PL EN


2017 | 2(33) | 227-246
Article title

Innowacje przełomowe czy imitacje? Ryzyko procesu badawczo-rozwojowego a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju

Content
Title variants
EN
Imitative or breakthrough innovation? Research process risk and the economic security of the country
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do kluczowych czynników gwarantujących bezpieczeństwo ekonomiczne kraju można zaliczyć wdrażanie innowacji. Ich zadaniem jest przede wszystkim uzyskanie przewagi konkurencyjnej, przez co poprawiać się będą warunki handlowe. Zasadniczą sprawą jest odpowiedź na pytanie, czy kraj podobny wielkością do Polski powinien uzyskiwać tę przewagę konkurencyjną poprzez dążenie do powstawania innowacji przełomowych w świecie, czy też raczej koncentrować się na adaptacji rozwiązań uzyskanych w krajach o znacznie większym potencjale ekonomicznym. Artykuł stawia hipotezę mówiącą, że dla bezpieczeństwa ekonomicznego konieczne jest tworzenie warunków do zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem badań i prac rozwojowych, ale jednocześnie analiza danych wskazuje, iż przedsiębiorcy nie wyrażają chęci dokonywania nakładów inwestycyjnych w skali, która by odpowiada- ła potrzebom innowacji przełomowych. Tak rozbudowany proces badawczo-rozwojowy zawiera zbyt dużą dozę ryzyka, by można było oczekiwać zmian w gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, a przez to dzięki innowacjom przełomowym poprawić bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.
EN
The key factors ensuring economic security of the country include the implementation of innovations. Their role is primarily to achieve a competitive advantage, which will improve terms of trade. It is essential to answer the question of whether the country similar in size to Poland, should gain a competitive advantage by striving for innovation breakthrough in the world or rather focus on adaptation solutions obtained in countries with much greater economic potential. Article puts the hypothesis that for economic security is necessary to create conditions for the interest of entrepreneurs taking research and development, but at the same time analysis of the data indicates that they are not willing to make investment on a scale that would suit the needs innovation breakthrough. The research and development process includes too great risk, so that you cannot expect changes in the investment readiness of enterprises, and thus through innovation breakthrough to improve the economic security of the country
Year
Issue
Pages
227-246
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
References
 • Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2016). Innowacje bankowe a bezpieczeństwo systemu finansowego w Polsce, „Journal of Modern Science” 3/30, s. 217–232. ISSN 1734-2031.
 • Bolesławski, M., Nowakowski, E.W. (2017). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw a koszt kapitału, Politechnika Warszawska, Konferencja Bezpieczeństwo Ekonomiczne.
 • Czarny, E., Śledziewska, K., Toporowski, P. (2012). Wymiana towarowa Polski z zagranicą, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2012. Edukacja jako czynnik konkurencyjności, Warszawa: SGH, s. 89. ISBN 9788373787179.
 • Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness, „Oxford Review of Economic Policy” vol. 12, no. 3. ISSN 1460-2121.
 • Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4, s. 408–409. ISSN 0013-3205.
 • Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności – istota i poziomy, [w:] M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 8388760157.
 • Klamut, M. (2002). Polityka przemysłowa, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301147853.
 • Liberska, A. (2001). Globalizacja gospodarki światowej i nowy regionalizm, „Ekonomista” nr 6. ISSN 0013-3205.
 • Maciejewski, M. (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie, [w:] S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, s. 72. ISBN 9788375562057.
 • Marciniak, S. (1997). Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa: Ośrodek Nauk Spo- łecznych Politechniki Warszawskiej. ISBN 838596455X.
 • Marciniak, S. (2008). Rola nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Kolegium Nauk Społecznych i Administracji”, z. 27.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26. ISBN 9788320819250.
 • Misala, J. (2011). Pozycja konkurencyjna w zewnętrznych stosunkach gospodarczych, [w:] M.A. Weresa (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2011. Konkurencyjność sektora przetwórstwa przemysłowego, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 91. ISBN 9788373786202.
 • Olszewski, L. (1996). Rola polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej. Ekonomia 2, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Orłowski, W.M. (1998). Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Łódź: Instytut Europejski w Łodzi.
 • Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 • Radło, M.J. (2010). Analiza studium przypadku: Polska, [w:] W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło (red.), Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach
 • OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 471–473. ISBN 9788373785076.
 • Raport o stabilności systemu finansowego (2016). Warszawa: NBP.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (2016). Warszawa: GUS.
 • Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813468.
 • Załącznik do uchwały nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. – Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/16403/uchwala_plan_odp_rozw_16022016.pdf [dostęp: 16.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56725aa5-249c-4dc0-b1c3-ddd77df31026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.