PL EN


Journal
2018 | 2 | 262-277
Article title

Bóg i „śmierć Boga” w pisarstwie Tomasza Mertona

Content
Title variants
EN
God and “the Death of God” in the Writing of Thomas Merton
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Amerykański trapista i pisarz religijny Tomasz Merton jest autorem Siedmiopiętrowej góry, Posiewu kontemplacji, Wspinaczki ku prawdzie, Nowego człowieka oraz wielu innych pozycji z dziedziny duchowości. Jest on również dociekliwym myślicielem, który porównuje filozofię scholastyczną ze współczesnym egzystencjalizmem. W Domniemaniach współwinnego świadka podejmuje polemikę z Heideggerowską koncepcją śmierci. Merton rozpatruje to zagadnienie z punktu widzenia chrześcijańskiej aksjologii. Czymś nielogicznym jest dla niego dogmat egzystencjalizmu: idea „śmierci Boga”. Całą jego twórczość spina polemika z anglikańskim teologiem, zainspirowanym filozofią Fryderyka Nietzschego, Thomasem Altizerem. Merton pokazuje tu, w jaki sposób teologia bazująca na Objawieniu oraz teologia naturalna są nośnikami poznania egzystencjalnego, w sensie scholastycznym jako rozpoznanie Istnienia. Z niego wynika świadomość dobra moralnego jako uczestnictwa w istnieniu Boga, Dawcy dobra. W świetle tego poznania koncepcja „śmierci Boga” jest czymś nieprawdopodobnym.
EN
Thomas Merton, the American Trappist monk and religious writer, is the author of The Seven Storey Mountain, Seeds of Contemplation, The Ascent to Truth, the New Man and many other works in the field of spirituality. He is also an analytical thinker comparing scholastic philosophy with modern existentialism. In Conjectures of a guilty bystander he takes up a polemic with the Heideggerian concept of death. Merton examines this issue from the point of view of Christian axiology. The dogma of existentialism is something illogical to him: the idea of “the death of God”. His entire work is linked to a polemic with Thomas Altizer, an Anglican theologian inspired by the philosophy of Fryderyk Nietzsche. Merton shows how theology of Revelation and natural theology are carriers of existential cognition, in the scholastic sense as the recognition of Existence. From it comes the awareness of moral goodness as participation in the existence of God, the giver of good. In the light of this recognition, the concept of “God’s death” is something unlikely.
Journal
Year
Issue
2
Pages
262-277
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
  • B. Baran, Przedmowa, [w:] M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994
  • B. Pennington, Rekolekcje z Tomaszem Mertonem, tłum. A. Gomola, Poznań 1993
  • C. Wodziński, Heidegger i problem zła, Warszawa 1994
  • E. Gilson, Tomizm, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1987
  • S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983
  • T. Merton, Domniemania współwinnego świadka, tłum. Z. Ławrynowicz, M. Maciołek, Kraków 1998
  • T. Merton, Love and Living, New York 1985
  • T. Merton, Siedem esejów o Albercie Camus, tłum. R. Krempl, Bydgoszcz 1996
  • T. Merton, The Literary Essays, New York 1985
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5650f7f1-edf0-4983-acb5-1a3945f5e3c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.