PL EN


2017 | 4 | 9-21
Article title

Rola defektu apikalnego w patogenezie obniżenia narządów miednicy mniejszej: cystocele z defektem apikalnym

Content
Title variants
The role of the apical defect in the parthenogenesis of pelvic organ prolapse: cystocele with apical defect
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie: W uroginekologii, zarówno w literaturze, jak i w pracy klinicznej, stosowane są różne systemy oceny obniżenia narządów dna miednicy. Powoduje to trudności w planowaniu leczenia, jak również w ocenie skuteczności stosowanych metod operacyjnych. Do obiektywnej oceny stopnia zaburzeń statyki narządu płciowego służy skala POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantifi cation). Nie informuje ona jednak o rodzaju defektu. Z kolei podział kliniczny według DeLancey defi niuje rodzaj defektu, wskazując anatomiczną przyczynę uszkodzenia, ale nie stopień jego nasilenia. Nie uwzględnia również pojęcia „cystocele z defektem apikalnym”. Materiał i metody: Autorzy zbadali 96 pacjentek, które zgłaszały się celem kwalifi kacji do leczenia z powodu objawowego obniżenia narządów miednicy mniejszej. Zastosowano nowy, standaryzowany sposób badania uroginekologicznego. Badanie uwzględniało rodzaj defektu i stopień jego nasilenia na każdym z trzech poziomów dna miednicy. Wyniki: Ten sposób badania pozwolił zidentyfi kować zarówno znane już cystocele z defektem środkowym i bocznym, jak również nieopisywane dotychczas cystocele z defektem apikalnym i mieszanym. Wnioski: Autorzy proponują nowy sposób badania uroginekologicznego z jednoczesnym zastosowaniem skali POP-Q i zmodyfi kowanej klasyfi kacji obniżenia narządów miednicy mniejszej według DeLancey, uwzględniającej wpływ defektu na poziomie I, czyli defektu apikalnego, na obniżenie na poziomie II. Wydaje się, iż taki sposób postępowania daje możliwość skuteczniejszego planowania zabiegów uroginekologicznych, ograniczając jednocześnie odsetek wznów.
EN
Introduction: In urogynecology, both in subject literature and in clinical work, different systems for the assessment of pelvic organ prolapse are used. The lack of standardization causes diffi culties in treatment planning and in the evaluation of the effectiveness of applied surgical methods. The most commonly used scale is the POP-Q System which describes the severity of the prolapse without taking the type of defect into account. On the other hand, the clinical classifi cation by DeLancey defi nes the type of defect but does not take its severity into account. The latter classifi cation system also does not include cystocele with apical defect. Material and methods: The authors examined 96 patients presenting for advice of treatment due to symptomatic pelvic fl oor disease. A new, standardized method of urogycological examination was implemented. The evaluation included the type of defect and its severity at all three pelvic fl oor levels. Results: This method of examination allowed the identifi cation of both already known cystocele with middle and lateral defects, as well as not yet described cystocele with apical and mixed defects. Conclusions: The authors propose a new, standardized method of urogynecological examination which assumes the simultaneous application of the POP-Q System and the modifi ed classifi cation of lower pelvic organ prolapse by DeLancey which also describes the impact of level I defects (apical defects) on level II prolapse. It seems that this approach allows for more effective planning of urogynecological procedures, while reducing the rate of recurrence.
Year
Issue
4
Pages
9-21
Physical description
Dates
published
2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5627bd2b-027b-4d22-bd2d-fd769288a98f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.