PL EN


2009 | 82 | 181-198
Article title

Wpływ zarządzania jakością w publicznej służbie zdrowia na poziom usług medycznych

Title variants
EN
Influence of the Quality Management at the Public Health Service to the Service Level Medical
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania jakością widzianego z perspektywy pracownika służby zdrowia i z punktu widzenia pacjenta oczekującego w kolejce na zapis, wizytę lub badanie. Te różne spojrzenia uwarunkowane są zachodzącymi zmianami w świadomości pracowników i brakiem zmian w spojrzeniu pacjenta na służbę zdrowia, wynikającym w niezmiennym od lat systemie kolejek czy braku numerków. Szkoda, że wini się lekarzy, a nie Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest głównym sprawcą takiej sytuacji.
EN
Purpose of the article is show of the process of the quality management seen from a perspective of a health service employee and immediately of seeing the expecting patient at the queue for the record, the visit or the examination. These different conditioned looks are happening changes in the awareness of employees and a lack of changes in the look of the patient to the Health Service, resulting in unchanging for years system of queues or the lack of numbers. It is a pity that doctors are being blamed rather than a National Health Fund which is a chief perpetrator of such a situation.
Contributors
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa
References
 • 1. Czech M., Podejmowanie decyzji w medycynie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 6/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007.
 • 2. Cygańska M., Metody zarządzania szpitalami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007.
 • 3. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • 4. Dzieleńska M., Zarządzanie informacjami w sektorze usług, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 4/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 2007
 • 5. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999
 • 6. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 7. Kodeks etyki lekarskiej. Wyd. NIL. Warszawa 2004
 • 8. Kostera M., Antropologia organizacji - metodologia badań terenowych, Warszawa PWN 2005.
 • 9. Lisiecki M. Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001.
 • 10. Lisowski J.L., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 • 11. Łukasiński W., Model doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6/2008, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2008.
 • 12. Mazurkiewicz J., Wierzbicka M., Rola przywództwa we wdrażaniu systemu zarządzania jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 02/2007, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2007.
 • 13. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2003.
 • 14. Tkaczyk S., Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7/2000, IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa.
 • 15. Tkaczyk S., Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, IOiZwP "ORGMASZ, Warszawa 2000.
 • 16. Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, HELION, Gliwice, 2002.
 • 17. Norma ISO 9001:2000
 • 18. Norma ISO 9001:2008
 • 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, które definiuje wymagania i szczegółowe zasady realizacji systemu zarządzania jakością w radioterapii, medycynie nuklearnej, rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, czyli dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, o których mowa w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku - "Prawo atomowe".
 • 20. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 26, poz. 153 z późniejszymi zmianami).
 • 21. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami).
 • 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz.U. Nr 44, poz. 520, z późn. zmianami).
 • 23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300, z późn. zmianami).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-561d73e7-c032-487f-b69b-15d1b53a28cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.