PL EN


2020 | 29 | 294-315
Article title

ЩОДО Т. ЗВ. «ДИСКРИМІНАЦІЇ ПІДКАРПАТСЬКИХ РУСИНІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ»: аналітична довідка

Content
Title variants
EN
CONCERNING A SO CALLED „DISCRIMINATION AGAINST CARPATHO-RUSYNS ON THE BASIS OF NATIONALITY“: an Analytical Note
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
This analytical note is a response by the expert to the letter “Stop a Discrimination Against Carpatho-Rusyns on the Basis of Nationality“ (dated 14 November 2019) from certain figures of Rusyns' associations in Zakarpattia Region of Ukraine, addressed to the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine. Against the complex historical, political, national and cultural development of Zakarpattia the author of this analytical note refutes baseless allegations and requirements of rusyn activists of the region to accept at constitutional level in Ukraine „Rusyn people“, „(Sub)Carpatho-Rusyn ethnicity“, to give him supposedly legal, historical rights of autonomy, to protect him from a so called “discrimination and genocide”
References
  • Balushok, V. (2015). Z istorii ukrains'koi etnonimii (iak rusyny staly ukraintsiamy). Problemy istorii krain Tsentral'noi ta Skhidnoi Yevropy: zbirnyk naukovykh prats', 4, 129-140 [in Ukrainian]. Belej, L. (2017). Rusyns'kyj separatyzm: natsiietvorennia in vitro. Kyiv [in Ukrainian]. Bibliohrafiia rusyns'koiazychnykh vydan': 2005-2014. (2015). Uzhhorod: Vyd-tvo V. Padiaka [in Ukrainian]. Chernychko, S., & Fedynets', Ch. (2014). Nash mistsevyj Vavylon: Istoriia movnoi polityky na terytorii suchasnoho Zakarpattia u pershij polovyni XX stolittia (do 1944 roku): monohrafiia. Uzhhorod [in Ukrainian]. Dehterenko, A.M. (2018). Uhors'kyj chynnyk v etnonatsional'nij politytsi Ukrainy v umovakh rosijs'koi ahresii. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk, 1 (46), 38-47 [in Ukrainian]. Elektoral'ni protsesy Ukrainy v rehional'nomu vymiri: Bukovyna i Zakarpattia: monohrafiia. (2014). Uzhhorod [in Ukrainian]. Fenych, V.I. (2005). Uhors'ka Rus' i Hannibalova prysiaha Mykhajla Drahomanova: pochatky intelektual'noho zavoiuvannia Zakarpattia Ukrainoiu. Uzhhorod [in Ukrainian]. God'mash, P., & God'mash, S. (2003). Podkarpatskaja Rus' i Ukraina. Uzhgorod [in Ukrainian]. Holos Ukrainy. (2013). 16 lypnia. [in Ukrainian]. Horbulin, V.P. (2017). Vstupne slovo. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk. Seriia Polityka, 1(42), 5-7 [in Ukrainian]. Isaievych, Ya. (2012). Entsyklopediia istorii Ukrainy. (Vol.9). Kyiv [in Ukrainian]. Karpatskie rusiny v slavjanskom mire: aktual'nye problemy. Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo kruglogo stola. (2009). Moskva-Bratislava: izdatel' Stepanenko [in Russian]. Kravchuk, O.M. (2007). Natsional'na polityka Chekhoslovats'koi respubliky. 1918-1929 rr. [in Ukrainian]. Narysy istorii Zakarpattia. (1995). (Vol.2). Uzhhorod [in Ukrainian]. Natsional'ne pytannia v Ukraini XX - pochatku XXI st.: istorychni narysy. (2012). Kyiv [in Ukrainian]. Plishkova, A., & Suljak, S.G. (2017). Zhurnal Rusin: dvenadcat' let - ne predel. Rusin, 1 (21), 176-182 [in Russian]. https://doi.org/10.21638/11701/spbu19.2017.113 Skrypnyk, H. (2008). Rusynstvo - spekuliatsiia z vidvertopolitychnym kontekstom. Ukrains'ka hazeta, 45 [in Ukrainian]. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyj schokvartal'nyj zbirnyk. (2017).1(42), 6 [in Ukrainian]. Vidnyanskyj, S. (2019). Karpats'ka Ukraina iak etap ukrains'koho derzhavotvorennia. Ukrains'kyj istorychnyj zhurnal, 2, 67-93 [in Ukrainian]. Vystup dyrektora Instytutu ukrains'koi movy NAN Ukrainy P.Yu. Hrytsenka na zasidanni Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy (13 hrudnia 2016 r.). Retrieved from http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=2806 [in Ukrainian]. Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri. (2008). Kyiv [in Ukrainian]. Zakarpattia 1919-2009 rokiv: istoriia, polityka, kul'tura. (2010). Uzhhorod [in Ukrainian]. Zakon Ukrainy O statuse special'noj samoupravljaemoj territorii Podkarpatskoj Respubliki kak subyekta v sostave nezavisimoj Ukrainy. O Konsticii Podkarpatskoj Respubliki. Proekt. (1992). Uzhgorod: UPIK Patent [in Russian].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55e32896-7af2-41c6-9f37-cf0c6c6e675f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.