PL EN


2017 | 04 | 835-846
Article title

Sola scriptura a prawosławne pojmowanie Pisma Świętego i Tradycji Świętej

Content
Title variants
EN
Sola scriptura and Orthodox Understanding of Holy Scripture and Holy Tradition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zatytułowanym „Sola scriptura a prawosławne pojmowanie Pisma Świętego i Tradycji Świętej” zostało przedstawione pojmowanie Pisma Świętego i Tradycji Świętej w Kościele prawosławny. Podjęte w drugiej połowie XVI w. kontakty między protestantami i prawosławnymi sprzyjały nawiązaniu dialogu teologicznego. Jest on nadal prowadzony w ramach Wspólnej Komisji Prawosławno-Luterańskiej, która od 1981 roku co dwa lata spotyka się na wspólnych posiedzeniach. Jedną ze spornych kwestii jest rozumienie Tradycji Świętej, którą wyklucza luterańska zasada sola scriptura i nadaje Pismu Świętemu niepodważalny autorytet. W teologii prawosławnej kwestia autorytetu nie odgrywa wielkiej roli i przede wszystkim nie jest pojmowana w sensie prawnym. Tak jak Kościół jest Bosko-ludzką rzeczywistością, „nowym stworzeniem”, odzwierciedleniem jedności Trójcy Świętej, to w nim jest prawda, która nie zawiera się w określonych nosicielach „autorytetu”, lecz przejawia się w różnych formach życia Kościoła. W prawosławnym pojmowaniu Objawienie Boże obejmuje Pismo Święte i Tradycję Świętą. Obie rzeczywistości nie wykluczają się wzajemnie, nie są przeciwstawne, ani też nie są różne pod względem ważności. Kościół posiada prawdę, przekazaną przez apostołów, którą może głosić nie ograniczając się tylko tym, co zostało zapisane w Piśmie Świętym. Pismo jest tylko częścią życia Kościoła, jednym z przejawów Ducha Świętego. Przyznaje się mu szczególną cześć, jednak nie posiada ono bezwarunkowego autorytetu. Pismo Święte nie jest ponad Kościołem, ponieważ ono żyje i jest pojmowane wewnątrz Kościoła. Kościół znajduje się we wzajemnej relacji również do Tradycji Świętej, którą Włodzimierz Łosski określa życiem Ducha Świętego w Kościele, życiem komunikującym każdemu członkowi Ciała Chrystusa możliwość słyszenia, przyjmowania, poznania Prawdy w autentyczny jej świetle, a nie w naturalnym świetle ludzkiego rozumu. Tradycja Święta została wyrażona w takich formach jak: Pismo Święte, nauczanie ojców Kościoła, decyzje soborów powszechnych i lokalnych, święta liturgia, ikonografia i architektura. W Kościele prawda wyrażana jest za pomocą różnych form: pisemnej, ustnej, obrazowej, symbolicznej, natomiast Tradycja w unikalny sposób łączy w sobie wszystkie te formy i uzdalnia człowieka do przyjęcia prawdy. Nie narzuca ona ludzkiej świadomości żadnych formalnych gwarancji prawdziwości wiary, lecz stwarza możliwość oglądania ukrytego świadectwa prawdziwości wiary. Prawosławna teologia postrzega życie i doświadczenie Kościoła, czyli inaczej określając Tradycję, w roli swego teologicznego źródła. Pismo Święte jest główną formą wyrażenia Tradycji, która z kolei pełni funkcję zasady hermeneutycznej w interpretacji i aktualizacji Pisma. Teologia nie ogranicza się do korzystania z Pisma, twórczości ojców Kościoła i innych źródeł, lecz czerpie swą wiedzę z ukrytego życia Kościoła w Duchu Świętym, życia ukierunkowanego na wypełnienie w Królestwie Bożym (por. Ef 3,17-19). Prawosławne pojmowanie Pisma Świętego I Tradycji Świętej diametralnie różni się od luterańskiej zasady sola scriptura.
EN
The article entitled “Sola scriptura and Orthodox Understanding of Holy Scripture and Holy Tradition”, presents the understanding of Holy Scripture and Holy Tradition in the Orthodox Church. Contact between Protestants and the Orthodox, established in the second half of the 16th century, fostered theological dialogue which is still conducted within the scope of the Joint Orthodox-Lutheran Commission. Th is Commission has assembled at joint meetings every two years since 1981. One of the controversial issues the commission faces is the understanding of Holy Tradition, as the Lutheran principle of sola scriptura rejects it and gives Holy Scripture indisputable authority. In Orthodox theology, the question of authority does not play a great role and is above all not conceived in a legal sense. Th e Church is a Human-Divine reality, a “new creation”, and a refl ection of the unity of the Holy Trinity. As such, the truth is found there, but it is not contained in any particular carrier of “authority”, but rather appears in various forms of the life of the Church. In the Orthodox understanding, God reveals Himself in Holy Scripture and Holy Tradition. Th ese realities do not exclude each other, are not contradictory, and neither do they diff er in importance. Th e Church has the truth handed down through the Apostles, and it can be preached while not being limited to that which is written in the Holy Scriptures. Scripture is only a part of the life of the Church, one of the manifestations of the Holy Spirit. Scripture is given particular honour; however, it does not possess absolute authority. Holy Scripture is not above the Church, because it lives and is understood within the Church. Th e Church fi nds itself in a mutual relation with Holy Tradition, which Vladimir Lossky describes as the life of the Holy Spirit in the Church, life that communicates to every member of the Body of Christ the possibility of hearing, accepting and knowing the Truth in its authentic light, and not in the natural light of human reason. Holy Tradition is expressed in such forms as Holy Scripture, the teachings of the Holy Fathers, the decisions of the ecumenical and local councils, the Divine Liturgy, iconography and architecture. Truth is expressed in the Church in various forms: written, oral, illustrative and symbolic, however, Tradition connects within itself all of these forms in a unique manner and enables man to accept the truth. It does not impose on the human conscience any formal guarantees of the correctness of faith, but rather provides the opportunity to see the hidden witness of authentic faith. Orthodox theology perceives the life and experience of the Church, in other words Tradition as its theological source. Holy Scripture is the main form of expression of Tradition, which in turn performs the function of the hermeneutical principle in the contemporary interpretation of Scripture. Th eology does not confi ne itself to Scripture, the writings of the Holy Fathers and other sources, but draws its knowledge from the hidden life of the Church in the Holy Spirit, the life directed towards fulfi lment in the Kingdom of God (cf. Eph. 3:17-19). The Orthodox understanding of Holy Scripture and Holy Tradition radically diff ers from the Lutheran principle of sola scriptura.
Year
Volume
04
Pages
835-846
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • E.N.P. 2007. „Avtoritet”. W Pravoslavnaâ Enciklopediâ pod redakciej Patriarha Moskovskogo i vseâ Ruci Kirilla. Dostęp 2017.03.10. http://www.pravenc.ru/text/81016.html
  • Florovsky, Georges. 1971. Collected Works. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View. Belmont Mass: Norland Publishing Company
  • Homâkov, Aleksej Stepanovič. 1853. Neskol’ko slov pravoslavnago hristianina o zapadnyh veroispovedaniâh: Po powodu brošȗry g. Loransi. Polnoe Sobranie Sočinenii. Moskva.
  • Ilarion (Alfeev), Mitropolit. 2014. „Svâŝennoe Pisanie i „Svâŝennoe Predanie: pravoslavnyj vzglâd.” Referat przedstawiony na Uniwersytecie w Tyrnowie (Bułgaria) 22 grudnia. Dostęp 2017.02.17. https://mospat.ru/ru/2014/12/20/news113524/
  • Lossky, Vladimir. 1974. In the Image and Likeness of God. Crestwood NY: St. Vladimir’s Seminary Press
  • Losskij, Vladimir Nikolaevič. “Predanie i predaniâ.” Dostęp 2017.02.22. www.odinblago.ru/predanie_i_predaniya/
  • Meyendorff , John. 1978. Living Tradition: Orthodox Witness in the Contemporary World. Crestwood: St. Vladimir‘s Seminary Press
  • Panagopoulos, John. 1982. „Die Orthodoxie im Gespräch mit Martin Luther.“ W Weder Ketzer noch Heiliger, Luthers Bedeutung für den ökumenischen Dialog. Regensburg. Cytowane za Marios Begzos 2008. „Luther im Licht der orthodoxen Th eologie.“ Referat przedstawiony na 14. Heidelberg Ökumenisches Forum 18 czerwca. Dostęp 2017.02.16. www.uni-heidelberg.de/md/fakultaeten/theologie/oek/.../14-2.pdf
  • Schmemann, Aleksander. 1979. Church, World, Mission: Refl ections on Orthodoxy in the West. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press
  • Ware, Kallistos. 1963. Th e Orthodox Church. Middlesex: Penguin, Hammondsworth
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55dd0354-fcdb-4222-b925-d6587f8f51ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.