PL EN


2017 | 5 | 141-157
Article title

Fatima: Światło Boga

Content
Title variants
EN
Fatima: The Light of God
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat objawień fatimskich jest podejmowany z najróżniejszych stron, począwszy od refleksji teologicznej i duchowej, po analizy fenomenologiczne i psychologiczne. Badania nad Fatimą w wymiarze teologii wymagają odkrycia tego, co w przekazie objawień fundamentalne – co stanowi wspólny mianownik, bywa, że ukryty, wszystkich treści objawień. Taki fundament pozwala dostrzec Boży plan zawarty w orędziu i zrozumieć go jako przekaz integralny. Najnowsze badania sugerują, że istnieje potrójny mianownik objawień fatimskich. Pierwszym jest światło, które w refleksjach Siostry Łucji staje się Światłem pisanym wielką literą, bowiem to „światło było Bogiem”. Dzieci, zanurzone w tym Świetle, zaczynają uczestniczyć w Boskich tajemnicach i przemieniać na Jego obraz i podobieństwo. Drugim elementem fundamentu orędzia fatimskiego jest temat Niepokalanego Serca Maryi. To ono staje się kluczem do lepszej przyszłości, źródłem świętości, naczyniem łaski zdolnej zatopić każdy grzech. W zupełnie ostatnich refleksjach siostry Łucji pojawia się jeszcze trzeci element: wielkie Jestestwo Boga, które jest biblijnym „Ja Jestem” (ciekawe, że Jan Paweł II podczas uroczystości beatyfikacyjnych Franciszka i Hiacynty porównał doświadczenie dzieci fatimskich do doświadczenia Mojżesza!), z drugiej jest formą Opatrzności, która planuje zbawcze dzieje świata. Trzy tematy mówią o tym samym: są zaproszeniem do wejścia w misterium Boga, do zjednoczenia się z Nim. Kluczem do tego jest serce chrześcijanina: Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem doskonałego zjednoczenia serca z Sercem Zbawiciela – życia w Bożym Świetle.
EN
The topic of Fatima Revelations has been considered in many aspects, from a theological and spiritual reflection to phenomenological and psychological analyses. Any research over Fatima in the theological aspect call for discovering what is essential in the message of the revelations, their sometimes latent common denominator, and their whole content. Such a fundament allows for seeing a God’s plan embraced in the message and understanding it as an integral proclamation. The latest studies suggest that there are three common features of all Fatima Revelations. The first of them is light, which in sister Lucia’s reflections becomes Light, since “Light was God”. Children, immersed in the light, begin to take part in divine mysteries and transform into His image and likeness. The second feature of the core of the Fatima message is the topic of The Immaculate Heart of Mary. This heart becomes a gateway to a better future, a source of holiness, a vessel of grace mighty enough to wash away every sin. In the very last thoughts of sister Lucia appears one more feature, i.e. the immense Divine Being, biblical “I am who I am” (interestingly enough, John Paul II during the beatification solemnities of Francisco and Jacinta compared the experience of Fatima children to the experience of Moses). Moreover, the Divine Being is a Form of Providence, planning the salvation of the world. The three topics convey the same message, they are invitations to enter the mistery of God, to unite with Him. A Christian heart is crucial to this unity, and the Immaculate Heart of Mary presents the perfect union with the Heart of the Saviour – living in the Divine Light.
Year
Volume
5
Pages
141-157
Physical description
Contributors
References
 • Alonso, J.M., A. Pina Ribeiro. Fátima. Mensagem e consagração. Fátima, 1987.
 • Grignion de Montfort, Ludwik Maria. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2014.
 • Jan Paweł II. Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Rzym, 25 marca 1984.
 • Jan Paweł II. Anioł Pański. Fucino, 24 marca 1985.
 • „List z 2 marca 1945 do o. Aparício”. W: Antonio Maria Martins, Documents on Fatima and the Memoirs of Sister Lucia, 337. Fatima: Family Apostolate, Alexandria (SD),1992.
 • „List z 9 stycznia 1940”. W: Antonio Maria Martins, Documents on Fatima and the Memoirs of Sister Lucia, 337. Fatima: Family Apostolate, Alexandria (SD), 1992.
 • Łaszewski, Wincenty. Czy iskra apokalipsy wyjdzie z Polski?. Góra Kalwaria: Fons Omnis, 2015.
 • Martins, Antonio Maria. Documents on Fatima and the Memoirs of Sister Lucia. Fatima: Family Apostolate, Alexandria (SD), 1992.
 • Martins, Antonio Maria. The Intimate Life of Sister Lucia. Fatima: Family Apostolate, Alexandria (SD), 2002.
 • Memórias da Irmã Lúcia. Fatima, 2003.
 • Madigan, Leo. Armchair Fatima. An illustrated tour of the Shrine and nearby sites. Fatima, 2005.
 • „Orędzie fatimskie”. W: Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy, 230–243. Fatima: Secretariado Dos Pastorinhos, 2002.
 • Pellegrinaggio Apostolico in Portogallo (12–15 Maggio 1982), „Santa messa al santuario della vergine di Fatima Omelia del Santo Padre Giovanni Paolo II”, Fatima, Giovedì, 13 Maggio 1982. Dostęp 31.07.2017. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_hom_19820513_fatima.html.
 • Pellegrinaggio del Santo Padre Francesco al Santuario di Nostra Signora Di Fatima in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria (12–13 maggio 2017), „Santa Messa con il Rito della Canonizzazione dei Beati Francisco Marto e Jacinta Marto, Omelia del Santo Padre, Solennità della Beata Vergine Maria di Fatima Sagrato del Santuario Sabato”, 13 Maggio 2017. Dostęp 31.07.2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html.
 • Przesłanie z Fatimy. Jak postrzegam Przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń. Coimbra, 2006.
 • Rozmowa autora z Nuno Prazeresem 24 października 2015 r.
 • Siostra Łucja. Apele orędzia fatimskiego. Poznań, 2000.
 • Siostra Łucja. „Trzecie wspomnienie”. W: Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy, zebrał o. Ludwik Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciani Cristino. Fatima: Secretariado Dos Pastorinhos, 2003.
 • Siostra Łucja. „Czwarte wspomnienie”. W: Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy, zebrał o. Ludwik Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciani Cristino. Fatima: Secretariado Dos Pastorinhos, 2003.
 • Viaggio Apostolico a Fátima (12–13 Maggio 2000) „Beatificazione dei venerabili Giacinta e Francesco, pastorelli di Fátima Omelia del Santo Padre Giovanni Paolo II, Santuario di Nostra Signora del Rosario di Fatima Sabato”, 13 Maggio 2000. Dostęp 31.07.2017. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000513_beatification-fatima.html.
 • „Załącznik I”. W: Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy („Wielka obietnica”), zebrał o. Ludwik Kondor SVD, wprowadzenie i przypisy ks. dr Luciani Cristino, 200. Fatima: Secretariado Dos Pastorinhos, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-564e18f5-2618-4ab1-9330-8cbaaf2bb700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.