PL EN


2016 | 47 | 260-272
Article title

Профессиональное выгорание у менеджеров

Title variants
PL
Wypalenie zawodowe u menedżerów
EN
Professional Burnout among Managers
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Особенностью профессиональной деятельности человека в ХХІ веке стало то, что чело-век терпит не сколько от физических нагрузок, а, в большей мере, от психоэмоциональных. Особенно это касается людей, которые работают в системе «человек-человек», одним из представителей которых есть менеджер. Часто менеджер принимает не совсем рациональные решения. В процессе своей профессиональной деятельности менеджеру приходится делать конкретные выводы, сопоставлять. Но ожидания от принятых решений не всегда оправдыва-ются. Чрезмерные амбиции, ожидание поощрения труда, желание быстрого продвижения по карьерной лестнице возбуждают психоэмоциональную сферу человека. В результате, человек может преодолеть опасную черту, за которой наступает недостаток мотивации, удовольствия в работе, радости от достижений, одним словом, стресс, связанный с профессиональной деятельностью. Синдром, который развивается на фоне хронического стресса, ведет к истощению эмоционально-энергичных и личностных ресурсов работающего человека, провоцирует про-фессиональное выгорание. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от них.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad stresem. Rozważania naukowe rozszerzono o aspekt psychologiczny, co ma zainicjować rozumienie stresu jako kategorii psychologicznej. Zagadnienie to dotyczy w szczególności osób, które pracują w ramach systemu określanego jako „człowiek-człowiek”. Jednym z przedstawicieli tej grupy osób jest menedżer. Kierownik często podejmuje nie do końca racjonalne decyzje. W trakcie swojej pracy zawodowej menedżer zmuszony jest podejmować konkretne decyzje, wyciągać wnioski i przewidywać. Oczekiwania względem podjętych decyzji nie zawsze są jednak uzasadnione. Wypalenie zawodowe występuje powszechnie we współczesnych organizacjach, choć najczęściej nie jest rozpatrywane w miejscu pracy jako problem organizacyjny. W artykule opisano specyficzne uwarunkowania stresu zawo-dowego. Celem pracy było przeanalizowanie, w jaki sposób samokontrola, strategie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, stresem zawodowym i czynniki socjodemograficzne różnicują poziom samopoczucia psychofizycznego u realizujących działalność zawodową oraz co jest predyktorem samopoczucia psychofizycznego w tej grupie zawodowej.
EN
The article presents the results of the study on stress which has definitely expanded scientific research on the psychological aspect that began a stage of understanding of stress as a psychological category. This is especially true for people working in the system "man-man", among which are the Manager. Often the Manager will take reasonable decisions. In the course of their profes-sional activities the Manager has to make specific findings, to compare. But the expectations from the decisions made are not always met. Burnout usually occurs in modern organizations, although often not considered as a problem of organization. Specific determinants of occupational stress have been described. The aim of this work was to analyze how self-monitoring, strategies to combat professional burnout, job stress and the sociodemographic factors differentiate the level of psychophysical well-being of the officers of the professional activity and what is a predictor of psychophysical well-being in a professional band.
Year
Volume
47
Pages
260-272
Physical description
Contributors
  • Мелитопольский Институт Государственного и Муниципального Управления КПУ, tkach_aa@mail.ru.
References
  • Бондарчук Л.В., 2006, Профілактика синдрому вигорання в персоналу служби зайнятості: пошуки, проблеми, перспективи, «Ринок праці та зайнятість насе-лення» № 2.
  • Kraczla M., 2013, Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, z. nr 2/2013. Łodzińska J., 2010, Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym, „Seminare” t. 28.
  • Zieliński P., 2011, Relaksacja w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
  • http://mkb-10.com/
  • Перлз Ф., 2007, Гештальт-семинары, Перевод с англ, М.: Институт Общегуманитарных исследований.
  • Caмoyкинa Н.В., Синдром профессионального выгорания, http://www.elitarium.ru/ sindrom_professionalnogo_vygoranija/.
  • Технологии работы организационных психологов , 2005, под ред. Л.М. Карамушки, Учебное пособие, К.: Фирма «ИНКОС».
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5610ec44-fe78-44ac-937b-8d62b3835ae6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.