeddedness and regional development”, Regional Studies, t. 39, nr 8, s. 1065–1077.
 • Cooke Ph., Asheim B., Boschma R., Martin R., Schwartz D., Tödtling F. (red.), 2011, Handbook of Regional Innovation and Growth, Cheltenham, Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing.
 • Czapiński J., 2008, „Kapitał ludzi i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks”, Zarządzanie Publiczne, nr 2, s. 5–27.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Doloreux D., Shearmur R., 2011, „Collaboration, information and the geography of innovation in knowledge intensive business services”, Journal of Economic Geography, t. 12, nr 1, s. 79–105.
 • Domański S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drobniak A. (red.), 2014, Urban Resilience Concept and Post-industrial Cities in Europe, Katowice: University of Economics in Katowice, Helion.
 • Dumas A., Turner B.S., 2009, „Aging in post-industrial societies: Intergenerational conflict and solidarity”, w: J. Powell, J.J. Hendricks (red.), The Welfare State in Post--industrial Society: A Global Perspective, Dordrecht: Springer.
 • Działek J., 2008, „Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce”, w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzki i społeczny a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dzunić M., Golubovic N., 2016, „Social capital and corruption: Evidence from Western Balkan countries”, w: A. Karasavvoglou i in. (red.), The First Decade of Living with the Global Crisis Economic and Social Developments in the Balkans and Eastern Europe, Cham: Springer International Publishing.
 • Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, 2009, European Economy, 7, Luxembourg: European Commission.
 • Eitner C., Enste P., Naegle G., Leve V., 2011, „The discovery and development of the silver market in Germany”, w: F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Heidelberg: Springer.
 • Etzkowitz H., 2002, The Triple Helix of University-Industry-Government, Implications for Policy and Evaluation, Working Paper, nr 11, Stockholm: Science Policy Institute.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L. (red.), 1997, The University in the Global Knowledge Economy, London: Pinter.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, „The dynamics of innovation: From national systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university–industry–government relations”, Research Policy, t. 29, nr 2, s. 109–123.
 • Experiencing the Economic Crisis in the EU: Changes in Living Standards, Deprivation and Trust, 2012, European Quality of Life Survey, Dublin: Eurofund.
 • Fagerberg J., Verspagnen B., 2009, „Innovation studies – The emerging structure of a new scientific field”, Research Policy, t. 38, nr 2, s. 218–233.
 • Farole T., Rodríguez-Pose A., Storper M., 2011, „Human geography and the institutions that underlie economic growth”, Progress in Human Geography, t. 35, nr 1, s. 58–80.
 • Fidrmuc J., Gërxhani K., 2008, „Mind the gap! Social capital, East and West”, Journal of Comparative Economics, t. 36, s. 264–286.
 • Friedman M., 1968, „The role of monetary policy”, American Economic Review, t. 58, nr 2, s. 1–17.
 • Friedmann J., 1967, A General Theory of Polarized Development, Urban and Regional Development Advisory Program in Chile, Op. 81, Santiago: Ford Foundation.
 • Friedmann J., Alonso W., 1964, „Introduction”, w: J. Friedmann, W. Alonso (red.), Regional Development and Planning: A Reader, Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Fujita M., Krugman P., 2004, „The new economic geography: Past, present and the future”, Papers in Regional Science, t. 83, s. 139–164.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A., 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, Cambridge – London: MIT Press.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fukuyama F., 2003, „Kapitał społeczny”, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw (tłum. S. Dymczyk), Kraków: Zysk i S-ka.
 • Gemzik-Salwach A., 2009, „Innowacje finansowe jako przyczyna kryzysu na rynkach międzynarodowych”, E–Finanse, Finansowy Kwartalnik Internetowy, nr 3.
 • Gerst J., Doms M., Daly M.C., 2009, „Regional growth and resilience: Evidence from urban IT centers”, FRBSF Economic Review, s. 1–11.
 • Głuszczuk D., 2011, „Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty”, Ekonomia, nr (5)17, s. 68–80.
 • Gołębiewski J., Podlińska O., 2015, „Konkurencyjność polskich regionów na tle Unii Europejskiej”, w: K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Urząd Miejski w Pułtusku, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pułtusk: Wydawnictwo Aleksander.
 • Gorzelak G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, nr 14, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Gorzelak G., 2009, „Fakty i mity rozwoju regionalnego”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36), s. 5–27.
 • Greffe X., 2007, „The role of the social economy and local development, w: A. Noya, E. Clarence (red.), The Social Economy: Building Inclusive Economies, Paris: OECD.
 • Haliassos M. (red.), 2013, Financial Innovation: Too Much or Too Little?, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Hartshorne R., 1956, The Nature of Geography, Lancaster, PA: Association of American Geographers.
 • Hartshorne R., 1959, Perspective on the Nature of Geography, Chicago: John Murray.
 • Harvey D., 1985, The Urbanization of Capital, Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization 2, Oxford: Basil Blackwell.
 • Harvey D., 1990, The Condition of Postmodernity, Cambridge: Blackwell.
 • Harvey D., 2005, Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development, Stuttgart: Steiner.
 • Harvey D., 2016, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Hassink R., 2005, „How to unlock regional economies from path dependency? From learning region to learning cluster”, European Planning Studies, t. 13, nr 4, s. 521–535.
 • Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hettner A., 1927, Die Geographie — ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden, Breslau: Ferdinand Hirt.
 • Hilpert U. (red.), 2006, „Knowledge in the region”, European Planning Studies, t. 14, nr 5, s. 581–599.
 • Hodgson G.M., 2014, „What is capital? Economists and sociologists have changed its meaning: Should it be changed back?”, Cambridge Journal of Economics, t. 38, s. 1063–1086.
 • How Regions Grow: Trends and Analysis, 2009, Paris: OECD Publishing.
 • Hudson R., 2010, „Resilient regions in an uncertain world: Wishful thinking or a practical reality?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, t. 3, nr 1, s. 11–25.
 • Huwart J.Y., Verdier L., 2013, Economic Globalisation: Origins and Consequences, Paris: OECD Publishing.
 • Iammarino S., Rodríguez-Pose A., Storper M., 2017, Why Regional Development Matters for Europe’s Economic Future, Working Papers A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional and Urban Policy WP 07/2017, Brussels: Regional and Urban Policy, European Commission.
 • Investing or Growth: Building Innovative Regions Background Report, 2009, Meeting of the Territorial Development Policy Committee (TDPC) at Ministerial Level 31 March, Paris: OECD.
 • Isard W., 1960, Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, New York: John Wiley & Sons.
 • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Warszawa: C.H. Beck.
 • Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Janowicz A., 2016, „Ocena wpływu środków Unii Europejskiej na wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze Polski w latach 2004–2013”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 1(52), s. 56–115.
 • Jewtuchowicz A., 2016, „Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego”, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVIII, s. 221–235.
 • Jones Ch.I., 2015, The Facts of Economic Growth, NBER Working Paper 21142, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 • Kociszewski J., 2006, „Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8, s. 449–469.
 • Kołodko G., 2009, „Wielka Transformacja 1989–2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość”, Ekonomista, nr 3, s. 353–371.
 • Komorowski J.W., 2010, Kapitał ludzki i jego współwystępowanie z sukcesem miasta (na przykładzie miast polskich). Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t. 1, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Kondratowicz-Pozorska J., 2015, „Przeciwdziałania patologiom społecznym sposobem na wzmacnianie kapitału społecznego województwa zachodniopomorskiego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, t. 106(33), s. 63–73.
 • Krugman P., 1991a, Geography and Trade, Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Krugman P., 1991b, „Increasing returns and economic geography”, Journal of Political Economy, t. 99, nr 3, s. 483–499.
 • Krugman P., 1995, Development Geography, and Economic Theory (Ohlin Lectures), Cambridge – London: MIT Press.
 • Krzyżanowska K., Kowalewska M.D., 2015, „Działalność małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce na tle krajów UE” w: K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Urząd Miejski w Pułtusku, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Pułtusk: Wydawnictwo Aleksander.
 • Lambooy J., 2005, „Innovation and knowledge: Theory and regional policy”, European Planning Studies, t. 13, nr 8, s. 1137–1152.
 • Lin N., 2001, „Building a network of social capital”, w: N. Lin, K. Cook, R.S. Burt (red.), Social Capital: Theory and Research, New York: Aldine De Gruyter.
 • Lucas R.E., 1976, „Econometric policy evaluation: A critique”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, t. 1(1), s. 19–46.
 • Lucas R.E., 1988, „On the mechanics of economic development”, Journal of Monetary Economics, t. 22, nr 1, s. 3–42.
 • Lucas R.E., 1990, „Why doesn’t capital flow from rich to poor countries?”, Papers and Proceedings of the Hundred and Second Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1990), The American Economic Review, t. 80, nr 2, s. 92–96.
 • Lyotard J.F., 1979, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Paris: Éditions de Minuit (wyd. polskie: 1997, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa: Fundacja Aletheia).
 • Ma X., Timberlake M., 2013, „World city typologies and national city system deterritorialisation: USA, China and Japan”, Urban Studies, t. 50(2), s. 255–275.
 • Makulska D., 2012, Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, t. 88, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Markowska-Przybyła U., 2016, Determinanty kapitału społecznego w kontekście możliwości oddziaływania władz publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 418, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Markowski T., 2015, „Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania”, Studia KPZK PAN, nr 161, s. 12–26.
 • Masik G., Sagan I., 2013, „Economic resilience: The case study of Pomorskie Region”, Raumforschung und Raumordnung, t. 72, nr 2, s. 153–164.
 • Mirończuk J., 2013, „Kapitał ludzki w dobie globalizacji i integracji”, Studia Ekonomiczne, nr 139, s. 29–40.
 • Naisbitt J., 1982, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, New York: Warner Books / Warner Communications Company.
 • Nijkamp P., 1984, „A multidimensional analysis of regional infrastructure and economic development”, w: A.E. Andersson, W. Isard, T. Puu (red.), Regional and Industrial Development Theories, Models and Empirical Evidence, Amsterdam: North-Holland Publishing.
 • Nijkamp P. (red.), 1986, Handbook of Regional and Urban Economics, t. I, Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York: Cambridge University Press.
 • Nurse K., 2012, „The slowing down of the engine of growth was W.A. Lewis right about global economic crises and the impact on the peripheries?”, w: A. Deshpande, K. Nurse (red.), The Global Economic Crisis and the Developing World Implications and Prospects for Recovery and Growth, New York: Routledge.
 • Olechnicka, A., 2012, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Olechnicka A., 2013, „Innowacje: tworzenie, dyfuzja, absorpcja”, w: K. Wojnar, A. Olechnicka (red.), Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Paelinck J., 1965, „La théorie du développement régional polarisé”, Cahiers de l’I.S.E.A., nr 159, seria L, 15, s. 5–47.
 • Pająk K., Dahlke P., Kvilinskyi O., 2016, „Determinanty rozwoju regionalnego – współ-czesne odniesienie”, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, t. 9, s. 109–122.
 • Perroux F., 1955, „Note sur la nation de ‘pole de croissancie’”, Economie Appliquee, t. 8, nr 1–2, s. 307–320.
 • Pietrzyk I., 2007, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Plosser C.I., 1989, „Understanding real business cycles”, The Journal of Economic Perspectives, t. 3, nr 3, s. 51–78.
 • Popławski Ł., Polák M., 2011, „Innovativeness in regional development: Selected problems”, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, t. 19, nr 2, s. 107–116.
 • Porter J., 2002, Embedding Foreign Direct Investment: Leed Programme, Paris: Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, OECD.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press.
 • Porter M.E., 2000, „Location, competition and economic development: Local clusters in global economy”, Economic Development Quarterly, t. 14, nr 1, s. 15–34.
 • Portes A., 1998, „Social capital: Its origins and applications in modern sociology”, Annual Review of Sociology, t. 24, s. 1–24.
 • Powell J.L., Leedham C., 2009, „Post-industrial society and aging in a global world: The demographic context of social welfare, w: J. Powell, J.J. Hendricks (red.), The Welfare State in Post-industrial Society: A Global Perspective, Dordrecht: Springer.
 • Przygodzki Z., 2016, „Kapitał terytorialny w rozwoju regionów”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 2(319), s. 83–97.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech (tłum. J. Szacki), Kraków: Znak.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Regions Matter: Economic Recovery, Innovation and Sustainable Growth, 2009, Paris: OECD.
 • Reshaping Economic Geography: World Development Report 2009, Washington, DC: The World Bank.
 • Richardson H.W., 1973, Regional Growth Theory, London: Macmillan.
 • Robledo J.C., Saavedra J.P.H., 2016, „Patents and economic growth: Innovation of residents and non residents? / Patentes y crecimiento económico: Innovación de residents o no residentes?”, Desarrollo y Sociedad, nr 76, s. 243–272.
 • Rodríguez-Pose A., 2013, „Do institutions matter for regional development?”, Regional Studies, t. 47, nr 7, s. 1034–1047.
 • Rodríguez-Pose A., Ezcurra R., 2011, „Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries”, Journal of Economic Geography, t. 4, s. 619–643.
 • Rodríguez-Pose A., Ezcurra R., 2013, „Political decentralization, economic growth and regional disparities in the OECD”, Regional Studies, t. 47, nr 3, s. 388–401.
 • Rodríguez-Pose A., Garcilazo E., 2015, „Quality of government and the returns of investment: Examining the impact of cohesion expenditure in European regions”, Regional Studies, t. 49, nr 8, s. 1274–1290.
 • Rodríguez-Pose A., Novak K., 2013, „Learning processes and economic returns in European Cohesion Policy”, Investigaciones Regionales, nr 25, s. 7–26.
 • Rodriguez-Pose A., Tselios V., 2011, „Mapping the European regional educational distribution”, European Urban and Regional Studies, t. 18, s. 358–374.
 • Romanowska E., 2014, „Ewolucja polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Strategia oraz instrumentarium wsparcia innowacyjności w kontekście integracji z UE”, Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, nr 2, s. 5–27.
 • Romer P., 1986, „Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy, t. 94, nr 5, s. 1002–1037.
 • Romer P., 1990, „Endogenous technological change”, Journal of Political Economy, t. 98, nr 5, cz. II, s. 71–102.
 • Romer P., 1994, „The origins of endogenous growth”, The Journal of Economic Perspectives, t. 8, nr 1, s. 3–22.
 • Rothengatter W., 2011, „Economic crisis and consequences for the transport sector”, w: W. Rothengatter, Y. Hayashi, W. Schade (red.), Transport Moving to Climate Intelligence New Chances for Controlling Climate Impacts of Transport after the Economic Crisis, New York: Springer.
 • Rybiński K., 2007, Globalizacja w trzech odsłonach, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Sabatini F., Sarracino F., 2015, Online Social Networks and Trust, MPRA Paper, nr 62506, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/62506/1/MPRA_paper_62506.pdf (dostęp: 15.12.2017).
 • Schwab K., Sala-i-Martin X., 2015, The Global Competitiveness Report, Insight Report, Geneva: World Economic Forum.
 • Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion: My Region, My Europe, Our Future, 2017, Luxembourg: European Commission.
 • Solow R.M., 1956, „A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, t. 70, nr 1, s. 65–94.
 • Stachowiak K., 2017, Gospodarka kreatywna i mechanizm jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Stryjakiewicz T., 2005, „Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny”, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa: KPZK PAN, s. 38–56.
 • Stryjakiewicz T., 2011, „Rola geografii w badaniu procesów i struktur społeczno-gospodarczych w skali globalnej i regionalnej”, w: A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Surugiu M-R., Surugiu C., 2015, „International trade, globalization and economic interdependence between European countries: Implications for businesses and marketing framework”, Procedia Economics and Finance, t. 32, s. 131–138.
 • Szawiel T., 2006, „Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w Polsce na przełomie wieków (1995–2001)”, w: A. Miszalska, A. Piotrowski (red.), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Szlachta J., 1990, Gospodarka regionalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, 2, Poznań: Instytut Planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków: Znak.
 • Taleb N.N., 2017, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, New York – London: Random House Publishing Group.
 • Territorial Impact of Globalization for Europe and Its Regions (TIGER), Draft Final Report, 2013, Luxembourg: ESPON & IGEAT.
 • The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping the way financial services are structured, provisioned and consumed: An Industry Project of the Financial Services Community, World Economic Forum, Prepared in collaboration with Deloitte, Final Report, June 2015.
 • Tödtling F., Lehner P., Trippl M., 2006, „Innovation in knowledge intensive industries: The nature and geography of knowledge links”, European Planning Studies, t. 14, nr 8, s. 1035–1058.
 • Tödtling F., Trippl M., 2005, „One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach”, Research Policy, t. 34, nr 8, s. 1203–1219.
 • Toffler A., Toffler H., 1997, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Tokalaki A., Michailidis A., Partalidou M., Theodossiou G., 2016, „Crisis and social capital in Greece: A comparative study between rural and urban communities”, w: A. Karasavvoglou i in. (red.), The First Decade of Living with the Global Crisis Economic and Social Developments in the Balkans and Eastern Europe, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Usui Ch., 2011, „Japan’s population aging and silver industries”, w: F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon: Marketing and Innovation in the Aging Society, Heidelberg: Springer.
 • Villaverde J., 2006, „A new look to convergence in Spain: A spatial econometric approach”, European Urban and Regional Studies, t. 13, nr 2, s. 131–141.
 • Wallerstein I., 1996, Historical Capitalism and Capitalist Civilization, London – New York: Verso.
 • Wallerstein I., 2004, World-systems Analysis: An Introduction, Durham – London: Duke University Press.
 • Wallerstein I., Collins R., Mann M., Derluguian G., Calhoun C., 2013, Does Capitalism Have a Future?, Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Weresa, 2007, „Unia Europejska – Innowacyjne centrum czy peryferia świata?”, w: E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Unia Europejska w gospodarce światowej – nowe uwarunkowania, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Westlund H., Frane A., 2010, „Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies”, European Planning Studies, t. 18, nr 6, s. 893–919.
 • Węziak-Białowolska D., Kotowska I.E., 2014, „Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróż-nicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych”, w: I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa: MPiPS.
 • Whittlesey D., 1954, „The regional concept and the regional method”, w: P.E. James, C.F. Jones (red.), American Geography: Inventory and Prospect, Syracuse: Syracuse University Press.
 • Williamson J.G., 1965, „Regional inequality and the process of national development: The description of the patterns”, Economic Development and Cultural Change, t. 13, s. 3–45.
 • Woolcock M., 1998, „Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework”, Theory and Society, t. 27, nr 2, s. 151–208.
 • Wosińska W., 2010, Oblicza globalizacji, Sopot: Smak Słowa.
 • Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Zimmermann K.F., 2009, Labor Mobility and the Integration of European Labor Markets, Discussion Paper Series IZA DP, 3999, Bonn: Institute for the Study of Labor.
 • Ziółkowski M., 2012, „Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim”, Studia Edukacyjne, nr 22, s. 7–27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55d19d5a-ae8d-4526-a37b-ec33ae8dd1e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.