PL EN


2012 | 13 | 169-179
Article title

Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 (A1- 16) w Brudnowie, gm. Waganiec, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie. Komunikat z badań

Title variants
EN
Rescue archaeological excavations on site 1 (A1-16) in Brudnowo, Waganiec commune, Aleksandrów county, Kujawsko-Pomorskie voivodship. Research report
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rescue archaeological excavations on site 1 in Brudnowo (Fig. 1; 2) were conducted due to the construction of A-1 highway in 2009. It was held by Archaeological Research Services “THOR” team leaded by mgr Radosław Chyb. The range of research was 98 are. The remains of a grange farming utilities were discovered. Among 656 features there were registered remainings of a variety of utility warehouse objects: cellars (Fig. 3), barns (Fig. 4), clay features, wood stocks (Fig. 4 – feature No. 503), skeleton deposits (Fig. 6 – feature No. 182), pits of unknown function and dwells (Fig. 6) and a ditch. Material analysis allowed to distinguish two phases of site settlement: the older one is dated since the break of the 15th/16th century till the end of the 16th century and the younger one since the beginning of the 17th century till the beginning of the following century. Numerous mobile material gained during the exploration of the features covers above all: pottery fragments (Fig. 5; 7), rudiments of tiles, roofing tiles, glass pots and separated artefacts (Fig. 10). Special attention should be put to half-majolica pots collection (Fig. 8) connected with the younger phase of settlement, and coming form the same chronology object group a fragment of brown tripod (Fig. 10:3), and a tile fragment – ceramic statuette representing a human persona, formerly being a decorative element of a richly ornamented stove (Fig. 9:5). Beside those there appeared single rudiments of ceramic and glass pots of modern period, however, the presence of features connected with that period was not stated.
PL
Omówione w komunikacie badania na stanowisku nr 1 w Brudnowie przeprowadzono w związku z budową autostrady A-1 w roku 2009. Przeprowadził je zespół Archeologicznej Pracowni Badawczej „THOR” pod kierownictwem mgr Radosława Chyba. Powierzchnia badań wyniosła 98 arów. Odkryto pozostałości strefy gospodarczej folwarku. Wśród 656 obiektów zarejestrowano pozostałości różnego rodzaju obiektów magazynowych w typie piwniczek, stodół, glinianek, mielerzy, depozytów szkieletowych, jam o niekreślonej funkcji oraz pojedyncze przykłady studni i rowu. Liczny materiał ruchomy z nich pozyskany pozwolił wydzielić dwie fazy zasiedlenia stanowiska – starsza datowana na okres od przełomu XV i XVI wieku do końca wieku XVI oraz młodsza od początku wieku XVII po początek następnego stulecia. Liczny materiał ruchomy pozyskany w trakcie ich eksploracji to głównie liczne fragmenty ceramiki oraz ułamki kafli, dachówek, naczyń szklanych oraz zabytki wydzielone. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przynależny w całości do młodszej fazy zasiedlenia zbiór naczyń półmajolikowych oraz pochodzący z obiektów o tej samej chronologii fragment brązowego grapena i ułamek postaci ceramicznej postaci ludzkiej stanowiącej pierwotnie element wystroju bogato zdobionego pieca. Ponadto pojawiły się pojedyncze ułamki naczyń ceramicznych i szklanych z czasów współczesnych. Nie stwierdzono obecności obiektów związanych z tym okresem.
Year
Volume
13
Pages
169-179
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-561cf1ae-27b2-48c0-9aa2-7c2f56357890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.