PL EN


2016 | 63 | 2: Teologia dogmatyczna | 285-298
Article title

Boża miara wyznaczona złu. Szkic do protologii integralnej

Authors
Title variants
EN
Divine Measure Appointed to Evil. Sketch to the Integral Protology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kolejno kwestię pochodzenia zła, ograniczeń i przygodności stworzeń oraz zła moralnego. Następnie omawia temat złego ducha, który jest kłamcą i pragnie człowieka wpędzić w samotność. Wreszcie w Osobie Syna Bożego ukazane zostaje przezwyciężenie kłamcy, kłamstwa i wszelkiego zła, a kolejnymi etapami tego zwycięstwa są Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i radośnie oczekiwany przez przyjaciół Chrystusa Sąd Ostateczny. Bóg w świecie stworzonym, którego jest jedynym Panem i Władcą, dopuszcza zło fizyczne i zło moralne. Tajemnicę zła wyjaśnia nam przez swego Syna. Jezus Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem zwyciężył zło, grzech i szatana. Stwórca nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego jakiegoś dobra. W pełni dobro to poznamy dopiero w życiu wiecznym i wówczas będziemy mogli zrozumieć drogi Bożej Opatrzności.
EN
The article shall discuss the question of the origin of evil, limitations and contingency of creatures and moral evil. Then, it discusses the topic of evil spirit, who is a liar, and a man's wants to plunge into solitude. Finally, in the Person of the Son of God, a triumph over the liar, lies, and all evil is shown. The successive stages of this victory are the Resurrection, Ascension and joyfully awaited by Christ's friends the Last Judgment. God in the created world, of which He is Lord and Master, permits physical and moral evil. A mystery of evil God explains us through his Son. Jesus Christ vanquishes evil, sin and Satan by his death and resurrection. The Creator would not permit an evil if he would not derive some good from that evil. This good we shall fully know only in eternal life and then we can understand the way of God's Providence.
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
References
 • Agamben G., Il mistero del male. Benedetto XVI a la fine dei tempi, Roma−Bari 2013, s. 54-59: Settima regola. Il diavolo e il suo corpo.
 • Andia Y. de, Cierpienie Chrystusa cierpieniem Boga, tł. L. Balter, „Communio” 1984, nr 1(19), s. 71-81.
 • Breuning W., Nauka o Bogu, w: Podręczniki teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, Traktat II, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1999 (szczególnie s. 230-242: Nędza egzystencjalna wiary w Boga, który jest miłością – problem teodycei).
 • Deselaers P., Sattler D., I stało się światło. 40 rozważań o dziele stworzenia, tł. M. Borowczyk, Poznań 2009.
 • Euvé F., Darwin i chrześcijaństwo, tł. K. Chodacki, Kraków 2010, s. 175-180: Bóg podatny na cierpienie.
 • Forte B., Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia. Saggio di una cristologia come storia, Milano 1981.
 • Gesché A., Zło, tł. A. Kuryś, Poznań 2009.
 • Greshake G., Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?, tł. M. Sczepaniak, Kielce 2008.
 • Guzowski K., Symbolika trynitarna Brunona Fortego, Lublin 2004.
 • Hryniewicz W., Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin 1991, s. 262-284: Bóg cierpiących ludzi.
 • Inwagen P. van, Problem zła. Wykłady im. Gifforda wygłoszone na Uniwersytecie St. Andrews w 2003 roku, tł. R. Mordarski, Bydgoszcz 2014, s. 191-223: Cierpienie zwierząt [Wykład 7].
 • Kuczyński T., Dlaczego Bóg na to pozwolił? Cierpienie i zło moralne a istnienie Boga, Płock 2000.
 • Kunka S., Miara wyznaczona złu, „Różaniec” 2014, październik [wersja elektroniczna].
 • Kunka S., „Teologia wybrania”. Kilka myśli na temat wybrania człowieka przez Boga, „Teologia w Polsce” 2011(5), nr 1, s. 57-73.
 • Léonard A., Podstawy i zasadność wiary, Kolekcja Communio 1991, tł. L. Kossobudzki, s. 25-184 (szczególnie s. 140-182: Wiara wystawiona na próbę zła).
 • Lubac H. de, O naturze i łasce, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 79-85: Zło a historia.
 • Łukomski J., Dlaczego zło?, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2003, t. 1, cz. II, s. 201-210.
 • Mroczkowski I., Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000, s. 280-283: Wobec cierpienia Boga.
 • Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem (Benedyktem XVI) rozmawia Peter Seewald, tł. G. Sowinski, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messori'ego przeprowadzona w 1984 roku z ks. kardynałem Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI, tł. Z. Oryszyn, J. Chrapek, Marki 20052.
 • Schönborn Ch., Podstawowe prawdy nauki Kościoła o grzechu pierworodnym, w: Ch. Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, tł. J. Zychowicz, Poznań 1997, s. 51-78.
 • Seweryniak H., Teologia fundamentalna, t. I, s. 405-418: Krzyż i cierpienie w świecie.
 • Smentek I., Cierpienie Boga – współczesny kontekst teologiczny, w: Człowieczeństwo Boga, red. A. Proniewski, A. Dębski, Białystok 2013, s. 139-174.
 • Szczurek J.D., Trójjedyny. Traktat o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, Kraków 20032, s. 287-291: Cierpienie Boga.
 • Szymik J., „Deus providebit”. Bóg wobec cierpienia według J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce” 2011(5), nr 1, s. 5-22.
 • Szymik J., W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Katowice–Ząbki 2004, s. 139-147: „Passibilis vel impassibilis”? Bóg współcierpiący.
 • Św. Ambroży, Traktat O unikaniu świata, rozdz. 6, 36; 7, 44; 8, 45; 9, 52; cyt. za: Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. II, Poznań 1984, s. 163-165.
 • Weinandy T.G., Czy Bóg cierpi?, tł. J. Majewski, Poznań 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55d7eb4e-f11c-492c-a495-68086ceb2044
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.