PL EN


2016 | 1/2016 (58), t.2 | 30-44
Article title

Wydatki i trendy w konsumpcji w gospodarstwach domowych wysokodochodowych

Authors
Content
Title variants
EN
The Expenditures and Trends in Consumption in High-Income Households
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była identyfikacja trendów pojawiających się w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych na podstawie analizy wydatków z budżetów domowych. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane GUS. Jedną z metod badawczych była analiza korelacji kanonicznej. Gospodarstwa domowe wysokodochodowe to gospodarstwa prowadzone przede wszystkim przez osoby z wyższym poziomem wykształcenia, mniej liczne, zlokalizowane w największych miastach lub na wsiach. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych na czele hierarchii wydatków znalazły się wydatki na dobra podstawowe oraz na pozostałe dobra. Wysokość wymienionych wydatków przede wszystkim determinował wiek głowy domu. W gospodarstwach domowych wysokodochodowych wydatki na usługi związane z zagospodarowywaniem wolnego czasu, a także na odzież i obuwie zależały przede wszystkim od miejsca lokalizacji gospodarstwa domowego oraz wieku jego członków. W gospodarstwach tych znacząca część wydatków była kierowana na kategorię obejmującą między innymi dary, co może świadczyć o udziale gospodarstw w konsumpcji kolaboratywnej.
EN
The aim of the article was to identify trends in consumption in high-income households. The material consisted of individual data provided by the CSO. One of the research methods was canonical correlation analysis. High-income households are mainly those run by people with higher levels of education, with fewer members, located in metropolitan areas or villages. In high-income households, spending on necessity and other goods was at the top of the expenditure hierarchy. The amount of these expenses was mainly determined by the age of the head of the household. In those households, spending on services related to leisure time as well as spending on clothing and footwear depended on the household location and the age of its members, in the first place. In high-income households, a significant part of the expenditure is directed towards the category covering gifts. This may indicate the participation of households in collaborative consumption.
Contributors
 • Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spolecznych
References
 • Bombol, M. (2012). Kształtująca się polska klasa wyższa. Szkice ekonomiczno-społeczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • CBOS. (2004). Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków. Warszawa: CBOS.
 • Dabrowska, A. i Gutkowska, K. (2015). Collaborative Consumption as a New Trend of Sustainable Consumption. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (2).
 • Dutkiewicz, G. (2012). O pojęciu i istocie zjawiska elit. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, (3), 175–184.
 • Gajewski, S. (1994). Zachowania się konsumenta a współczesny marketing. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Jasiecki, K. (2012). Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad polską „klasa wyższą”. Perspektywa socjologiczna. W: M. Bombol (red.), Badania polskiej klasy wyższej, problemy, diagnozy, dylematy Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Milewski, J. (1913). Elita społeczna. Kórnik (Kraków): Biblioteka Kórnicka.
 • Piekut, M. (2013). Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich. Problemy Zarządzania, 11 (1), t. 1, 23–39, http://dx.doi.org/10.7172/1644-9684.40.2.
 • Słaby, T. (2006). Konsumpcja, Eseje statystyczne. Warszawa: Difin.
 • Słaby, T. (2007). Bogaci – przedmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku i marketingu. Kraków: Statsoft.
 • Słaby, T. (2014). Merkantylizm psychiczny jako źródło jakości życia zalążkowej klasy wyższej w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, (4), 21–35.
 • Stanisz A., (2002). Korelacja kanoniczna. Medycyna Praktyczna, (6).
 • Szlendak, T. i Pietrowicz, K. (2004). Na pokaz. O kapitalizmie bez kapitału. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Sztumski, J. (1997). Elity, ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Wardak, P. i Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski,(1), 7–32.
 • Wilczak, A. (2013). Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania. Zarządzanie i Finanse, 11 (1), cz. 2, 463–475.
 • Zalega, T. (2010). Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie mieszkania i jego wyposażenia w gospodarstwach domowych wysokodochodowych. Master of Business Administration, 18 (4), 57–78.
 • Zalega, T. (2011). Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych. Problemy Zarządzania, 9 (1), 182–202.
 • Zalega, T. (2013a). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, (2), 3–21.
 • Zalega, T. (2013b). Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Marketing i Rynek, (8), 24–31.81–91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-567d82bd-a638-4f1a-8933-7fb9b4098d76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.