PL EN


2019 | 30 | 85-102
Article title

Examples of financing innovative projects

Content
Title variants
PL
Wybrane źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose This article was written in order to characterize the innovative activity of enterprises in terms of its financing sources. Obtaining sufficient fundsis a basic requirement for undertaking any investment activ- ity and it largely determines the further investment process and related decisions. An analysis of the available sources of financing indicates the interdependence between the innovation’s subject area and the structure of its financing. The functioning of two selected companies dealing with the implementation of innovative products will serve as an illustration of both the theoretical and practical aspects of financing innovative projects. Design and methodology The paper hypothesizes that the financing of modern innovations requires flexible conditions and high level of capital,as verified by literature review and analysis of innovative products and companies. The article consists of three parts. The first defines the concept of innovation and characterizes individual types of innovation: technological, organizational and social. Also discussed are the characteristic features of the phenomenon of innovation, the conditions shaping itand the impact it has on economic growth. The second part is a review of existing sources of capital and methods of raising it through market and public instruments. Also discussed are the conditions for the use of individual instruments, depend- ing on the stage of enterprise development, as well as their potential advantages and limitations from the entrepreneur’s point of view. The third part analyzes innovative products and companies responsible for their creation and devel- opment: the self-driving vehicle created by the American company Tesla Inc. and a thermographic tester for oncological diagnostics created by the Polish company BRASTER. Findings and implications Innovation belongs to the developing field of economy and economics. Statistical and econometric studies prove that, due to the significant risk level, innovation needs to be stimulated. Its development has a positive impact both on GDP growth and living conditions. However, in order to keep up with the technological frontier, it is necessary to under take appropriate actions serving to reduce the technological gap. This is why financing innovation is a complex process, requiring a flexible approach. And there is a considerable variety of financial instruments dedicated to innovations offered by market entities and by state institutions. This theoretical work is illustrated with examples of companies implementing technologically sophisticated products. Tesla Inc. finances work on the self-driving vehicle by increasing operational obligations, issuing debt securities, additional capital contributions and even the sale of CO2 emission rights. On the other hand, BRASTER SA, while working on introducing the oncological tester on the market, accumulated capital as a result of large issues of shares and taking out bank loans, which indicates that the company is just learning investment processes.
PL
Cel Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw pod względem źródeł jej finansowania. Uzyskanie wystarczających środków pieniężnych jest nieodzownym i podstawowym wymogiem podjęcia dowolnej działalności inwestycyjnej, a ponadto w dużej mierze warunkuje dalszy przebieg procesu inwestycyjnego oraz wpływa na decyzje w kolejnych etapach. Przekrojowe omówienie dostępnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej pozwala uchwycić współzależności pomiędzy przedmiotem wprowadzanych przez przedsiębiorstwo innowacji a strukturą jego finansowania. Przedstawione zostaną zarówno aspekty teoretyczne przedmiotowego zagadnienia, jak i praktyczne funkcjonowanie dwóch wybranych spółek zajmujących się wdrażaniem produktów innowacyjnych. Konstrukcja i metodologia W pracy postawiono hipotezę zakładającą, że specyfika współczesnej działalności innowacyjnej narzuca formy finansowania zapewniające wysoki poziom kapitału oraz elastyczne zasady jego pozyskiwania, którą zweryfikowano w drodze przeglądu literatury oraz analizy innowacyjnych produktów i spółek. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza ma na celu zdefiniowanie pojęcia innowacji oraz scharakteryzowanie poszczególnych typów innowacji: technologicznych, organizacyjnych i społecznych. Omówiono także cechy specyficzne zjawiska innowacyjności, uwarunkowania je kształtujące oraz wpływ, jaki wywiera ono na wzrost gospodarczy. Część druga stanowi przegląd istniejących źródeł i metod pozyskiwania kapitału w podziale na instrumenty rynkowe oraz instrumenty publiczne. Omówione zostały uwarunkowania stosowania poszczególnych instrumentów w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, a także ich potencjalne zalety oraz ograniczenia z punktu widzenia przedsiębiorcy. W części trzeciej poddano analizie innowacyjne produkty oraz przedsiębiorstwa odpowiedzialne za ich powstanie i rozwój: samochód autonomiczny stworzony przez amerykańską spółkę Tesla Inc. oraz tester termograficzny do diagnostyki onkologicznej stworzony przez polską spółkę BRASTER. Wnioski i podsumowanie Innowacyjność nadal należy do rozwijającej się dziedziny gospodarki i ekonomii. Badania statys- tyczne i ekonometryczne dowodzą, że z uwagi na znaczne ryzyko, konieczna jest stymulacja tej dziedziny. A jej rozwój przekłada się zarówno na wzrost PKB, jak i poprawę warunków bytowych. Jednak, aby nadążanie za granicą technologiczną było możliwe, konieczne jest podejmowanie trafnych działań w celu zmniejszania luki technologicznej. Mając powyższe na uwadze, finansowanie innowacyjności jest procesem złożonym i wieloetapowym, wymagającym elastycznego podejścia przy podejmowaniu działań inwestycyjnych. Z tego powodu istnieje znaczna różnorodność dedykowanych innowacjom instrumentów finansowych oferowanych przez podmioty rynkowe oraz przez instytucje państwowe. Rozważania teoretyczne uzupełniono o omówienie wybranych przykładów spółek wdrażających zaawansowane technologicznie produkty. Tesla Inc. finansuje prace nad samochodem autonomicznym poprzez zwiększenie zobowiązań operacyjnych, emisję dłużnych papierów wartościowych, dopłaty do kapitału zakładowego, a nawet ze sprzedaży praw do emisji Co2. Natomiast BRASTER S.A., prowadząc prace nad wprowadzeniem na rynek testera onkologicznego, dokonała akumulacji kapitału, w wyniku dużych emisji akcji oraz zaciągnięcia kredytów bankowych, co wskazuje, że Spółka dopiero uczy się procesów inwestycyjnych.
Year
Issue
30
Pages
85-102
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
References
 • Analiza techniczna – wprowadzenie, 2001, Reuters, Kraków.
 • Biała Księga Innowacji, 2016, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Brzeziński M., 2001, Zarządzanie innowacjami technologicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa.
 • Dąbrowska-Gruszczyńska K., 2017, Techniki japońskie w warsztacie polskiego inwestora giełdowego. Czy formacje świecowe mogą pomóc przewidzieć zmianę trendu [in:] T. Czerwińska, A. Z. Nowak (eds.), Rynek kapitałowy – szanse i bariery, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Druker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Głodek P., Pietras P., 2011a, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Głodek P., Pietras P., 2011b, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Gocławska-Bolek J., 2014, Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej, Studia prawno-ekonomiczne, XCII, pp. 263-280.
 • Gomułka S. 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., 2006, Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa.
 • Kawalec P., 2017, Rola finansów publicznych w stymulowaniu innowacji [in:] Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Kokot-Stępień P., 2016, Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zarządzanie Nr 24 t.1, Częstochowa.
 • Komisja Europejska. Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. (COM 2017).
 • Komisja Europejska. Zielona Księga. (COM 2011).
 • Kozioł-Nadolna K., 2015, Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 671-683.
 • Król K., 2013, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowfunding.pl, Warszawa.
 • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy: strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 • Kuciński A., 2011, Rynek NewConnect jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 637, Ekonomiczne Problemy Usług, 62, pp. 207-216.
 • Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2015, Czy źródła finansowania wpływają na efektywność inwe-stycji w środki trwałe i B+R?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI, 4, pp. 64-74.
 • Piech K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2005, Wydanie trzecie, OECD, Komisja Europejska.
 • Weresa M. A., Kowalski A. M., 2018, Polska. Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, 2018, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.
 • Prospekt emisyjny. Oferta publiczna akcji serii I. Braster, Lipiec 2017.
 • Rumelt R., 2013, Dobra strategia, zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2012 rok, 2013, Szeligi.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2013 rok, 2014, Warszawa.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2014 rok, 2015, Szeligi.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2015 rok, 2016, Szeligi.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2016 rok, 2017, Szeligi.
 • Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2017 rok, 2018 , Szeligi.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, 2019, Warszawa.
 • Szul E., 2011, Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 18, pp. 323-334.
 • Świtalski W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zalewska M., 2005, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/
 • http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/
 • https://www.kickstarter.com/help/stats
 • https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55d590ec-9ff9-4d22-b485-c96804fa5bd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.