PL EN


2014 | 4 | 490-496
Article title

Język jako element podstawowy narodowej tożsamości na przykładzie serbsko-chorwackiego obszaru językowego

Content
Title variants
EN
Language as a fundamental element of national identity - an example of the serbo-croatian language area
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpad Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX w. ujawnił siłę antagonizmów narodowych, które wyraziły się także w odrzuceniu wspólnego języka (jakim był utworzony w połowie XIX w. w wyniku standaryzacji spokrewnionych dialektów język serbsko-chorwacki), jako formy serbskiej dominacji i konstytuowania odrębnych języków – chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego. Tematem artykułu jest zagadnienie odrębności językowej Serbów, Chorwatów, Bośniaków i Czarnogórców, traktowanej jako element budowania ich narodowej tożsamości oraz wynikająca z tych dążeń polityka językowa poszczególnych państw.
EN
The present paper is concerned with the issue of the linguistic distinctiveness of Serbs, Croats, Bosnians and Montenegrins, treated as part of development their national identity and aspirations resulting from these language policies of individual countries. The paper reveals the historical and social background of the pro blem, in order to show how important it is for every nation to have its own language.
Year
Issue
4
Pages
490-496
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
References
 • Bibliografia:
 • [1] Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków-Warszawa 1997.
 • [2] Bańczerowski J., Pogonowski J, Zgółka T, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.
 • [3] Bobrownicka M., Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.
 • [4] Felczak W., Wasilewski T,, Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
 • [5] Gellner E, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991.
 • [6] Gibas-Krzak D., Serbsko- albański konflikt o Kosom w XX wieku, Toruń 2008.
 • [7] Hofman-Pianka A, Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka bośniackiego, Kraków 2000.
 • [8] Humboldt W. von, O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, Warszawa 2002.
 • [9] Kamusella T., język jako instrument nacjonalizmu w Europie Środkowej, [w:] B. Linek, K. Struve, Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo Wschodniej w XIX i XX w. Natmalismus und nationale Identitat in Oslmitteleuropa im 19. Und 20. Jakrhundert, Opole-Marburg 2000.
 • [10] Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
 • [11] Kryzia W, Słoweński. Słoweńcy. Słowenia Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej, Katowice 2008.
 • [12] Kuczyński M., Ray-Ciemięga M, Bałkański syndrom: konflikty zbrojne w byłej Jugosławii 1991-99 i wojna w Kosowie, udział wielonarodowych sil pokojowych NATO w utrzymaniu pokoju na Bałkanach 1993- 2000, Warszawa 2000.
 • [13] Lubaś M, Polityka tożsamościowa i języki, [w:] Lubas W., Polityka językowa, Opole 2009.
 • [14] Lubaś W., Polityka językowa, Opole 2009.
 • [15] Muś J., Bośnia i Hercegowina: etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Lublin 2013.
 • [16] Rycerska I, Rozpad Jugosławii: przyczyny i przebieg, Kielce 2003.
 • [17] Waldenberg M, Rozbicie Jugosławii, Warszawa 2003.
 • [18] Wojciechowski S, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002.
 • [19] Wróbel P., Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki historycznej", „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia" 2012, T. 19, 2012.
 • [20] Sławski F., Języki południowosłowiańskie, [w:] L. Bednarczuk (red), Języki indoeuropejskie, Warszawa 1986.
 • Netografia:
 • [21] Second report of Montenegro on implementation of European Charter For Regional or Minority Languages, http://www.coe.int/dg4/education/min-lang/Report/PeriodicalReporłs/MontenegroPR2_en.pdf, 1.032013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5609de38-bed8-46d7-9008-45d8597ea796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.