PL EN


2016 | 1 (792) | 67-81
Article title

Audyt wewnętrzny w ocenie skuteczności kontroli, procesów zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego

Title variants
EN
Internal Audit in Evaluation of the Effectiveness of Control, Risk Management Processes and Corporate Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnej gospodarce rynkowej rozwojowi przedsiębiorstw towarzyszą wciąż zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i polityczne. Zarządzanie na poziomie polskich przedsiębiorstw nie gwarantuje skutecznej ochrony firmy, a co więcej nie pozwala na bezpieczne wykorzystywanie pojawiających się szans. Dzisiaj menadżerowie powinni wdrażać kompleksowe narzędzia zarządzania zorientowane na rozwiązania w obszarze strategii, struktury, procedur organizacyjnych, procesów podstawowych, technologii, komunikacji, kultury organizacyjnej oraz rolę pracownika. Celem artykułu jest udowodnienie na podstawie literatury przedmiotu i praktyki, że w obecnej rzeczywistości gospodarczej audyt wewnętrzny jest narzędziem zapewniającym skuteczność procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego w organizacji w związku z dość powszechną opinią, że audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach (zwłaszcza małych i średnich) nie jest potrzebny, lub że jego przydatność jest niewielka. Na tle tak postawionego celu sformułowano hipotezę badawczą: audyt wewnętrzny stanowi nierozerwalną całość z systemem zarządzania w organizacji, usprawnia funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji,  minimalizuje ryzyko biznesowe, tworzy wartość dodaną poprzez wsparcie organizacji w efektywnym osiąganiu celów, dla których została stworzona. Zważywszy na fakt, iż zarządzający przedsiębiorstwami nie przywiązują większej wagi do zarządzania strategicznego, można przypuszczać, że gdyby poziom wiedzy kadry kierowniczej na temat stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie był wyższy, przedsiębiorstwa te miałyby większe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Nasuwa się zatem pytanie: Czy zmiana mentalności i podejścia przedsiębiorców do audytu wewnętrznego jako skutecznego narzędzia zarządzania strategicznego może stanowić antidotum na wszelkie burzliwe zmiany rynkowe?
EN
In the modern market economy, the development of enterprises is accompanied by perpetually changing social, economic and political conditions. Management of polish enterprises itself cannot guarantee effective protection for the company, and what is more, does not allow for safe use of arising opportunities. Today, managers should implement comprehensive management tools that are oriented on solutions in the fields of strategy, structure, organizational procedures, basic business processes, modern technology, communication, organizational culture and the role of the employee. Basing on the literature and case studies, this article proves that in the current state of the economy internal audit is a tool ensuring the effectiveness of risk management, control and corporate governance in organizations. This article also explains and contradicts the misleading opinions that underestimate the necessity for internal audit claiming it is not needed in small and medium-sized companies. Hence, the research hypothesis has been formulated: Internal audit constitutes an inseparable part of the organization’s management system, it improves the operation of business processes in the organization, minimizes business risk and creates added value by supporting organizations in effectively achieving their initially established corporate objectives. Given the fact that the management of companies does not attach much importance to the strategic management, it can be assumed that if the level of management’s knowledge on the use of management tools was broader, these companies would be more likely to achieve success. The question therefore arises: Would a change in managers’ mentality and approach to internal audit be an effective tool of strategic management that could be a solution to all the turbulent market conditions?
Contributors
  • dr Monika Szczerbak, Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5622c651-c617-4717-a224-fb80404a5f39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.