PL EN


2016 | 7 | 4 | 202-208
Article title

Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów – przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych

Content
Title variants
EN
Technical and science workshops – training of social competencies of students – future teachers and primary school pupils
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szeroki zakres kompetencji społecznych nauczyciela pozwala mu na wywieranie wpływu na uczniów w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Powstawanie i rozwijanie się kompetencji możliwe jest dzięki zdolności przetwarzania informacji behawioralnych – tzw. inteligencji społecznej [Argyle 1994]. Natomiast realizowane podczas pozalekcyjnych zajęć aktywności dają uczniom większą swobodę w samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań, projektowaniu działań i odpowiadaniu na problematyczne kwestie bez angażowania nauczyciela w podawanie gotowych odpowiedzi i rozwiązań. Celem badań było podniesienie poziomu kompetencji społecznych studentów i uczniów szkół podstawowych poprzez uczestnictwo w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych. Wykazano, że uczestnicy badań dostrzegają konieczność organizowania tego typu zajęć w celu kształtowania odpowiedniego podejścia do współczesnych problemów naukowych i cywilizacyjnych.
EN
A wide field of teacher's social competencies allows to influence the pupils in different kinds of social situations. Creating and development of competencies is possible through the ability of information behavioral process – so-called social intelligence [Argyle 1994]. While, extra-curricular activities give pupils freedom in independent searching of solutions, design activities and responding to problematic issues without teacher commitment in the giving of finished answers and solutions. The aim of the research was to raise the level of social competencies of the students and the primary school pupils through participation in the interdisciplinary educational workshops. The results showed that participants of the research recognize the need to organize such activities – in their opinion it's important in shaping an appropriate approach to the contemporary science and civilization problems.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
202-208
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
References
 • Abrahams I., Millar R. (2008), Does Practical Work Really Work? A Study of the Effectiveness of Practical Work as a Teaching and Learning Method in School Science, „International Journal of Science Education” no. 30.
 • Arends R.I. (2011), Learning to Teach, UK.
 • Argyle M. (1994), The Psychology of Interpersonal Behaviour, UK.
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.
 • Council of the European Union (2009), Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, Council of 26 November 2009 on the professional development of teachers and school leaders (OJ 2009/C 302/04).
 • Grobler A. (2010), Interdyscyplinarność, „Rocznik Pedagogiczny” no. 33.
 • Kwieciński Z. (2000), Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań–Olsztyn.
 • Millar, R. (2009), Analysing Practical Activities to Assess and Improve Effectiveness: The Practical Activity Analysis Inventory (PAAI), York, http://www.york.ac.uk/depts/educ/research/Re-searchPaperSeries/ index.htm.
 • Potyrała K. (2011), Kreatywny nauczyciel. Wskazówki i rozwiązania: biologia i przyroda, Kraków.
 • Sierecka A., Pindor K. (2012), Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, „Zeszyty Naukowe WSOWL” no. 3(165).
 • Wallerstein I. (2004), World-systems Analysis. An Introduction, Durham.
 • Watson R. (2000), The Role of Practical Work [w] Good Practice in Science Teaching: What Research Has to Say, red. M. Monk, J. Osborne, Buckingham.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-566f7026-0558-4410-b979-d5b6051520db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.