PL EN


2019 | 5 (51) | 51-58
Article title

The President of the Republic of Poland as the Guardian of Sovereignty and Security of the State

Authors
Content
Title variants
PL
Prezydent RP jako strażnik suwerenności i bezpieczeństwa państwa
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article analyzes tasks and competences of the President of the Republic of Poland as the guardian of sovereignty and security of the state. The author recognizes major importance of the head of state in that field. The President is the supreme commander of the Armed Forces and exercises powers connected with this function. The President also exercises a number of other powers, including those of an extraordinary nature (in- troduction of martial law and the state of emergency, declaring a time of war, declaring a general or partial mobilization). The author of the article underlines the necessity of cooperation of the President and the Council of Ministers in the field of the state securi- ty. It results from the fact that some powers are subject of countersignature of the Prime Minister or are exercised at the request of the Council of Ministers or its members (the Prime Minister, the Minister of National Defense).
PL
Artykuł jest poświęcony analizie zadań i kompetencji Prezydenta RP realizowanym w cha- rakterze strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Autorka wskazuje na donio- słe znaczenie Prezydenta RP w obszarze bezpieczeństwa państwa. Prezydent pełni funk- cję najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych i realizuje szczegółowe kompetencje z nią związane. Wykonuje również szereg innych kompetencji, w tym o charakterze nadzwy- czajnym (wprowadzenie stanu wojennego i stanu wyjątkowego, ogłoszenie czasu wojny oraz stanu częściowej lub powszechnej mobilizacji). Autorka zwraca uwagę na koniecz- ność współdziałania Prezydenta z Radą Ministrów w obszarze realizacji kompetencji związanych z bezpieczeństwem państwa, z racji na fakt, iż podlegają one kontrasygna- cie Prezesa Rady Ministrów, względnie są wykonywane na wniosek Rady Ministrów lub jej członków (Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej).
Year
Issue
Pages
51-58
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • Czajowski J., Uwagi o zwierzchnictwie Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi, [in:] Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych. Szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed. J. Czajowski, Cracow 2002.
  • Czajowski J., Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi w świetle praktyki stosowania przepisów Konstytucji RP z 1997 r., [in:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, ed. M. Grzybowski, Warsaw 2006.
  • Dunaj K., Emergency Powers of the President of the Republic of Poland, [in:] Proceedingsof the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University, ed. I. Zuģicka, Daugavpils 2011.
  • Dunaj K., Prawo krajowe regulujące dziedzinę bezpieczeństwa politycznego, [in:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa, ed. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warsaw 2013.
  • Leksykon wiedzy politologicznej, eds. J. Marszałek-Kawa, D. Plecka, Toruń 2018, pp. 544.
  • Olechno A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. S. Bożyk, Białystok 2014.
  • Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, No. 3.
  • Sarnecki P., commentary do Art. 126, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, ed. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Wojtyczek K., Prezydent Rzeczypospolitej, [in:] Prawo konstytucyjne RP, ed. P. Sarnecki, Warsaw 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55f02a9e-c344-400a-8989-8de45ea4c0d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.