PL EN


2014 | 3 | 1 | 289-305
Article title

Ukierunkowanie produkcji gospodarstwa rolnego a zdolność do samofinansowania nakładów inwestycyjnych – ujęcie porównawcze

Content
Title variants
EN
The type of farm's production and the ability to self-finance of investments – a comparative approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W oparciu o dane polskiego FADN w latach 2004–2012 określono związki między rodzajem produkcji gospodarstwa rolnego a zdolnością do samofinansowania nakładów inwestycyjnych. Dokonano analizy: inwestycji brutto gospodarstw, przepływów pieniężnych oraz struktury źródeł finansowania.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
289-305
Physical description
Contributors
 • Prof. PK, dr hab., Katedra Finansów, WydziałNauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin
 • Dr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
 • agnieszka.strzelecka@tu.koszalin.pl
 • Mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska
References
 • Bierlen R., Barry P. J., Dixon B. L., Ahrendsen B. L. (1988), Credit Contstraints,
 • Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, „The American Journal of Agricultural Economics”, No. 80.
 • Bopkin G., Onumah J. (2009), An Empirical Analysis of the Determinants of Corporate Investment Decisions: Evidence from Emerging Market Firms, „Journal of Finance and Economics”, Vol. 33.
 • Floriańczyk Z, Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2013), Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczącew Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.
 • Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R. (2012), Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2009), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2010), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Pł³onka R. (2011), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestnicz ace w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Osuch D., Cholewa I., Płonka R. (2010) Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Osuch D., Płonka R. (2007), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Goraj L., Osuch D., Płonka R. (2008), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Idczak J. (2001), Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Kusz D. (2009), Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Mądra M. (2010), Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunek zmian w finansach przedsiębiorstwa, J. Sobiech (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Manteuffel R. (1984), Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Musiał W., Mikołajczyk J. (2004), Inwestycje produkcyjne jako czynnik wzrostu dochodu rolniczego, w: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Orłowska M.J. (2010), Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, „Acta Scienitarum. Oeconomia”, Nr 9(2).
 • Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Petrick M. (2003), Empirical Measurement of Credit Rationing in Agriculture: A Methodological Survey, Discussion Paper, No. 45, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe.
 • Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Różański J. (2006), Inwestycje rzeczowe oraz procesy fuzji i przejêæ w przedsiebiorstwie, w: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, J. Różański (red.), Difin, Warszawa.
 • Strzelecka A. (2011), Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 174.
 • Strzelecka A. (2012), Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Buko J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 695 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 80, Szczecin.
 • Strzelecka A. (2014), Kierunki alokacji dochodów rolniczych gospodarstw domowych Pomorza Środkowego, w: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiêbiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Strzelecka A., Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E. (2012), Przepływy pieniężne a zdolność do samofinansowania działalności towarowych gospodarstw rolnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa – Poznań – Białystok.
 • Szafraniec-Siluta E. (2013), Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce – ujęcie porównawcze, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance” Vol. 11, No. 2/2.
 • Szafraniec-Siluta E. (2014), Aktywa rzeczowe oraz źródła ich finansowania w przedsiębiorstwach rolniczych Pomorza Środkowego, w: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, D. Zawadzka, J. Sobiech (red.), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 roku. Część I. Wyniki standardowe (2006), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnożciowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 rok. Część I. Wyniki standardowe (2006), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Zawadzka D. (2012), Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, H. Zadora, G. Łukasik (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 107, Katowice.
 • Zawadzka D. (2013), Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), „Zarz¹dzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, Vol. 11, No. 2/2.
 • Zegar J.S. (2002), Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Zinych N., Odening M. (2009), Capital Market Imperfections in Economic Transition: Empirical Evidence from Ukrainian Agriculture, „Agricultural Economics”, Vol. 40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-563dbc56-2f46-4f0d-8389-090e235025d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.