PL EN


2016 | 63 | 12: Homiletyka | 131-148
Article title

Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych

Title variants
EN
The Relationship between Continuous Prayer and Preaching a Homily in the Light of Patristic Traditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przygotowanie homilisty do głoszenia słowa Bożego to złożony proces, który obejmuje jego sferę intelektualną, uczuciową i wolitywną. Temu zagadnieniu wiele miejsca poświęcają ojcowie Kościoła. To nie jest tylko głoszenie Bożej prawdy, ale przede wszystkim świadectwo własnego życia, gdyż homilista jest także pierwszym słuchaczem. Modlitwa osobista jest nieodzowna w przygotowaniu homilii. Etymologia greckiego terminu όμιλία (homilia) oznacza „obcowanie z Bogiem”. Homilia skierowana do słuchaczy i jej skuteczność zależy od osobistego „obcowania z Bogiem”, które powinno stać się osobistym doświadczeniem głosiciela słowa Bożego. Ważnym staje się duchowe przygotowanie homilisty, w którym istotną rolę stanowi uważne studium Pisma Świętego oraz osobista modlitwa. Te dwa elementy, a nie talent krasomówczy, stają się główną siłą sprawczą całego przepowiadania. Tego rodzaju „obcowanie z Bogiem” winno stanowić stałą dyspozycję życiową homilisty, zarówno na etapie przygotowania, jak i w czasie głoszenia słowa Bożego.
EN
Preparation of a homilist for preaching the word of God is a complex process which covers his sphere of intellect, feelings and will. This issue is widely discussed by the fathers of the Church. It is not only the preaching of God's truth, but primarily a testimony to their life, since a homilist is a first listener. Personal prayer is indispensable in the preparation of a homily. The etymology of the Greek term όμιλία (homily) means a “communion with God”. A homily addressed to listeners, and its effectiveness, depend on the personal „communion with God” which should become a personal experience of the minister of the word of God. What becomes important is spiritual preparation of a homilist, where a crucial role is played by a careful study of the Scripture as well as personal prayer. Those two elements, rather than rhetorical skills, are the main driving force of the whole preaching. This kind of communion with God should be a continuous life disposition of a homilist, both at the preparation stage and during the preaching of the word of God.
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej
 • Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
References
 • Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1962.
 • Augustyn, Komentarz do Psalmów, w: Liturgia Godzin, t. I, Poznań: Pallottinum 1982, s. 267-269.
 • Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1986 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 37).
 • Bekes G., De continua oratione Clementis Alexandrini doctrina, Roma: Herder 1942.
 • Clemente Alessandrino, Gli Stromati. Note di vera filosofia, Milano: Akademie Verlag 1985.
 • Drączkowski F., Modlitwa − „nieustanne przebywanie z Bogiem” w świetle przekazów patrystycznych, w: Homo orans, red. J. Misiurek i in., Lublin: Wydawnictwo KUL 2000, s. 69-85.
 • Drączkowski F., Znaczenie słów Klemensa Aleksandryjskiego, „Modlitwa jest rozmową z Bogiem” w ich kontekście bliższym i dalszym, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 8(1981), s. 129-132.
 • Drączkowski F., Eklezjologia Klemensa Aleksandryjskiego, w: Kościół starożytny − Królestwo Chrystusa i instytucja, red. F. Drączkowski, Lublin: Polihymnia 2010, s. 51-75.
 • Drączkowski F., Patrologia, Pelplin: Bernardinum 2012.
 • Grzegorz z Nyssy, Pięć homilii o Modlitwie Pańskiej, tłum. W. Kania, „Vox Patrum” 11(1986), s. 674-708.
 • Jan Chryzostom, Homilie o modlitwie, tłum. Liturgia Godzin, t. II, Poznań: Pallottinum 1984, s. 58-60.
 • Klemens Aleksandryjski, Stromata, PG 8, 685-9,602; tłum. J. Pliszczyńska, Kobierce, t. I-II, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994.
 • Małunowiczówna L. (red.), Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993.
 • Meisels W., Podręczny słownik włosko-polski, t. I-II, Warszawa: Wiedza Powszechna 1986.
 • Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej; tłum. K. Augustyniak, w: Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, red. L. Małunowiczówna, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993, s. 45-53.
 • Staniek E., Przygotowanie kaznodziei, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków: Redemptoris Missio 1997, s. 23-243.
 • Szram M., Modlitwa. Okres patrystyczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, kol. 1529-1532.
 • Święty Augustyn, De doctrina Christiana, tłum. J. Sulowski, O nauce chrześcijańskiej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1989.
 • Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, tłum. J. Szymusiak, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1967.
 • Twardy J., Modlitwa kaznodziei, w: Sługa Słowa, red. W. Przyczyna, Kraków: Redemptoris Missio 1997, s. 230-235.
 • Wójtowicz H., Antologia modlitwy patrystycznej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 1971.
 • Von Severus E., Reallexicon für Antike und Christentum, t. I-VIII, Stuttgart 1950-1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5673e04d-43b9-4c6a-857e-0be6af8c8337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.