PL EN


2015 | 16 | 73-85
Article title

Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Strefa Podmiejska to obszar przejściowy pomiędzy miastem i wsią, obszar pomiędzy tradycyjnymi terenami zabudowanymi i obszarem podmiejskim miasta centralnego a tradycyjnymi obszarami wiejskimi, który charakteryzują przeobrażenia użytkowania ziemi i cechy społeczno - demograficzne. Obszar, który rozdziela obszary miejskie od wiejskich i może być traktowany jako strefa graniczna pomiędzy nimi [Dziewoński K, 1987]. Współcześnie w Polsce strefy podmiejskie większych miast podlegają dynamicznym procesom urbanizacyjnym. Procesy te można rozpatrywać w trzech podstawowych kategoriach systemowych: jako system społeczny, określający jakość życia i tworzący kulturę, jako materialny składnik systemu gospodarczego, budującego ekonomiczną podstawę egzystencji społeczeństw oraz jako istotny element systemu przyrodniczego i siedliska ekologicznego człowieka. W wyniku urbanizacji przekształcane jest zagospodarowanie przestrzenne, zachodzą zmiany w strukturach społecznych, aspiracjach, modach i potrzebach ludzi. W artykule zostaną przedstawione zmiany funkcjonalno-przestrzenne zachodzące w miejscowościach podwarszawskich.
EN
The suburban zone is a transitional area between an urban and rural area, or between the traditional devel-oped areas surrounding the urban centre, and traditional rural areas. It is distinguished by transformations of land use and socio-demographic characteristics. It separates urban and rural areas, and can be treated as a buffer zone between them. In Poland, suburban zones of larger cities currently undergo dynamic urbaniza-tion processes. The processes can be analyzed in three basic systematic categories: as a social system, determining the quality of life and developing a culture, as a material component of the economic system, developing the economic basis of existence of societies, and as an important element of the environmental system and ecological habitat of man. Urbanization results in transformations of spatial management, changes in social structures, aspirations, fashions, and human needs. The article will present functional-spatial changes occurring in towns near Warsaw.
Year
Issue
16
Pages
73-85
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
author
 • Politechnika Warszawska, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Plac Politechniki 1, p. 316 i 305; 00-661 Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Plac Politechniki 1, p. 316 i 305; 00-661 Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Plac Politechniki 1, p. 316 i 305; 00-661 Warszawa
References
 • Dziewoński, K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego. Warszawa: IGPiZP PAN, PWN
 • Gzell S., 2009, Pogląd na problem przestrzeni publicznej. (w:) K. G. Gruszecka (red.), Osiedle: Reurbanizacja, Urbanistyka.Warszawa: Urbanista, s. 30
 • Majewska A., 2011, Procesy urbanizacyjne na gruntach rolnych zachodzące po 1995 roku na Obszarze Metropolitalnym Warszawy w: Miasto zwarte, problem terenów granicznych. Urbanistyka Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, 2011, Warszawa
 • Ney B., 2012, Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy, w: Gospo-darka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN Tom CXLII, War-szawa s. 25
 • Sławiński, T., Denis, M., 2008. Rozlewanie się zabudowy w świetle zmian ustawodawstwa z 1994 i 2003 roku – planowanie przestrzenne w Polsce po wprowadzeniu ustroju samorządowego. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Chlebowski B. (red.), Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakład Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880-1914, t.3, s. 72, t.7 s. 651, t.11 s.188, dostępny: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa, 2010, s.49
 • Ustawa z dn. 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)
 • Ustawa z dn. 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXXVIII/333/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów
 • Uchwała Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Hipolitów w gminie Halinów
 • Uchwała Nr XLI/313/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
 • Uchwała nr XXVIII/157/2004 Rady Gminy Klembów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów wieś Dobczyn
 • Uchwała Rady Gminy Nieporęt nr X/46/2011 z dnia 9 czerwca 2011roku w sprawie uchwalenia Studium uwa-runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt
 • www.geoportal.gov.pl
 • strona internetowa gminy Nieporęt: http://www.bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=3410
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56522d39-82b4-4e69-a423-cdee6adf8b1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.