PL EN


Journal
2016 | 2 | 180-199
Article title

Ubóstwo w krajach Unii Europejskiej

Title variants
EN
Poverty in the EU Countries
RU
Бедность в странах Европейского союза
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2010 r. Rada Europy ustaliła 5 głównych celów strategii „Europa 2020”. Jeden z nich dotyczył promocji integracji społecznej, szczególnie poprzez redukcję ubóstwa. Autorzy artykułu proponują metodę pomiaru ubóstwa pozwalającą na identyfi kację tych krajów UE, które mają największą liczbę ubogich i do których powinny trafi ć największe środki pomocowe w celu osiągnięcia przyjętego w strategii „Europa 2020” celu zmniejszenia liczby najuboższych mieszkańców UE o 20 mln. Proponowana metoda uwzględnia zarówno wskaźniki pieniężne, jak i niepieniężne ukazujące deprywację materialną gospodarstw domowych ludzi najuboższych. Stosując tę metodę, autorzy obliczyli liczbę ludzi biednych i zakres ubóstwa w poszczególnych krajach UE oraz oszacowali koszty fi nansowe zakładanej redukcji ubóstwa.
EN
In 2010, the European Council determined 5 major aims of the strategy ‘Europe 2020’. One of those aims concerned the promotion of social integration, notably by reducing the extent of poverty. The authors of the paper propose a method of measuring the poverty which could help to identify the EU countries having the biggest numbers of the poor and which should receive the biggest fi nancial support needed in order to reduce the total number of the poor in the European Union by 20 million, as assumed in the strategy ‘Europe 2020’. The proposed method takes into consideration both monetary and non-monetary indicators showing material deprivation of the poorest households. Using this method, the authors have estimated the numbers of the poor and the scope of poverty in the individual EU countries and calculated the fi nancial costs of the assumed reduction of the poverty.
RU
В 2010 г. Совет Европы определил 5 главных целей стратегии „Европа 2020”. Одна из них касалась продвижения и поддержки социальной интеграции, прежде всего путем сокращения размеров бедности. Авторы статьи предлагают метод замера бедности, по- зволяющий определить те страны ЕС, в которых количество бедных наиболее велико. Именно туда, выполняя задачу стратегии по сокращению количества бедных на 20 млн. чел., должны быть направлены основные средства помощи. Предлагаемый метод учи- тывает как денежные, так и неденежные показатели, указывающие на материальную депривацию домашних хозяйств самых бедных слоев населения. Авторы с помощью этого метода произвели расчеты количества бедных и структуру бедности в отдельных странах ЕС, а также оценили финансовые затраты по сокращению бедности.
Journal
Year
Issue
2
Pages
180-199
Physical description
Contributors
author
 • Prof. dr hab. Tomasz Panek – Instytut Statystyki i Demografi i, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr Jan Zwierzchowski – Instytut Statystyki i Demografi i, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Abel-Smith B., Townsend, P., The Poor and the Poorest, Occasional Papers and Social Administration, nr 17, Bell & Sons, London 1965.
 • Abrahamson P., Poverty and Income Distribution: Inequality, Financial Poverty, Persistent Poverty and Deprivation Indicators, International Conference on the Indicators for Social Exclusion: Making Common European Work, 14–15 September 2001, Antwerp 2001.
 • Atkinson A.B., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Atkinson A.B., Marlier E, Montaigne F., Reinstadler A., Income Poverty and Income Inequality, w: Income and Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Office for the Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 • Booth C., Life and Labour of the People in London, Mcmillan, London 1892.
 • Bradshaw J., Mayhew E., The Measurement of Extreme Poverty in the European Union, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs an Inclusion, Brussels 2011.
 • Büchs M., New Governance in European Social Policy: the Open Method of Coordination, Palgrave MacMillan, Houndmills, UK 2007.
 • Commission of the European Communities, Final Report on the Second European Poverty Programme, COM(91)29.
 • Copeland P., Daly M., Varieties of Poverty Reduction: Inserting the Poverty and Social Exclusion Target into Europe 2020, „Journal of European Social Policy” 2012, nr 22(3).
 • Council of the European Communities, Council Decision No. 75/458/EEC of 22 July 1975, Concerning a Programme of Pilot Schemes and Studies to Combat Poverty, „Official Journal” 1975, L199, 30 July.
 • Council of the European Communities, Council Decision No. 85/8/EEC of 19 December 1984 on Specific Community Actions to Combat Poverty, „Official Journal” 1985, L002, 3 January.
 • Drewnowski J., Poverty: Its Meaning and Measurement, „Development and Change” 1997, 8.
 • Fusco A., Guio A.C., Marlier E., Characterizing the Income Poor and the Materially Deprived in European Countries, w: Income Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Office for the Official Publications of the European Eommunities, Luxembourg 2010.
 • GUS, Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011), „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa 2012.
 • Hagenaars A.J.M., The Perception of Poverty, North-Holland, Amsterdam–New York–Oxford 1986.
 • Haughton J., Khandker S.R., Handbook on Poverty and Inequality, World Bank, Washington D.C. 2009.
 • Kordos J., Ochocki A., Problemy pomiaru w krajach EWG i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 1993, nr 1.
 • Lenoir R., Les exclus. Un Francais sur dix, Editions de Seuil, Paris 1974.
 • Marshall A., Principles of Economics, wyd. 8, Mcmillan, London 1920.
 • Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
 • Panek T., Metodologia analizy ubóstwa, w: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2014a.
 • Panek T., Ubóstwo i wykluczenie społeczne, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014b.
 • Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2014.
 • Rowntree B.S., Poverty, a Study of Town Life, Mcmillan, London 1901.
 • Seidl C., Poverty Measurement: A Survey, w: Welfare and Efficiency in Public Economies, red. D. Bos, M. Rose, C. Seidl, Springer, New York 1988.
 • Sen A., Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam 1985.
 • Silver H., Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms, „International Labour Review” 1994, 133(5–6).
 • Stouffer S.A. i inni, The American Soldier, Princeton University Press, Princeton 1949.
 • Subramanian S., Indicators on Inequality and Poverty, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, Helsinki 2004.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A., Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w urzędowej statystyce polskiej, w: Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Topińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 • UNDP, Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Residence, New York 2014.
 • Veitt-Wilson J., Aktualne problemy ubóstwa w krajach Europy Zachodniej, w: Polityka społeczna wobec ubóstwa. Ujęcie porównawcze, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 • Wolf P., Montaigne F., Gonzales G.R., Investing in Statistics, w: Income Living Conditions in Europe, red. A.B. Atkinson, E. Marlier, Offi ce for the Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-561123d6-7005-4ff9-a8c4-9629a30af494
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.