PL EN


2017 | 37(2) | 53-71
Article title

Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwaniedla polityki mieszkaniowej państwa

Authors
Content
Title variants
EN
Sustainable development of housing markets as a contemporary challenge for the state's housing policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono konsekwencje zmiany uwarunkowań demograficznych, społecznych, ekonomicznych, jak i pochodzących z systemu finansowego (dostępność i koszt finansowania) na wyznaczenie priorytetów w realizacji celów głównych polityki mieszkaniowej. Interwencja państwa jest uzasadniona w przypadkach, gdy ma ona skorygować pojawiające się nieefektywności i niesprawności rynków mieszkaniowych, zapewnić sprawiedliwość społeczną oraz stabilność społeczną i finansową. Zwrócono uwagę na stronę kosztową interwencji państwa. Biorąc pod uwagę korzyści i koszty interwencji państwa, uznano, że może ono stabilizować przebieg cykli mieszkaniowych przez prowadzenie aktywnej społecznej polityki mieszkaniowej
EN
This article presents and describes the consequences of changing demographic, social and economic conditions, as well as conditions stemming from the financial system (availability and finance cost), for defining the priorities in realising the main goals of the housing policy. State intervention is justified in cases when its aim is to correct the inefficiencies and failures which occur at housing markets, to ensure social justice as well as social and financial stability. The author has also highlighted the expenditure side of state intervention. Taking into consideration the benefits and drawbacks of state intervention, it has been concluded that the state may stabilise the course of housing cycles by conducting an active social housing policy.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bengtsson, B. (2001). Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory.Scandinavian Political Studies, no. 24 (4), s. 255-275.
 • Bengtsson, B. (2004). The right to housing in universal and selective housing regimes. Cam-bridge: ENHR Conference.
 • CECODHAS (2007). Housing and the European Union Policy, Exchange. Current Issues and Future Challenges. Special Edition, 7.
 • EKES (2013). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie problematyki związanej z definicją mieszkalnictwa socjalnego jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. 2013/C 44/09.
 • Ghekiere, L. (2009). Institutional mechanism and social housing finance: a European comparative perspective. W: Financing social housing. After the economic crisis. Brus- sels: CECODHAS Seminar.
 • Hoek-Smit, M.C., Diamond, D.B. (2003). The Design and Implementation of Subsidies for Housing Finance. Washington, D.C.: The World Bank Seminar on Housing Finance.
 • Jałowiecki, B., Łukowski, W. (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., Śleszyński, P. (2013). Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Lis, P. (2005). Koncepcje polityki mieszkaniowej. Zeszyt Naukowy Katedry Polityki Gospo-darczej i Planowania Rozwoju, nr 31, s. 1-58.
 • Lis, P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Lis, P. (2011). Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. W: J. Dzieciucho- wicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego — wybrane problemy (s. 9-28). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lis, P. (2012). Współczesne wyzwania polityki mieszkaniowej. W: K. Pająk, J. Mazurkie-wicz, P. Błaszczyk (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej (s. 64-100). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Lis, P. (2015). Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Lis, P. (2015a). Relationships between the finance system and housing markets. University of Leeds: Fessud Working Papers Series, no. 99, s. 1-66.
 • Lis, P. (2015b). Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland. University of Leeds: Fessud Working Paper Series, no. 100, s. 1-85.
 • Maclennan, D., More, A. (1997). The Future of Social Housing: Key Economic Questions. Housing Studies, nr 12 (4), s. 531-547.
 • Nordhaus, W.D. (1975). The political business cycle. Review of Economic Studies, nr 42(2), s. 169-190.
 • Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demargi- nalizacja społecznej ludności ubogiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Poznaniu.
 • Rataj, Z. (2013). Problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe. W: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współ-czesnej gospodarki rynkowej — rynek finansowy (s. 243-256). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Ziobrowski, Z. (2009). Wstęp. W: tegoż, Rewitalizacja miast polskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56758cf3-50ca-4e06-af80-bbd4b29ab897
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.