PL EN


2017 | 1(19) | 73-89
Article title

ZNAJOMOŚĆ, ZACHOWANIA I EMOCJE WOBEC ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW W PERSPEKTYWIE ICH POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

Content
Title variants
EN
KNOWLEDGE, BEHAVIORS AND EMOTIONS TO THE HISTORIC BUILDINGS IN THE PERSPECTIVE OF THEIR TOURISM POTENTIAL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono świadomość spontaniczną, rodzaje zachowań i stosunek emocjonalny Polaków do zabytkowych budynków w perspektywie potencjału turystycznego tych obiektów. Artykuł uzupełnia wiedzę niezbędną do analiz potencjału turystycznego, prowadzenia polityki turystycznej oraz planowania inwestycji w zabytkowe obiekty polegających na nadawaniu im funkcji turystycznej. Opiera się on na wynikach reprezentatywnego badania społecznego przeprowadzonego przez autorkę w sierpniu 2016 r. we współpracy z firmą Millward Brown S.A.
EN
The article presents a spontaneous awareness, behaviors and emotional attitudes of Poles to the historic buildings in the perspective of the tourism potential of these objects. The article complements the knowledge necessary for tourism potential analysis, tourism policy and planning investments in historic buildings in order to give them a tourist function. It is based on the results of a representative survey conducted by the author in cooperation with a Millward Brown S.A. in August 2016.
Year
Issue
Pages
73-89
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Antoniak P. i in., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Brykowska M.E., Nośniki wartości w architekturze zabytkowej, [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013.
 • Drela M., Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim, „Ochrona Zabytków” 2008, nr 1.
 • Gabryjończyk P., Potencjał turystyczny szlaku Polskich Zamków Gotyckich w województwie pomorskim – próba pomiaru i analizy, [w:] Potencjał turystyczny regionów, red. A. Balińska, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2009.
 • Garbicz M., Niedorozwój a korzyści skali, [w:] Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Kobyliński Z., Paczuska A., Poglądy młodzieży liceów warszawskich na temat zabytków: czy teorie konserwatorskie są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 2.
 • Kowalska K., Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia), „Turyzm” 2012, 22/1.
 • Kozielski R., Pogorzelski J., Dziekoński M., Komunikacja marketingowa, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2013.
 • Kultura w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Kurzątkowski M., Mały słownik ochrony zabytków, „Spotkania z Zabytkami” 1989, nr 1.
 • Letos C., Letos D., The Determination of the Touristic Potencial for the settlements from Ozana-Topolita Depression, „GeoJournal of Tourism and Geosities” 2012, nr 2.
 • Linde M.S., Słownik języka polskiego, t. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1860, reprint, Warszawa 1995.
 • Marciszewska B., Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 590.
 • Michalak A., Ginter A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Murzyn-Kupisz M., Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Universitas, Kraków 2016.
 • Nowacki M., Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [w:] Kultura i Turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna
 • Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Oppenheim A., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Pruszyński J., Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja. Prawo, PWN, Warszawa 1989.
 • Strelau J., Osobowość jako zespół cech, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Trzeci Sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 • Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013.
 • Wartościowanie zabytków architektury, red. B. Szmygin, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013.
 • Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii społecznej, red. J. Strelau, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 • Zajadacz A., Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56621ee8-8307-48c1-85fc-e0333302069f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.