PL EN


2020 | 8 | 107-124
Article title

Prawne kryteria przyznania tytułu bazyliki mniejszej kościołowi w Skrzatuszu

Content
Title variants
EN
Legal criteria for granting the title of minor basilica to the Skrzatusz Church
DE
Rechtliche Kriterien für die Verleihung des Titels der kleinen Basilika an die Kirche in Skrzatusz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki uzyskania tytułu bazyliki mniejszej określa prawo kanoniczne. Dotyczą one kryteriów formalnych, wyposażenia świątyni, walorów: religijnego, historycznego i kulturowego oraz zespołów osób do posługi liturgiczno-pastoralnej. Proces przyznawania tytułu bazyliki jest dwuetapowy. Najpierw w diecezji należy przeprowadzić ocenę kryteriów prawnych w odniesieniu do konkretnego obiektu, przygotować odpowiednią dokumentację i przekazać ją do Stolicy Apostolskiej. Drugi etap to analiza wniosku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i wydanie decyzji. Sanktuarium NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej, w którym od XVII w. rozwija się kult cudownej Piety, jest ciągle ważnym ośrodkiem życia religijnego, społecznego i kulturowego. Spełniając kryteria prawne, skrzatuska świątynia otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, który został uroczyście ogłoszony 15 września 2019 r.
EN
The conditions for obtaining the title of minor basilica are set out in canon law. They relate to formal criteria, temple equipment, religious, historical and cultural values as well as teams of people for liturgical and pastoral ministry. The process of granting the title of basilica is a two-step process. First, in the diocese, an assessment of legal criteria should be carried out in relation to a specific object, appropriate documentation prepared and forwarded to the Holy See. The second stage is the examination of the application by the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments and the decision. The Sanctuary of Our Lady of Sorrows, Mrs. Skrzatusz, in which the cult of the miraculous Pieta has been developing since the 17th century, is still an important center of religious, social and cultural life. Meeting the legal criteria, the Skrzatusz temple received the title of minor basilica, which was solemnly announced on September 15, 2019.
Year
Volume
8
Pages
107-124
Physical description
Contributors
 • dyrektor Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • obrońca węzła w Sądzie Biskupim Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
References
 • Andrzejewska, Ewa. „Skrzatusz – Sanktuarium maryjne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 16, 3–4 (1988): 104–106.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Sygn. 198. Wizytacja z 1831 r.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Dokumenty najstarsze. Sygn. 215. Odpis wizytacji z 1727 r.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. Akt poświęcenia kościoła w Skrzatuszu. Znak: LS4–3/17.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Prot. n. 307/18.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. List Biskupa Edwarda Dajczaka do abpa Stanisława Gądeckiego (18.05.2018). Znak: LS4–4/18.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. List Biskupa Edwarda Dajczaka do biskupów Konferencji Episkopatu Polski (18.05.2018). Znak: LS4–5/18.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. Nihil obstat KEP (18.06.2018). Znak: LS4–7/18.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. Prośba o nadanie tytułu bazyliki mniejszej kościołowi w Skrzatuszu. Znak: LS4–6/18.
 • Archiwum Kurii Biskupiej w Koszalinie. Quaestionarius notitiae ad titulum basilicae minoris bitendum. Znak: LS4–6/18.
 • Brzeziński, Daniel. „Ukształtowanie i wyposażenie wnętrza kościoła w odnowionym rycie rzymskim: aspekt liturgiczno-prawny”. Studia Płockie 29 (2001): 87–99.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Koronacja figury Matki Boskiej Skrzatuskiej”. Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 91–106.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Wstęp”. W: Andrzej Delerdt, Źródło łask Boskich nieprzebrane. Matka Boska Bolesna ze Skrzatusza i Jej historia, 10–14. Szczecin–Koszalin: Książnica Pomorska, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2017.
 • „Chrzest dzieci. Wprowadzenie ogólne”. W: Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012.
 • „Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus” (25.01.1983). Acta Apostolicae Sedis 75, 2 (1983): 1–317. Tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum, 1984.
 • Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum. „Domus ecclesiae de titulo Basilicae Minoris” (9.11.1989). Notitiae 26, 1 (1990): 13–17. Tekst polski w: Anamnesis 14 (1997/1998): 9–12.
 • „Diecezjalna Pielgrzymka do Skrzatusza”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2019): 115–117.
 • Fusco, Roberto. „Nadanie tytułu bazyliki mniejszej znakiem szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim oraz z Ojcem Świętym”. Anamnesis 66 (2011): 98–107.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Poznań: Pallottinum, 2003.
 • Krukowski, Józef. „Miejsca i czasy święte”. W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 3/2. Księga 4. Uświęcające zadania Kościoła, red. Józef Krukowski, 428–476. Poznań: Pallottinum, 2011.
 • Nowiński, Janusz. „Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w dziesiątą rocznicę koronacji)”. Seminare. Poszukiwania naukowe 15 (1999): 389–397.
 • Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2006.
 • Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Poznań: Pallottinum, 2004.
 • Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych. „Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones” (7.07.1998). Acta Apostolicae Sedis 90 (1998): 711.
 • Pawluk, Tadeusz. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 • Plebański, Rafał. Skrzatusz. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Studium historyczno-architektoniczno-konserwatorskie. Mps. Poznań: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2009.
 • Sacra Congregatio Rituum. „Decretum «Domus Dei de titulo Basilicae Minoris»” (6.06.1968). Acta Apostolicae Sedis 60 (1968): 536–539. Tekst polski w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne. T. 2. Z. 2, 252–259. Warszawa: ATK, 1970.
 • Święta Kongregacja Obrzędów. „Instrukcja o muzyce w świętej liturgii «Musicam sacram»” (5.03.1967), nr 5. W: Andrzej Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, 41–58. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1997.
 • Świtała, Bogusław. Bazylika skrzatuska. Sanktuarium Matki Bożej Miłości Zranionej i Naszej Nadziei. Ząbki: Apostolicum, 2019.
 • Świtała, Bogusław. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Ząbki: Apostolicum, 2015.
 • Świtała, Bogusław. U źródeł wiary i miłości. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Koszalin: Kuria Biskupia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 2014.
 • Sztafrowski, Edward. Miejsca i czasy święte. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1982.
 • Szypa, Mariusz. „Bazylika mniejsza jako centrum życia liturgicznego”. Roczniki Teologiczne 62, 8 (2015): 173–183.
 • Szypa, Mariusz. „Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego”. Kościół i Prawo 7, 1 (2018): 149–162.
 • Wit, Zbigniew. „Posoborowe normy kształtowania przestrzeni do sprawowania liturgii”. Anamnesis 13 (1997/1998): 16–34.
 • Wit, Zbigniew. „Wymogi liturgiczno-prawne wyposażenia kościoła”. Ateneum Kapłańskie 483, 84 (1989): 226–240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-564c3396-91f8-4c99-8202-dee44038a083
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.