PL EN


2018 | 9 | 2 | 175-182
Article title

Potencjał kadrowy Podkarpacia – przyczynek do rozważań, zmiany i oczekiwania

Content
Title variants
EN
Staff Potential of Podkarpackie Voivodeship – A Contribution to Reflection, Change and Expectations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rynek pracy w Polsce i na świecie ulega szybkim zmianom. Poprawa podstawowych wskaź-ników gospodarczych, nawet w krótkim okresie, wcale nie musi oznaczać poprawy sytuacji zatrudnionych i pozostających poza pierwotnym rynkiem pracy. Celem artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie, czy potencjał personalny reprezentowany w woj. podkarpackim jest wykorzystywany na lokalnym rynku pracy. W pracy wykorzystano wyniki badań zrealizowanych na zlecenie WUP, których celem była analiza zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a po-prawą sytuacji osób młodych, bezrobotnych i respondentów pozostających w zatrudnieni.
EN
The labor market in Poland and in the whole world is rapidly changing. The improvement of basic economic indicators, even in the short term, does not necessarily mean improvement of the situation of employees and those people who stay outside the primary labor market. The aim of the article is to try to answer whether the personal potential represented in Podkarpackie Voivodeship is used on the local labor market. The study uses the results of research carried out at the request of the Voivodship Labor Office, whose aim was to analyze the relationship between economic growth and the improvement of the situation of young people, the unemployed and also employed people.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
175-182
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Katedra Socjologii Pracy i Organizacji, Polska
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Polska
References
  • Król J., Ludwiczyński A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału organizacji. Warszawa: PWN.
  • Makowski K. (2002). Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. W: K. Makowski (red.), Instru-mentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Strużyna J. (2000). Wymiary kapitału ludzkiego firmy. W: B. Kożuch (red.), Kształtowanie kapi-tału ludzkiego firmy (s. 48–62). Białystok: Wyd. UwB.
  • WUP (2017). Osoby młode na rynku pracy w woj. podkarpackim w 2016 r. Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55fcf9cb-9724-45d1-865e-34774ab4f9fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.