PL EN


2018 | Volume 32, Issue 3 | 9-25
Article title

Managing Generational Diversity of Human Resources in the Polish Regional Spatial Context

Content
Title variants
PL
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową zasobów pracy w przestrzeni regionalnej Polski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne warunki życia spowodowały wydłużenie trwania życia i koegzystencję wielu pokoleń. Na rynku pracy mogą obecnie funkcjonować równocześnie tradycjonaliści oraz pokolenie Z, co stanowi wyzwanie dla zarządzających firmą oraz włodarzy jednostek samorządu terytorialnego. Dla regionu istotne jest zarówno pokolenie najmłodsze, które jest biegłe w korzystaniu z narzędzi informatycznych (gospodarka cyfrowa), jak i starsze pokolenie, które jest nośnikiem wiedzy. Wobec powyższego autorzy określili cel niniejszego artykułu jako identyfikację źródeł różnorodności pokoleniowej zasobów pracy i jej zróżnicowania przestrzennego w Polsce, a także wskazanie tendencji przestrzennych w rozwoju różnorodności pokoleniowej w latach 2003–2016 w skali powiatów. Ponadto artykuł wskazuje kluczowe obszary zarządzania generacjami w różnych skalach (od mikroekonomicznej przez mezoekonomiczną do krajowej), pozwalającego na uzyskanie wzmocnionego efektu synergicznego w zespołach międzypokoleniowych oraz niwelującego negatywne skutki różnorodności pokoleniowej. Z analizy trendów przestrzennych w kształtowaniu się demograficznej wymienialności pokoleń wynika, że milenialsi stanowią w skali kraju pokolenie o zmniejszającym się udziale w zaludnieniu w latach 2003–2016, ale to właśnie oni, wraz z nadchodzącym pokoleniem Z, będą kształtować w najbliższych latach rynek pracy, zwłaszcza w Wielkopolsce, na Pomorzu i Warmii oraz Mazurach. Jednak srebrną gospodarkę należy postrzegać jako szansę do wykorzystania przez regiony, np. poprzez rozwój opieki senioralnej. W kontekście rynku pracy kluczowe jest zrozumienie tego zagadnienia oraz stworzenie odpowiedniej komunikacji międzypokoleniowej w miejscu pracy.
EN
Current living conditions have contributed to the longer life expectancy and the co-existence of multiple generations. Today, the silent generation and generation Z can exists simultaneously on the labour market that is challenging both for managers and local governors. Both the youngest generation, who are eloquent in using IT (digital economy), and older generation, who are the knowledge transmitter, are important for regions. According to these assumptions, the authors have defined the goal of this article as the identification of sources of generational diversity in the context of the labour demands and its spatial diversity in Poland. In addition, spatial tendencies in the development of generational diversity of local counties between 2003 and 2016 was provided. The article indicates the key areas of managing diversity across different scales (microeconomic, mezzo-economic and country) that allow obtaining the synergy of intergenerational teams and diminishing negative effects of generational diversity. The spatial trends analysis in the context of re placement of generations proves that the quota of millennials in Poland diminished between 2003 and 2016. This generation with the forthcoming generation Z will shape the labour market in years to come, in particular in Greater Poland, Pomerania, and Warmia and Masuria. However the silver economy has to be perceived as the opportunity to capture by regions, e.g. by delivering senior healthcare. The adequate communication channels for different generations have to be understood and offered in the labour market.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
author
 • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Almeida, P., Kogut, B. (1999). Localization of knowledge and the mobility of engineers in regional networks. Management Science, 45(7), 905–917.
 • Breschi, S., Lissoni, F. (2005). Cross-firm inventors and social networks: localized knowledge spillovers revisited. Annals of Economics and Statistic, 79(80), 189–209.
 • Costanza, D., Badger, J., Fraser, R. (2012). Generational differences in work-related attitudes: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4), 375–394.
 • Dencker, J.C., Joshi, A., Martocchio, J.J. (2008). Towards a theoretical framework linking generational memories toworkplace attitudes and behaviors. Human Resource Management Review, 18(3), 180–187.
 • Długosz, Z. (1996). Zróżnicowanie struktury wieku na świecie a metody jej klasyfikacji. Przegląd Geograficzny, 68(1‒2), 151‒165.
 • Eberhardt, P. (2014). Fazy rozwoju demograficznego Polski. Roczniki Nauk Społecznych, 6(2), 135–160.
 • Edmunds, J., Turner, B.S. (2005). Global generations: social change in the twentieth century. The British Journal of Sociology, 56(4), 559–577.
 • Eisenstadt, S.N. (1956). From Generation to Generation. Glencoe: Free Press.
 • Elmore, T. (2010). Generation iY: Our last chance to save their future. Norcross: Gardener Publishing.
 • Erikson, E.H. (2012). Dopełniony cykl życia. Gliwice: Helion.
 • Eyerman, R., Turner, B.S. (1998). Outline of a theory of generations. European Journal of Social Theory, 1(1), 91–106.
 • Giancola, F. (2006). The generation gap: More myth than reality? Human Resource Planning, 29(4), 32–37.
 • Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1(2011).
 • Halbwachs, M. (1950). La mémoire collective, Paris: Albin Michel.
 • Joshi, A., Dencker, J.C., Franz, G. (2011). Generations in organizations. Research in Organizational Behavior, 31(1), 177–205.
 • Joshi, A., Dencker, J.C., Franz, G., Martocchio, J.J. (2010). Unpacking generational identities in organizations. Academy of Management Review, 35(3), 392–414.
 • Kaiser, U., Kongsted, H.C., Rønde, T. (2015). Does the mobility of R&D labor increase innovation? Journal of Economic Behavior& Organization, 110, 91–105.
 • Kelan, E.K. (2014). Organising Generations – What Can Sociology Offer to the Understanding of Generations at Work? Sociology Compass, 8(1), 20–30.
 • Kotowska, I.E., Magda, I. (2017). Polityka rodzinna i podaż pracy w Polsce. W: P. Lewandowski, J. Rutkowski (red.). Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce. Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
 • Kryńska, E. (2010). Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze. Rządowa Rada Ludnościowa. Biuletyn, 55, 29–37.
 • Kurek, S. (2014).Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002‒2011. W: E. Klima (red.). Ludność, mieszkalnictwo, usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza. Population, Housing, Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lancaster, L., Stillman, D. (2002). When generations collide. Who they are. Why they clash. How to solve the generational puzzle at work. New York: HarperCollins Publishers.
 • Lancaster, L.C., Stillman, D. (2003). When generations collide. New York: Harper-Collins Publisher.
 • Loges, W.E., Jung, J.-Y. (2001). Exploring the digital divide: Internet connectedness and age. Communication Research, 28(4), 536–562.
 • Lyons, S., Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. Journal of Organizational Behavior, 35(1), 139–157.
 • Maliepaard, M., Lubbers, M., Gijsberts, M. (2010). Generational differences in ethnic and religious attachment and their interrelation. A study among Muslim minorities in the Netherlands. Ethnic and Racial Studies, 33(3), 451–472.
 • Mannheim, K. (1952). The Sociological Problem of Generations. Essays on the Sociology of Knowledge. London: RKP.
 • Mansfield, E. (1985). How rapidly does new industrial technology leak out. The Journal of Industrial Economics, 34(2), 217–213.
 • Martin, C.A., Tulgan, B. (2002). Managing the generational mix. Amherst: HRD Press.
 • Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mendel, G. (2006). Une histoire de l’autorité. Paris: La Découverte.
 • Miller, W.E., Shanks, J.M. (1996). The New American Voter. Cambridge: Harvard University Press.
 • Murphy, E.F., Gordon, J.D., Anderson, T.L. (2004). Cross-cultural, cross-cultural age and cross-cultural generational differences in values between the United States and Japan. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 9(3), 21–47.
 • Ng, E.S.W., Schweitzer, L., Lyons, S.T. (2010). New generation, great expectations: A field study of the millennial generation. Journal of Business and Psychology, 24(2), 281–292.
 • Noble, S.M., Haytko, D.L., Phillips, J. (2009). What drives college-age Generation Y consumers? Journal of Business Research, 62(6), 617–628.
 • Oh, E., Reeves, T.C. (2014). Generational Differences and the Integration of Technology. W: J.M. Spector, M.D. Merrill, J. Elen, M.J. Bishop (red.). Handbook of Research on Educational Communications and Technology. New York: Springer, 819–828.
 • Parry, E., Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: A review of theory and evidence. International Journal of Management Reviews, 13(1), 79–96.
 • Reither, E.N., Hauser, R.M., Yang, Y. (2009). Do birth cohorts matter? Age-period cohort analyses of the obesity epidemic in the United States. Social Science & Medicine, 69(10), 1439–1448.
 • Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press.Saxenian, A. (1994). Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press.
 • Segal, H.P. (1985). Technological utopianism in American culture. Chicago: University of Chicago Press.
 • Shaw, H. (2013). Sticking points: How to get 4 generations working together in the 12 places they come apart. Carol Stream: Tyndale House Publishers.
 • Shelley, M.C., Thrane, L.E., Shulman, S.W. (2006). Generational differences in information technology use and political involvement. International Journal of Electronic Government Research, 2(1), 36–53.
 • Shelley, M.C., Thrane, L.E., Shulman, S.W. (2015). Generational differences in it use and political involvement: New directions. W: D. Norris (red.). E-Government research. Policy and management.
 • Hershey: IGI Publishing, 336–357.
 • Shelley, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., Mutiti, J. (2004). Digital citizenship: Parameters of the digital divide. Social Science Computer Review, 22(2), 256–269.
 • Shore, L. M., Chung-Herrera, B. G., Dean, M., Ehrhart, K. H., Jung, D. I., Randel, A. E., Singh, G. (2009).
 • Diversity in organizations: Where are we now and where are we going? Human Resource Management Review, 19(2), 117–133.
 • Smola, K., Sutton, C.D. (2002). Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium. Journal of Organizational Behavior, 23(4), 363–382.
 • Stillman, D., Stillman, J. (2017). Gen Z @ Work: How the next generation is transforming the workplace. New York: Harper Business.
 • Strauss, W., Howe, N. (1991). Generations: The history of America’s future 1584 to 2069. New York: Morrow.
 • Szawiel, T. (2008). Pokolenie JP2: przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szukalski, P. (2012). PTrzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? olityka Społeczna, 5–6.
 • Śleszyński, P. (2016). Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1(29), 97–106.
 • Wilhelm, A.G. (2000). Democracy in the digital age: Challenges to political life in cyberspace. New York: Routledge.
 • Winner, L. (1977). Autonomous technology: Techniques-out-of-Control as a theme in political thought. Cambridge: MIT Press.
 • Woodward, I.C., Vongswasdi, P., More, E.A. (2015). Generational diversity at work: A systematic review of the research. INSEAD Working Paper,48/OB.
 • Zemke, R., Raines, C., Filipczak, B. (2000). Generations at work: Managing the class of veterans, boomers, x-ers, and nexters in your workplace. New York: Amacon.
 • CBOS (2013). Komunikat z badania „Zadowolenie z pracy i jej oceny”. Pozyskano z https://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_010_13.PDF
 • Zimnoch, K.(2013). Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(64), 25–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55fd970b-fdde-4fc6-82b6-ac0be29f1cd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.