PL EN


2014 | 1(5) | 15-42
Article title

Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part II)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Prawa człowieka we Włoszech w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i trybunałów ponadnarodowych (Część II)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
According to the multilevel system of the protection of human rights, the Italian constitutional order has established principles pertaining to the protection of rights and fundamental liberties. The entire Part I of the Constitution, divided in four chapters, has been dedicated to the recognition of fundamental principles as well as guarantees of the political, economic, social and cultural rights. Furthermore, the system of recognition of rights and freedoms has been complemented with the individualization of duties of the Italian citizens and other members of the society. By virtue of the provisions contained in Title V of Part II of the Constitution, the regional and local self-governing bodies have been, accordingly, endowed with the functions and powers relating to the protection of human rights. The decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court made in matters regarding the protection of human rights have also been of significance. Updating the catalogue of rights in a constant dialogue with the Court of Justice of the European Union and with the European Court of Human Rights, the Constitutional Court and the Supreme Court have contributed to the integration and development of the rights originally recognized in the text of the Constitution. Further, by making use of the opening clauses of the Constitution, such as these of Art. 2 and Art. 117 para. 1, which allow implementation within the domestic legal order of rights and freedoms set forth in international instruments, the Constitutional Court and the Supreme Court of Cassation have played an important role in the extension of the catalogue of constitutional rights in Italy. In other words, both Courts have developed the potential contained in the original provisions of the Constitution to make it possible for the new rights to be incorporated into the Italian constitutional order pursuant to the liberties recognized by the international community in positive law and the judicial decisions of supranational courts.
PL
Zgodnie z wielowarstwowym systemem ochrony praw człowieka włoski porządek konstytucyjny wyznacza zasady odnoszące się do ochrony praw i podstawowych wolności. Cała pierwsza części Konstytucji, ujęta w cztery rozdziały, poświęcona została uznaniu fundamentalnych zasad i zapewnieniu gwarancji praw politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. System uznania praw i wolności został dodatkowo uzupełniony przez indywidualizację obowiązków obywateli, a także pozostałych członków społeczeństwa. Na mocy postanowień zawartych w tytule V części II Konstytucji regionalne i lokalne organy samorządowe zostały wyposażone w funkcje i kompetencje związane z ochroną praw człowieka. Nie bez znaczenia w zakresie ochrony tych praw pozostaje jurysprudencja Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W drodze stałego dialogu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka linia orzecznicza tych instytucji przyczyniła się znacząco do integracji i rozwoju praw pierwotnie uznanych w tekście Konstytucji. Czyniąc użytek z postanowień, które umożliwiają wprowadzenie do wewnątrzkrajowego porządku prawnego praw i wolności wyznaczonych w instrumentach międzynarodowych (art. 2 i 117 ust. 1 Konstytucji), Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy przyczyniły się do poszerzenia katalogu praw konstytucyjnych we Włoszech. Innymi słowy, sądy te skutecznie wykorzystały potencjał zawarty w oryginalnych postanowieniach Konstytucji, by na podstawie wolności zagwarantowanych przez społeczność międzynarodową na gruncie prawa pozytywnego i orzecznictwa sądów ponadnarodowych inkorporować nowe prawa do włoskiego porządku konstytucyjnego.
Year
Issue
Pages
15-42
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Boloński
References
  • Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Turin 2013.
  • Fanotto L., Le garanzie dei diritti, in: Principi costituzionali, ed. by L. Mezzetti, Turin 2011.
  • Martelli A., La condizione giuridica dello straniero, in: Diritto costituzionale, ed. by L. Mezzetti, Milan 2013.
  • Mezzetti L., Primazia del diritto sopranazionale e supremazia della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale degli ordinamenti dell’Europa occidentale (Italia, Germania, Francia, Spagna), in: Diritto costituzionale transnazionale, ed. by L. Mezzetti, C. Pizzolo, Bologna 2012.
  • Pietropolli M., L’impatto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sistema italiano, in: Diritto processuale dei diritti umani, ed. by L. Mezzetti, Rimini 2013.
  • Sohn L.B. (ed.), Basic Documents of the United Nations, London 1956.
  • Vergottini G. de, Oltre il dialogo tra le Corti, Bologna 2010.
Notes
EN
I. Papers
PL
I. Artykuły
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-232-2723-6
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55ec615b-6031-47c1-90bf-f249d02c237b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.