PL EN


2014 | 11 | 77-98
Article title

Referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego – doświadczenia lat 2010-2014

Authors
Content
Title variants
EN
Referendums on the Recall of a Local Government Body – Experience over the Years 2010-2014
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Referendum umożliwia mieszkańcom gmin, powiatów i województw odwoła-nie organów pochodzących z wyborów bezpośrednich. W latach 2010-2014 (VI kadencja samorządu terytorialnego) odbyło się 156 referendów odwoław-czych, spośród których tylko 20 było ważnych. Analiza głosowań wskazuje, iż inicjatorzy najczęściej podawali następujące przyczyny, dla których organizo-wano referenda: brak współpracy między burmistrzem a radą, nieudolna poli-tyka inwestycyjna i kadrowa władz, likwidacja szkół, podejmowanie niekompe-tentnych i niegospodarnych decyzji, nepotyzm, nadinterpretacja prawa, brak konsultacji społecznych.
EN
A referendum allows residents of communes, districts and provinces to dismiss government bodies coming from direct elections. Over the years 2010-2014 (6th term of local government), 156 cancellation referendums took place, only 20 of which were valid. The analysis of voting shows that the initiators most frequently gave the following reasons why referendums were organized: lack of cooperation between the mayor and the council, inefficient investment and personnel policy of authorities, closedown of schools, incompetent and uneconomical decisions, nepotism, law over-interpretation, lack of public consultation.
Year
Issue
11
Pages
77-98
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 61-614, ul. Umultowska 89A
References
 • Antoszewski A., Formy partycypacji obywateli w procesie politycznym, [w:] Antoszewski A., Herbut R. (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza,Wrocław 1997
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2000
 • Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007
 • Janicki M., Puste urny, http://www.polityka.pl/kraj/165919,1,puste-urny.read,
 • Klinowski M., Na referendum precz!, http://www.mateuszklinowski.pl/2013/11/04/na-referendum-precz, 19.09.2014
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm., art. 4
 • Olejniczak-Szałowska E., Wynik referendum lokalnego i jego skutki, „Samorząd Terytorialny” 2008, Nr 7-8
 • Państwowa Komisja Wyborcza, www.kadencja.pkw.gov.pl/se/pl/index.html, 10.09.2014.
 • Państwowa Komisja Wyborcza. 1) Informacja o przeprowadzonych referendach w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego w latach 1992-2006, http://pkw.gov.pl/wybory-w-trakcie-kadencji/informacja-o-przeprowadzonych-referendach-w-sprawie-odwolania-organow-samorzadu-terytorialnego-w-latach-1992-2006.html, 10.09.2014; 2) Informacja o zarządzonych i przeprowadzonych referendach w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji (kadencja rad: 2006-2010),http://pkw.gov.pl/kadencja-2006-2010/informacja-o-zarzadzonych-i-przeprowadzonych-referendach-w-sprawie-odwolania-organu-samorzadu-terytorialnego-przed-uplywem-kadencji-kadencja-rad-2006-2010-.html, 10.09.2014
 • Państwowa Komisja Wyborcza. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 roku, Dz.U. 2014, poz. 1208
 • Piasecki A. K., Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej – błędny model, zła praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, Nr 3
 • Piasecki A.K., Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Sejmowy” 2006, Nr 1
 • Pieprzyk P., Rola, znaczenie i ewolucja samorządowego prawa wyborczego w okresie polskiej transformacji ustrojowej, [w:] Stelmach A. (red.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań 2010
 • Rachwał M., Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010
 • Rachwał M., Przymus wyborczy we współczesnej Europie – wybrane zagadnienia, [w:] Trosiak C. (red.), Unia Europejska: politologiczno-socjologiczno-ekonomiczny ogród, Poznań 2014
 • Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji – doświadczenia lat 2006-2010, [w:] Nawrot B., Pokładecki J. (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011
 • Regulski J., Referenda lokalne, www.frdl.org.pl/index.php/komentarz/items/jerzy-regulski-referenda-lokalne.html, 18.09.2014
 • Regulski J., Samorządna Polska, Warszawa 2005
 • Sejm RP IV kadencji. Druk nr 3981
 • Sejm RP IV kadencji. Opinia do druku nr 3981
 • Sejm RP IV kadencji. Sprawozdanie Stenograficzne, 103. posiedzenie Sejmu RP IV kadencji w dniach 17, 18, 19 i 20 maja 2005 roku, Warszawa 2005
 • Sejm RP IV kadencji. Sprawozdanie Stenograficzne, 107. posiedzenie Sejmu RP IV kadencji w dniach 5, 6, 7 i 8 lipca 2005 roku, Warszawa 2005
 • Sejm RP VII kadencji. Druk nr 1699
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 1999
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym, Tj. Dz.U. 2013, poz. 706, art. 2 ust. 1.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o referendum, Dz.U. Nr 99, poz. 487, z późn. zm., art. 3
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, z późn. zm., art. 3.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, T.j. Dz.U. 2013,
 • Węglarz B., Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013
 • Wołodźko K., Lokalni bezradni, http://nowyobywatel.pl/2014/01/27/lokalni-bezradni, 7.09.2014.
 • Zieliński E., Bokszczanin I., Zieliński J., Referendum w państwach Europy,Warszawa 2003
 • http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zmienia-progi-waznosci-referendum47642.html, 19.09.2014.
 • http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles2/files/2013_pliki_rozne/raport_referenda/referenda_lokalne_raport_kprp_20130925_131447.pdf, 14.09.2014
 • pkw.gov.pl/2014_RW/rejestr-wyborcow-wg-stanu-na-dzien-30-czerwca-2014-r.html, 18.09.2014.
 • www.kadencja.pkw.gov.pl/se/pl/index.html, 10.09.2014
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55eacec0-c5cc-49bf-b2cd-82365154366e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.