PL EN


2019 | XVI (2019) | 4: Kampania i wybory do parlamentu europejskiego w kontekście problemów historii najnowszej | 101-112
Article title

The Shaping of the Eastern Polish Border Along the Section with Ukraine as one of the Factors Influencing on the Post-War European System

Content
Title variants
PL
Kształtowanie się wschodniej granicy Polski wzdłuż odcinka z Ukrainą jako czynnik wpływający na powojenny system europejski
RU
Формирование восточной границы Польши вдоль участка с Украиной как фактор, влияющий на послевоенную европейскую систему
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article, the author discusses political decision-making by the then three great powers of the Union of Soviet Socialist Republics, the United States and the United Kingdom. The period of time of the discussed problem includes the years 1941 (Sikorski-Majski Agreement) to 1945. (Potsdam Conference), which were of key importance for the formation of the Ukrainian-Polish border and were one of the elements of the changing political system in Europe at that time.
PL
W artykule autor omawia decyzje polityczne Wielkiej Trójki: Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w okresie od 1941 (Umowa Sikorski – Majski) do 1945 r. (Konferencja Poczdamska), które miały kluczowe znaczenie dla utworzenia granicy ukraińsko-polskiej i były jednym z elementów zmieniającej się polityki dotyczącej powojennego porządku w Europie.
RU
В статье автор обсуждает политические решения Большой тройки: Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства в период с 1941 года (Соглашение Сикорски-Майский) до 1945 года (Потсдамская конференция), которые имели ключевое значение для создания украинско-польской границы и были одним из элементов изменяющейся политики в отношении послевоенного порядка в Европе.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm
References
 • Albert A., Wschodnie granice Polski, Warsaw 1984.
 • Benz W., Jałta i Poczdam z niemieckiego punktu widzenia, w: Jałta, Poczdam – proces podejmowania decyzji, red. A. Hajnisz, E. Lasota, Warsaw 1996.
 • Duraczyński E., Rząd Polski na Uchodźstwie 1939-1945, Warsaw 1993.
 • Eberhard P., Polska granica wschodnia 1939-1945, Warsaw 1993.
 • Kowalski W. T., Wielka koalicja 1941-1945, t. I, Warsaw 1980.
 • Majerski , Teheran, Jałta, San Francisco, Poczdam, Warsaw 1987.
 • Pastusiak L., Roosevelt a sprawa polska, Warsaw 1980.
 • Ślusarczyk J., Polityka rządu generała W. Sikorskiego wobec ZSRR, Warsaw 1985.
 • Teheran-Jałta-Poczdam, red. W. Mensz, Warsaw 1972.
 • Układ Sikorski-Majski. Wybór dokumentów, oprac. E. Duraczyński, Warsaw 1990.
 • Wawryniuk A. A., Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), Chełm 2015.
 • Wyrwa T., Układ Sikorski-Majski, „Zeszyty Historyczne”, Paris 1992.
 • Żaroń P., Kierunek wschodni w strategii wojskowo-polittycznej gen. Władysława Sikorskie-go 1940-1943, Warsaw 1988.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56365015-a65c-4308-b54a-13195fffcc14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.