PL EN


2014 | 4 | 553-564
Article title

Wojewódzkie bazy danych o zdegradowanych terenach poprzemysłowych i powojskowych jako element wspierania procesów ich przekształceń zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Provincial databases on degraded post-industrial and post-military areas as an element supporting their transformation processes in line with the principles of sustainable development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (2012), Bondaruk J. (red.), GIG, Warszawa. Wobec braku terenów uzbrojonych pod nowe inwestycje wśród potencjalnych inwestorów należy promować zdegradowane tereny poprzemysłowe. Przekształcenia zdegradowanych terenów poprzemysłowych powinny wiązać się z poprawą warunków środowiskowych poprzez likwidację szkodliwego oddziaływania pozostających na miejscu zanieczyszczeń oraz wytworzenie odpowiedniego, zrównoważonego ekosystemu. Punktem wyjścia do podjęcia działań związanych z ich zagospodarowaniem jest zewidencjonowanie obszarów zagrożonych, stanowiące punkt wyjścia do stworzenia bazy danych o zasobie terenów poprzemysłowych, aby racjonalnie planować i wdrażać w życie projekty ich rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Celem artykułu jest charakterystyka działań w wybranych województwach związanych z inwentaryzacją obszarów wymagających rewitalizacji, przeprowadzoną w celu sporządzenia bazy takich obszarów, nakierowanych na porządkowanie przestrzeni poprzemysłowej.
Year
Volume
4
Pages
553-564
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Domański B. (2009), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów, w: Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich . t. 4, Jarczewski W. (red.), Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kamieńska W., Sudra P. (2012), Wdrażanie wytycznych dyrektywy INSPIRE w zakresie publikacji danych planistycznych w internecie: przykład woj. opolskiego, „Człowiek i Środowisko”, nr 4.
 • Kamionka Ł. W. (2012), Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny, Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 • Kowalik B., Jakubowska-Łazęcka J. (2008), Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów poprzemysłowych i powojskowych w Małopolsce, „Problemy Ekologii”, nr 2.
 • Obszary problemowe i konfliktowe w planie zagospodarowania przestrzenego województwa podkarpackiego – aktualizacja (2011), Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 • Ochrona Środowiska 2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Piróg S. (2008), Baza terenów skażonych w Małopolsce. Projekt ROPSIM, „Problemy Ekologii”, nr 2.
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzemysłowych i powojskowych (woj. mazowieckie) (2005), Radom.
 • Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych (2008), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Katowice.
 • Zagórska E. (2013), Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowanych działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, w: Marcinek K. (red.), „Zeszyty Naukowe Wydziałowe” nr 155, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (2012), Bondaruk J. (red.), GIG, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-561a337d-f99e-4993-b93b-1a6acb32ab63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.