PL EN


2014 | 1(27) | 55-64
Article title

Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej

Content
Title variants
EN
Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przyjęto założenie o przydatności wniosków z analizy współpracy przygranicznej dla projektowania nowych inicjatyw współpracy i sformułowano wnioski w odniesieniu do miejskich obszarów funkcjonalnych. Analiza prowadzi do stwierdzenia, że zewnętrzna interwencja finansowa może zagrozić istniejącym oddolnym strukturom współpracy oraz że wymuszanie tworzenia nowych organizacji może zmniejszać trwałość wytworzonych schematów współpracy. W artykule przedstawiono argumenty za wykorzystaniem do stymulowania dobrowolnej współpracy w obszarach funkcjonalnych narzędzi planowania strategicznego.
EN
In the paper, we assume the conclusions of the analysis of cross-border cooperation apply to the design of new initiatives for cooperation and to proposals regarding urban functional areas. The analysis leads to the conclusion that external financial intervention could jeopardize existing bottom-up structures of cooperation, and that forcing the creation of new organizations can reduce the stability of existing patterns of cooperation. The author argues in favour of using strategic planning tools to stimulate voluntary cooperation in functional areas.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Börzel T.A., Risse T. (2003). „Conceptualizing the domestic impact of Europe”, w: K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford University Press.
 • Chojnicki Z. (1996). „Region w ujęciu geograficzno-systemowym”, w: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Ciok S., Raczyk A. (2008). „Implementation of the EU community initiative INTERREG III A at the Polish-German border. An attempt at evaluation”, w: M. Leibenath, E. Korcelli-Olejniczak, R. Knippschild (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development: Mind the Gaps! Berlin: Springer.
 • Dabinett G. (2013). City-region governance: Spatial planning and strategic voluntary collaboration. Wystąpienie konferencyjne („Polityka miejska – wyzwania doświadczenia, inspiracje”). Warszawa: KPK ESPON, MRR, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).
 • Dołzbłasz S., Raczyk A. (2010). Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Douglas M. (1987). How Institutions Think. London: Routledge.
 • Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. (2012). Planowanie strategiczne – Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • EC (2004). Third Report on Economic and Social Cohesion. A New Partnership for Cohesion. Brussels: European Commission.
 • Hindmoor A. (1998). „The importance of being trusted: Transaction costs and policy network theory”, Public Administration, t. 76, nr 1.
 • Hovik S., Naustdalslid J., Reitan M., Muthanna T. (2011). Adaptation to Climate Change in the Water Sector in Norway – Local Capabilities for Proactive Strategies in a Changing Institutional Framework. Paper presented at the panel on Adaptation to Climate Change on National, Regional and Local Levels, ECPR general conference in Reykjavik.
 • Kelly K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią (przekł. K. Środa). Warszawa: WIG-Press.
 • Konopacki S. (1998). „Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga”, Studia Europejskie, t. 3, nr 7.
 • Kwon S.W., Feiock R.C. (2010). „Overcoming the barriers to cooperation: Intergovernmental service agreements”, Public Administration Review, t. 70, nr 6.
 • Lackowska M. (2008). „Zarządzanie metropolitalne – spojrzenie teoretyczne”, Samorząd Terytorialny, t. 9.
 • Lackowska M., Swianiewicz P. (2013). „Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie”, Samorząd Terytorialny, t. 4.
 • Markowski T. (red.) (2005). Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, nr 221.
 • MRR (2013). Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ostrom E. (2009). „Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems”, Nobel Prize in Economics Documents, nr 2009-4.
 • Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej z dnia 20 lipca 2012 (2012), www.mrr.gov.pl [dostęp: 06.2013].
 • Pyka R. (2012). „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych – między inercją a zmianą”, Przestrzeń Społeczna, t. 2, nr 4.
 • Szlachta J. (2011). „Ośrodki subregionalne w Polsce – identyfikacja”, w: W. Dziemianowicz, J. Szlachta, K. Szmigiel-Rawska (red.), Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • Szlachta J. (2012). „Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013 roku”, w: J. Stacewicz (red.), Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa: IRG SGH, ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp: 02.2014].
 • Szmigiel-Rawska K., Dołzbłasz S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.
 • Szmytkowska M. (2013). Top-down czy bottom-up? Dylematy kreowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta. Wystąpienie konferencyjne („Polityka miejska – wyzwania doświadczenia, inspiracje”). Warszawa: KPK ESPON, MRR, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).
 • Wallis J., Dollery B. (2010). Alternatywne mechanizmy rządzenia na szczeblu samorządów lokalnych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Zarządzanie Publiczne, nr 1.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Korzeń J., Soja R., Śleszynski P., Więckowski M. (2006). Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Prace Geograficzne 207. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN.
 • Wierciński J. (2014). „800 milionów z Unii. Kością niezgody GOM”, Dziennik Bałtycki, 8 stycznia.
 • Wróblewska-Jachna J. (2009). „Emergence of urban governance – After the accession to the EU – in Poland the case of old industrial cities in the Upper Silesia Industry agglomeration”, w: F. Eckhardt, I. Elander (red.), Urban Governance in Europe. Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag.
 • Zegar T. (2003). „Procesy integracji obszaru metropolitalnego Warszawy”, Studia Regionalne i Lokalne, t. 1, nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5666cfa5-0a37-476c-bc55-b1f02e8775a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.