PL EN


2020 | 12(48) | 1 | 9-20
Article title

Historyczny, społeczny i religijny kontekst kształtowania się myśli o. Jacka Woronieckiego

Content
Title variants
EN
The Historical, Social and Religious Background in the Formation of Jack Woroniecki’s Thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Znaczący wpływ na Jacka Woronieckiego, na jego postawę i poglądy wywarło środowisko rodzinne, otoczenie, nauczyciele, następnie dominikanie oraz wybitne jednostki, które spotykał na swojej drodze życia. U podstaw jego spojrzenia na świat leżała wiara i wychowanie według zasad Kościoła katolickiego, a w życiu dojrzałym formacja zakonna, dokumenty papieskie i pisma współczesnych mu myślicieli Kościoła. Na jego poglądy i myśl wpływały także wydarzenia historyczne, których był uczestnikiem. Również sytuacja społeczna w Polsce, a także w całej Europie zostawiły ślad w jego postrzeganiu świata.
EN
Jacek Woroniecki, his attitude and views were greatly influenced by his family background, environment, teachers, then the Dominicans and the eminent figures that he met in his life. At the heart of his world view lay the faith and education propounded by the Catholic Church, and – later in his life – religious formation, papal documents and the writings of church thinkers of his time. His views and thought were also influenced by the historical events that he participated in. Also, the social situation in Poland and in Europe as a whole left a mark in his perception of the world.
Year
Volume
Issue
1
Pages
9-20
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Bareła, S. (1959). O. Jacek Woroniecki. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 6(1-2), 9-32.
 • Bourke, V.J. (1994). Historia etyki. Toruń: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 • Horowski, J. (2007). Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Kalinowska, K. (2005). Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie. Lublin: Fundacja Servire Veritati, Inst. Edukacji Narodowej.
 • Kostkiewicz, J. (2013). Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939. Kraków: Impuls.
 • Mazur P., Kiereś, B., Skrzyniarz, R., Płazińska, A. (2019). Jacek Woroniecki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 • Nietzsche, F. (1901907). Wiedza radosna, sekcja 125. Tłum. Leopold Staff. Warszawa.: J. Mortkowicz.
 • Polak, R. (1999). Jacek Woroniecki – życie i twórczość naukowa. Człowiek w Kulturze, 12, 214-240.
 • Roszkowski, W. (2019). Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Kraków: Biały Kruk.
 • Sobańska-Wocial, S. (2000). Jacek Woroniecki OP w tradycji rodzinnej. W: J. Gałkowski, M.L. Niedziela (red.), Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP (s. 49-56). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Stopniak, F. (1985). Kościół na ziemiach polskich w latach 1848-1978. W: L.J. Rogier, R. Aubert, M.B. Knowles (red.), Historia Kościoła, t. 5 (s. 575-608). Warszawa: PAX.
 • Tazbir, T. (1979). Zarys historii Polski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wistuba, G. (2003). Ojca Jacka Woronieckiego „pedagogia perennis”. Cywilizacja, 7, 235-246.
 • Wistuba, G. (2011). Prowadzić ku Zbawcy. Duszpasterstwo w nauczaniu i posłudze o. Jacka Woronieckiego OP. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.
 • Woroniecki, J. (2013). Katolicka etyka wychowawcza, t. 1-3. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej.
 • Woroniecki, J. (1918a). Konkordat czy rozdział. Rok Polski, 3(6), 352-363.
 • Woroniecki, J. (1935). Miłosierdzie i nasza na nie odpowiedź. Szkoła Chrystusowa, 6(11), nr 5, 193-210.
 • Woroniecki, J. (2004). O narodzie i państwie. Lublin: Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej.
 • Woroniecki, J. (1905). Ogrody robotnicze. Poznań: Druk. i Księg. św. Wojciecha.
 • Woroniecki, J. (1906). Polscy obieżysasi w Szwajcarii. W: W kwestii wychodźstwa polskiego (s. 163-174). Poznań: Ruch Chrześcijańsko-Społeczny.
 • Woroniecki, J. (1916a). Oświata a wychowanie. Rok Polski, 1(7), 35-49.
 • Woroniecki, J. (1934). Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych. Szkoła Chrystusowa, 8, 9-24.
 • Woroniecki, J. (1914). Przewodnik po literaturze religijnej dla osób pragnących pogłębić swe wykształcenie w dziedzinie wiary katolickiej. Lwów–Włocławek: Gubrynowicz i Syn–Księgarnia Powszechna.
 • Woroniecki, J. (1921a). Rola czynników moralnych w życiu społecznym ziemian. W: Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian w Warszawie w dniu 6 czerwca 1921 r. (s. 1-39). Warszawa.
 • Woroniecki, J. (1916b). Społeczeństwo a wychowanie. Rok Polski 1(8), 17-31.
 • Woroniecki, J. (1916c). Szkoła narodowa w nauczaniu języka polskiego. Rok Polski, 1(1), 29-43.
 • Woroniecki, J. (1946). Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o Miłosierdziu Bożym i naszej wobec niego postawie. Poznań: Albertinum [Lublin: Instytut Edukacji Narodowej, 2016].
 • Woroniecki, J. (1903). Uwagi z powodu „Naszej młodzieży” Scriptora. Lwów: Skł. gł. H. Altenberg.
 • Woroniecki, J. (1918b). Wstęp do nauki o charakterze polskim. W: J. Saloni (red.), Z zagadnień wychowania narodowego. Cykl wykładów wygłoszonych w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym w 1916/17 (s. 50-86). Lwów: nakładem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 • Woroniecki, J. (1921b). Wychowanie społeczne i praca społeczna. Prąd, 9(1-2), 13-22, (3-4), 58-73.
 • Wspomnienia Marii Kunowskiej-Porębnej (2018). Wydał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył R. Skrzyniarz. Lublin: Episteme.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56376f3c-3fc8-4ecf-ab7b-54f669a0534f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.